Partnerība jaunai energoresursu pārvaldībai 2050 (PANEL 2050)

 

ES ir izvirzījusi mērķi līdz 2050. gadam samazināt oglekļa dioksīda emisiju līmeni par 80 – 95%, salīdzinot ar 1990. gada līmeni. Šī apņemšanās ir daļa no attīstīto valstu kopīgiem centieniem attīstīt konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni visās nozarēs. Lai efektīvi sasniegtu šo mērķi, ES dalībvalstu valsts pārvaldes iestādēm un it īpaši reģionālām  iestādēm jāizstrādā enerģētikas politika un plāni, kuri būtu pielāgoti tieši vietējiem apstākļiem un lai tie darbotos efektīvi, to izstrādē būtu jāiesaista visas ieinteresētās puses, to skaitā vietējie uzņēmēji, nevalstiskas organizācijas, mācību iestādes veicinot zema oglekļa emisiju sabiedrības veidošanos. Zema oglekļa emisiju sabiedrības centieni ir vērsti uz ilgtspējīgu attīstību un vēlmi pilnveidot un pielāgot savu uzvedību un ekonomiku, tā lai sabiedrības labklājība būtu iespējami mazāk atkarīga no aktivitātēm, kas izraisa oglekļa dioksīda emisiju līmeņa paaugstināšanos.

Saskaņā ar pieejamajiem datiem, neatbilstošu tehnoloģiju un vispārpieņemtu, bet novecojušu  uzvedības aspektu un paradumu dēļ, Centrālās un Austrumeiropas (CAE) valstīs no atjaunojamiem energoresursiem saražotas enerģijas īpatsvara pieaugums ir mazāks nekā vidēji Eiropā kopumā, kas norāda uz nepieciešamību tieši CAE valstīs pastiprināt centienus energoefektivitātes mērķu sasniegšanai. Daži no konstatētajiem izaicinājumiem ir: 1) zema prioritāte jautājumiem, kas saistīt ar ilgtspējīgu attīstību; 2) pārskatāmas un labi organizētas energopārvaldības trūkums vietējā un reģionālā līmenī; 3) atbildīgo pārstāvju sadarbības trūkums, vienādu problēmu risināšanā. Īstenojot PANEL 2050, tiks sniegts nepieciešamais atbalsts vietējām organizācijām  vairākās CAE valstīs, tai skaitā Latvijā, vajadzīgo zināšanu un prasmju apgūšanā, stratēģisko dokumentu izstrādē, kā arī noturīga sadarbības komunikācijas tīkla izveidē turpmākas ilgtspējīgas energopārvaldības attīstības pilnveidošanai. 

 

Nosaukums

Partnerība jaunai energoresursu pārvaldībai 2050 

Abreviatūra

PANEL 2050

Vadošais partneris

Tartu Reģionālā enerģētikas aģentūra (Igaunija)

Programma Apvārsnis 2020

Partneri

 

 1. Tartu Reģionālā enerģētikas aģentūra (Igaunija)
 2. AgEnDa (Čehijas Republika)
 3. Balkānu Attīstības risinājumi BDS (BDR Maķedonija)
 4. ConPlusUltra (Austrija)
 5. IAERPA (Lietuva)
 6. Bukarestes vietējā enerģētikas aģentūra (Rumānija)
 7. Spodņe Podravje vietējā enerģētikas aģentūra (Slovēnija)
 8. Mazowiecka Agencja Energetyczna (Polija)
 9. Dabaszinātņu Universitāte (Igaunija)
 10. Tartu Universitāte (Igaunija)
 11. Vidzemes plānošanas reģions (Latvija)
 12. WWF Bulgaria (Bulgārija)
 13. WWF Hungary (Ungārija)

 

