Partnerība jaunai energoresursu pārvaldībai 2050 (PANEL 2050)

VPR nodod pašvaldībām un citām ieinteresētajām pusēm sagatavotos reģiona līmeņa enerģētikas dokumentus

“Reģioni, plānošanas procesā izvirzot ilgtermiņa mērķus un prioritātes, nosaka reģiona kopējo attīstības virzienu reģionālā līmenī. Izvirzot efektīvu enerģijas izmantošanu un pārvaldību kā reģiona prioritāti, tā rosina līdzīgus lēmumus arī pašvaldību līmenī, un tā tiek sekmēta valstī noteikto enerģētikas mērķu sasniegšana. Būtiski, lai plānošanas reģioni veicinātu sadarbību starp pašvaldībām, apkopotu un nodrošinātu pieeju labās prakses piemēriem, organizētu pieredzes apmaiņu, iespēju robežās nodrošinātu konsultantu un speciālistu pieejamību attiecīgajā jomā, lai sekmētu pašvaldību un reģiona nosprausto mērķu izpildi,” tā 2018. gada vasarā savu redzējumu par plānošanas reģionu lomu Eiropas Savienības enerģētikas mērķu sasniegšanai pauda Ekonomikas ministrija.

Energopārvaldības pilnveidošanai Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) teritorijā, VPR 2016. gada nogalē uzrunāja Vidzemes pašvaldības un aicināja izveidot darba grupu. Atsaucās 18 pašvaldības un SIA “Vidzemes slimnīca”. Ar projekta “Partnerība jaunai energoresursu pārvaldībai 2050” (PANEL 2050) atbalstu kopā ar darba grupas pārstāvjiem un citiem interesentiem laika posmā no 2017. līdz 2019. gadam VPR organizēja vairākas tikšanās, pieredzes apmaiņas braucienus uz Liepāju, Jelgavu, Tartu un Valku, un nodrošināja ieinteresēto pušu līdzdalību projekta PANEL 2050 starptautiskajos pasākumos – Konferencē “Zema oglekļa kopiena Centrālajā un Austrumeiropā” (CEESEN) Prāgā 2018. gadā, CEESEN mācību nometnē Budapeštā 2018. gada aprīlī un PANEL 2050 noslēguma konferencē Tartu 2019. gada janvārī. Ieviestās aktivitātes ieguva atpazīstamību ar vienotu nosaukumu – “Energopārvaldība Vidzemē”. Šis koncepts turpina darboties arī citos VPR īstenotajos energoefektivitātes projektos, pildot tā dēvēto “lietussarga tipa organizācijas” funkciju un ļaujot Vidzemes pašvaldībām un citām ieinteresētajām pusēm dalīties ar problēmām, konsultēties, iegūt jaunu pieredzi, apmainīties ar inovatīviem energoefektivitātes risinājumiem un kopumā atpazīt sevi kā vienotu komandu, kuras mērķis ir strādāt pie energoefektivitātes jautājumu aktualizēšanas VPR teritorijā.

Šo gadu laikā VPR strādāja atbilstoši PANEL 2050 izstrādātajam modelim:

PANEL 2050 modelis

PANEL modelis piedāvā integrētu pieeju tādas reģionālās ilgtermiņa stratēģijas ieviešanai, kuru izprot un atbalsta vietējā kopiena. PANEL modelis sastāv no septiņiem galvenajiem elementiem: Ieinteresēto pušu iesaistes, apmācību programmas, vadlīnijām, ilgtermiņa enerģētikas vīzijas/ceļa kartes/rīcības plāniem un Centrālās un Austrumeiropas valstu saziņas un pieredzes apmaiņas tīkla CEESEN. Šie elementi ilgtspējīguma mērķu sasniegšanai Austrumeiropas valstu kopienās ir izstrādāti ar projekta PANEL2050 finansējuma atbalstu.

Vidzemes plānošanas reģiona Reģionālais enerģētikas profils

Lai apzinātu esošo situāciju energoapgādes, enerģijas patēriņa un energopārvaldības jomā, VPR, piesaistot ekspertus, izstrādāja Reģionālo profilu. Tajā analizētas reģiona stiprās un vājās puses, kā arī uzsvērti izaicinājumi pārejai uz zemu oglekļa emisijas sabiedrību. Tomēr dokumenta izstrādes gaitā vairākkārt nācās pārliecināties, ka ļoti maz ir pieejami enerģētikas dati reģionālā līmenī. Reģionālais profils bija noderīgs, turpinot sadarbību aktīvākajiem PANEL 2050 dalībniekiem un izstrādājot reģiona līmeņa enerģētikas  dokumentus. Reģionālais profils ir vērtīgs materiāls, lai uzrunātu citu pašvaldību speciālistus un potenciālos sadarbības partnerus pievienoties VPR iniciatīvai “Energopārvaldība Vidzemē”.

