Ilgtspējīga, līdzsvarota un sadarbībā balstīta pilsētu un lauku teritoriju attīstība, veicinot datos balstītu lēmumu pieņemšanu (PoliRuralPlus)

Interesenti aicināti pieteikties mazo pētniecības projektu konkursam Vidzemes plānošanas reģiona attīstības uzraudzības sistēmas pilnveidei

Interesenti no pētniecības, augstākās izglītības institūcijām, uzņēmumiem, publiskā un nevalstiskā sektora organizācijām aicināti pieteikties konkursam, iesniedzot idejas nelieliem pētījumiem, kas ietver labo prakšu un ieteikumu apkopojumu un ieinteresēto pušu iesaisti, veicinot Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programmas uzraudzības ietvara izstrādi. Konkursā iespējams pretendēt uz finansējumu neliela pētījuma veikšanai līdz 5000 EUR apmērā, tiks atbalstīts viens pieteikums.

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) iesaistījies plašā Apvārsnis Eiropa programmas projekta PoliRuralPlus partnerībā, kā ietvaros VPR veidos iestrādnes vienotai Vidzemes attīstības uzraudzības sistēmai teritoriālā līmenī.

VPR uzdevums ir koordinēt un veicināt reģiona ilgtermiņa un līdzsvarotu attīstību, kā virzieni noteikti VPR Attīstības programmā. Līdz šim VPR Attīstības programmas ieviešanas uzraudzībai nav bijis sistemātisks mehānisms, lai apkopotu informāciju par norisēm un progresu visā reģiona teritorijā, ko realizējuši arī uzņēmumi, NVO, izglītības iestādes, pētniecības institūcijas, pašvaldības un citas nozīmīgas iesaistītās puses. Šāda teritoriāla uzraudzības ietvara izveide Vidzemes reģionā ir būtiska, lai nodrošinātu veiksmīgu attīstības procesu un uzraudzību katram no VPR Attīstības programmas rīcības virzieniem. Tādējādi tiktu veicināta informētība par reģiona attīstības procesiem,  iedzīvotāju ieinteresētība, uzticība attīstības progresam un palielinātos vēlme iesaistīties reģiona attīstībā un savas dzīves telpas veidošanā.

Atvērtā konkursa ietvaros VPR vēlas gūt ieteikumus un apzināt jau esošas labās prakses, kas palīdzētu veidot reģionālās attīstības uzraudzības sistēmu (NUTS3 līmenī) dažādiem rīcības virzieniem, balstītos uz dažādu iesaistīto pušu iesaistes mehānismiem un digitāliem risinājumiem. Piedāvātie risinājumi tematiski var aptvert kādu no zemāk uzskaitītajiem virzieniem, lai iezīmētu praktisku risinājumu pārnešanas potenciālu:

  • Ilgtspējīgas un noturīgas lauku ekonomikas attīstība Vidzemes reģionā.
  • Augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu ražošana Vidzemes reģiona viedās specializācijas jomās un to teritoriālo efektu uzraudzība stiprināšana.
  • Efektīvi mehānismi iesaistīto pušu iesaistei lauku un pilsētu teritoriju pārvaldībā Vidzemes reģionā.
  • Inovāciju atbalsta instrumentu izmantošanas veicināšana reģiona uzņēmumos.

Konkurss vienlaikus notiek deviņās projekta partnervalstīs. Iesniegtie pētniecības pieteikumi var pretendēt uz vienreizēju finansējumu EUR 5000 apmērā. Nākamā gada laikā paredzēti vēl vairāki citi atvērtie pētniecības ideju konkursi.

Projektu ideju pieteikumi jāiesniedz angļu valodā no 24. jūnija līdz 31. jūlijam. Pētījumu īstenošana paredzēta 2024. gada oktobrī – decembrī. Plašāka informācija par pieteikšanos un vērtēšanas kritērijiem: https://www.poliruralplus.eu/open-calls/

Papildus iespējams noskatīties Vidzemes plānošanas reģiona sagatavoto video prezentāciju par reģiona pētījuma vajadzības kontekstu: https://youtu.be/Iob4qfWeAIc

Kontakptersona informācijai: Santa Vītola, projekta vadītāja, e-pasts: santa.vitola@vidzeme.lv.

Vēršam uzmanību, ka finansējums tiks piešķirts pēc projekta sekmīgas realizēšanas, saskaņā ar sākotnēji iesniegto projekta budžetu. Finansējuma izmaksāšanu koordinē projekta pārstāvis Čehijā, un Vidzemes plānošanas reģions nav maksājumu veikšanas starpnieks.


 

***

Aktivitātes notiek Horizon Europe projekta “Ilgtspējīga, līdzsvarota un sadarbībā balstīta pilsētu un lauku teritoriju attīstība, veicinot datos balstītu lēmumu pieņemšanu” PoliRuralPlus ietvaros. Tā mērķis ir sekmēt ilgtspējīgu, līdzsvarotu, sadarbībā balstītu, integrētu pilsētu un lauku teritoriju attīstību, kas veicina un atbalsta inovatīvu metožu lietošanu un datos balstītu lēmumu pieņemšanu  Plašāk Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā.

Finansē ES. Izskanējušie viedokļi un uzskati ir tikai autora(-u) pausti un neatspoguļo ES vai Eiropas Pētniecības izpildaģentūras (REA) uzskatus. Ne ES, ne finansējumu piešķīrusī iestāde nevar būt atbildīga par tiem.

 

Informāciju sagatavoja: Ieva Upeniece, Vidzemes plānošanas reģions.

13.06.2024

Notikumi

«Jūlijs 2024»
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031