Mērķis

PANEL 2050 projekta mērķis ir izveidot reprezentatīvu un noturīgu vietēja līmeņa ilgtspējīgas sadarbības un saziņas tīklu ar kura palīdzību vietējas nozīmes ieinteresētās organizācijas kopīgi izstrādātu vietējās enerģētikas vīzijas, stratēģijas un rīcības plānus pārejai uz zema oglekļa emisiju sabiedrību līdz 2050. gadam.
Uzdevumi
 1. Identificēt un atbalstīt vietējos enerģētikas līderus, kuri vadītu vietējo darbības plānu izstrādi un ieviešanu, veicinātu energoefektīvas pārvaldības koncepcijas nodošanu citām pašvaldībām un pārraudzītu vietējo ieinteresēto pušu organizāciju sadarbības tīkla attīstību ilgtspējas virzienā.
 2. Izveidot vietējo ieinteresēto pušu organizāciju saziņas tīklu, lai izstrādātu kopīgu un plaši atbalstītu vīziju pārejai uz zema oglekļa emisiju sabiedrību līdz 2050. gadam.
 3. Izstrādāt jaunas, plaši atbalstītas, ilgtspējīgas vietējās enerģētikas stratēģijas.
 4. Pilnveidot vietējas nozīmes ieinteresēto pušu organizāciju un enerģētikas nozares līderu spējas.
 5. Ar mērķorientētas komunikācijas palīdzību, uzrunājot citas pašvaldības, reģionālas, valsts un ES kopienas un iestādes, nostiprināt vietējas nozīmes ieinteresēto pušu organizāciju saziņas tīkla veidošanas koncepciju un veicināt līdzīgas pieejas izmantošanu citviet. 

Pasākumi

 1. Izstrādāt un īstenot programmu energopārvaldības nozares reģionālo līderu apmācībai;
 2. Izstrādāt rokasgrāmatu energoefektivitātes pasākumu attīstīšanai savā pašvaldībā, ietverot piemērus un veiksmīgus risinājumus citās valstīs;
 3. Izstrādāt reģionālo profilu, kas demonstrē esošo situāciju energoapgādes, patēriņa un energoprārvaldības jomā;
 4. Izveidot reģiona energopārvaldības darba grupu  Ceļveža  par 2050. gada enerģētikas mērķu sasniegšanu (Roadmap for Energy Future 2050) izstrādei, kas ietvertu ilgtermiņa un īstermiņa rīcības programmu norādot sadarbības modeļus efektīvai energopārvaldībai vietējā un reģionālā mērogā;
 5. Izstrādāt Vidzemes plānošanas reģiona un ieinteresēto organizāciju un pašvaldību energopārvaldības rīcības plānus un uzsākt to ieviešanu; 
 6. Izveidot noturīgu Centrālo un Austrumeiropas valstu saziņas un pieredzes apmaiņas tīklu par EE un AER risinājumiem un ieviešanu, t.sk. tīro tehnoloģiju jomā (Central and Eastern European Sustainable Energy Network)  - CEESEN.

Rezultāti

 1. Papildināta nozares pārstāvju pieredze un zināšanas par reģionālās enerģētikas politikas izvērtēšanu, attīstīšanu, pārraudzību un pilnveidošanu;
 2. Izstrādāti reģionālās politikas un stratēģijas dokumenti, kas  ietver ilgtspējīgas enerģētikas pieeju visos pārvaldes līmeņos;
 3. Uzsākta energopārvaldības pasākumu ieviešana vairākās iestādēs un organizācijās, atbilstoši izstrādātajiem energopārvaldības rīcības plāniem;
 4. Izveidots noturīgs Centrālo un Austrumeiropas valstu saziņas un pieredzes apmaiņas tīkls  par EE un AER risinājumiem un ieviešanu, t.sk. tīro tehnoloģiju jomā Central and Eastern European Sustainable Energy Network  - CEESEN.

Budžets

Projekta kopējais budžets - 1 790 500 EUR
VPR budžets - 131 500 EUR

Ieviešanas laiks

01.03.2016. - 01.03.2019.

Kontaktpersona

Aija Rūse

Tel. +371 26400288

E-pasts: aija.ruse@vidzeme.lv

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības Horizon 2020 pētniecības un inovāciju programmas, atbilstoši granta līguma Nr. 696173. Visu atbildību par šī materiāla saturu uzņemas tā autori. Tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli. Ne Eiropas Komisija, ne EASME neatbild par ievietotās informācijas izmantošanu. 

Notikumi

«Februāris 2021»
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728