VPR Reģionālais profils energoapgādes, patēriņa un energopārvaldības jomā

VPR Regional Energy Profile

Galvenokārt, pateicoties izveidotajai darba grupai un tās dalībnieku sniegtajām zināšanām, pieredzei un aktīvo līdzdarbošanos PANEL 2050 pasākumos, kā arī ņemot vērā iedzīvotāju un uzņēmumu sniegto viedokli Vidzemes uzņēmēju dienās 2018 un Facebook aptaujā, tika sagatavota Vidzemes plānošanas reģiona Enerģētikas vīzija un “Ceļa karte uz ilgtspējīgu, oglekļa mazietilpīgu ekonomiku” 2050. gadam. Abi dokumenti izstrādāti VPR noteiktās prioritātes - ilgtspējīga energoefektīva ekonomika- sasniegšanai, rosinot ieviest reģionā ilgtspējīgas energoplānošanas principus uzņēmumos un pašvaldībās, informējot un iesaistot sabiedrību energoplānošanā, un piemērotu energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu risinājumu ieviešanā (Vidzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030). Dokumenti izstrādāti, ņemot vērā Eiropas Savienības enerģētikas un energoefektivitātes mērķus 2030. gadam, kā arī uzsverot labākās zināmās pieejas energoefektivitātes pasākumu ieviešanai. Abi dokumenti 2018. gada oktobrī tika apstiprināti VPR Attīstības padomes sēdē, līdz ar to attiecināmi uz visām VPR teritorijā esošām pašvaldībām, kurām savos turpmākajos attīstības plānos enerģētikas jomā būtu jāņem vērā dokumentos minētie prioritārie virzieni, pasākumi un aktivitātes.

Vidzemes plānošanas reģiona Enerģētikas vīzija 2050. gadam

2050. gadā Vidzemes plānošanas reģions ir viedo risinājumu un klimatam draudzīgu patēriņu atbalstošu iedzīvotāju reģions. Piemērojot IKT un viedās tehnoloģijas & tīklus, reģions efektīvi izmanto visa veida pieejamos atjaunojamos energoresursus (AER) un plaši īsteno energoefektivitātes (EE) pasākumus. Reģiona ekonomika balstās uz aprites (cirkulārās) ekonomikas principiem un nodrošina konkurētspējīgu attīstību un labklājības pieaugumu un vienlaikus rada minimālas CO2 emisijas. Reģions 2050. gadā rada par apmēram 70% mazāk CO2 emisijas nekā 2015. gadā un emisiju samazinājums ir sasniegts visos reģiona tautsaimniecības sektoros. Reģionālās un vietējo pašvaldību institūcijas īsteno efektīvu pārvaldības politiku, fokusētu uz dabas kapitāla ilgtspējīgu pārvaldību un spēju reaģēt uz klimata pārmaiņām.

VPR Enerģētikas vīzija 2050. gadam

VPR Energy Vision 2050

Ceļa karte uz ilgtspējīgu, oglekļa mazietilpīgu ekonomiku

Iepriekš minētā Vidzemes plānošanas reģiona Enerģētikas vīzija 2050. gadam bija sākumpunkts, lai izstrādātu “Ceļa karti uz ilgtspējīgu, oglekļa mazietilpīgu ekonomiku”. Dokumentā ir noteikti četri prioritārie virzieni: Reģionālā Enerģētikas informācijas un komunikācijas sistēma; Energoefektivitāte: Publiskās ēkas; Energoefektivitāte: Dzīvojamās ēkas; Bioenerģija. Dokuments ietver noteiktas aktivitātes un pasākumus, kuru īstenošana iezīmē ceļu uz noteiktā mērķa sasniegšanu. Piedāvātie pasākumi ir ļoti praktiski un noderēs gan VPR, gan pašvaldībām rīcības plānu un enerģētikas projektu izstrādāšanai.

Ceļa karte uz ilgtspējīgu, oglekļa mazietilpīgu ekonomiku

VPR Roadmap towards a sustainable low-carbon economy

Enerģijas rīcības plāni

Viena no būtiskām aktivitātēm bija pašvaldību un SIA Vidzemes slimnīcas pārstāvju apmācības gan starptautisku projektu rakstīšanā, gan kā izmantot energoefektivitāti kā mārketinga instrumentu,  Ieinteresēto pušu iesaiste un to loma energoplānošanas procesā kā arī  energopārvaldības sistēmas (EPS) izveide un ieviešanas process pašvaldībā. Apmācību laikā tika sniegtas zināšanas par to kā apkopot energoapgādes datus un ko no tiem ir iespējams secināt. Kopā pašu spēkiem tika izstrādāti 10 Enerģētikas rīcības plāni.

Enerģijas rīcības plāni izstrādāti ēkām:

Apes novadā: Sociālais aprūpes centrs “Trapene”

Alūksnes novadā: Pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” un “Pienenīte”, Alūksnes pilsētas sākumskola, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija 7.-9.klašu ēka, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija 10.-12.klašu ēka, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija internāts, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija sporta zāle

Cesvaines novadā: Internāta ēka Augusta Saulieša ielā 1, Cesvaines pirmskola “Brīnumzeme”, Cesvaines Mūzikas un mākslas skola, Cesvaines sociālais dienests, Sporta halle Saules ielā, Ēka Augusta Saulieša ielā 9, Cesvainē.

Gulbenes novadā: Gulbenes novada pašvaldības administratīvā ēka Ābeļu ielā 2, Gulbenē un tai piederošās garāžas ēkas. Atsevišķs Enerģijas rīcības plāns izstrādāts Lizuma vidusskolai.

Pārgaujas novadā: Stalbes vidusskola, Auciema pirmsskola, Straupes pamatskola, Straupes sporta zāle, Piķiera namiņš, Auciemmuiža.

Priekuļu novadā: Sabiedriskā ēka, Rūpnīcas ielā 8, Liepa

Jaunpiebalgas novadā: Jaunpiebalgas vidusskola, Jaunpiebalgas sākumskola, Filiāle Pētera pamatskolā, Domes ēka Gaujas ielā 4, Pārvaldes ēka Zosēnos Annas ielā 4, Katlu māja Gaujas ielā 2 a, Jaunpiebalgas kultūras nams, Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola

Lubānas novadā: Pirmskolas izglītības iestāde “Rūķīši”

SIA “Vidzemes slimnīca” C korpusa ēka

Rokasgrāmata: Ilgtspējīgas enerģijas veicināšana Centrāleiropā un Austrumeiropā

Lai atbalstītu ieinteresētās puses, kas darbojas atjaunojamās enerģijas jomā, un paātrinātu ilgtspējīgas enerģijas politikas izstrādi un veicinātu reģionālo virzību uz ekonomiku ar zemu oglekļa izmešu līmeni, PANEL 2050 projekts izstrādāja rokasgrāmatu “Ilgtspējīgas enerģijas veicināšana Centrāleiropā un Austrumeiropā”. Rokasgrāmata ietver vadlīnijas ar mērķi sniegt norādījumus par to, kā organizācijas var īstenot efektīvas enerģijas veicināšanas aktivitātes, tostarp ieinteresēto pušu iesaistīšana, ceļa karšu izstrāde, reklāma un komunikācija, līdzekļu piesaiste un politikas analīze. Šīs iemaņas palīdzēs nodrošināt un stiprinās sadarbību ilgtspējīgas enerģijas nozarē. Šo vadlīniju mērķis ir nodrošināt praktisku atbalstu īpaši Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm. Tās ir paredzētas plašam lietotāju lokam, sākot no individuāliem entuziastiem enerģētikas jomā līdz pat projektiem un organizācijām.

Rokasgrāmata: Ilgtspējīgas enerģijas veicināšana Centrāleiropā un Austrumeiropā

Guidebook: Advocating for Sustainable Energy in Central and Eastern Europe

CEESEN tīkls

Šo gadu laikā PANEL 2050 komanda izveidoja saziņas tīklu zema oglekļa kopienai Centrālajā un Austrumeiropā  – CEESEN. Tas ietvēra informāciju par jaunākajām aktualitātēm enerģijas nozarē un ļāva tīkla lietotājam pievienot informāciju par savu projektu, ideju un ierosinājumu ceļā uz ilgtspējīgu enerģētikas attīstību. CEESEN tīklā ir pieejami vērtīgi materiāli un “Energopārvaldība Vidzemē” prezentācijas no apmācībām par to, kā soli pa solim uzrakstīt Enerģijas rīcības plānu. https://ceesen.org/lv/

 

Projekts “Partnerība jaunai energoresursu pārvaldībai 2050” (PANEL 2050) tika īstenots no 2016. gada marta līdz 2019. gada martam. Tā mērķis bija izveidot reprezentatīvu un noturīgu vietēja līmeņa ilgtspējīgas sadarbības un saziņas tīklu, ar kura palīdzību vietējas nozīmes ieinteresētās organizācijas kopīgi izstrādātu vietējās enerģētikas vīzijas, stratēģijas un rīcības plānus pārejai uz zema oglekļa emisiju sabiedrību līdz 2050. gadam. Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības Horizon 2020 pētniecības un inovāciju programmas, atbilstoši granta līguma Nr. 696173. Visu atbildību par šī materiāla saturu uzņemas tā autori. Tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli. Ne Eiropas Komisija, ne EASME neatbild par ievietotās informācijas izmantošanu. 

Papildu informācija: Aija Rūse, projekta PANEL 2050 vadītāja, Vidzemes plānošanas reģions, aija.ruse@vidzeme.lv; mob.t. 26400288. Par projektu PANEL 2050 vairāk lasiet: http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/partneriba_jaunai_energoresursu_parvaldibai_2050_panel_2050

Informāciju sagatavoja: Baiba Norberte, sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā, baiba.norberte@vidzeme.lv; , mob.t. 28752793, www.vidzeme.lv

28.06.2019

Notikumi

«Janvāris 2022»
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31