Sadarbības virzīta nākotnes politika lauku reģioniem un iedzīvotājiem (PoliRural)

Konsultatīvā padome atzinīgi vērtē Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programmas stratēģisko ietvaru nākamajiem 7 gadiem

Vidzemes plānošanas reģions, turpinot darbu pie jaunās Attīstības programmas izstrādes, kas turpmākos septiņus gadus būs Vidzemes reģiona attīstības ceļakarte, uz tiešsaistes tikšanos aicināja Vidzemes plānošanas reģiona Konsultatīvo padomi. Konsultatīvās padomes sēde š.g. janvāra beigās tika organizēta ar mērķi izvērtēt Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021-2027 stratēģiskā ietvara 1. redakciju. Tādējādi padomes locekļiem vērtēšanai tika nodoti izvirzītie Vidzemes mērķi un prioritātes turpmākajiem gadiem, kas iepriekš tika identificēti kopīgajās diskusijās ar sabiedrības pārstāvjiem, organizējot 2020. gadā četrās tematiskās fokusgrupas.

Dokumenta izstrāde norit divos posmos – vispirms tiek izstrādāts dokumenta stratēģiskais ietvars, kas definē stratēģiskos mērķus, atklāj galvenos izaicinājumus un virzītājspēkus, kā arī nosauc galvenos rīcību virzienus un uzdevumus, lai pēc tam, kad būs saņemts arī plašāks  sabiedrības viedoklis, turpinātos darbs pie detalizēta rīcību apraksta un uzdevumu definēšanas.

Konsultatīvās padomes locekļi konceptuāli atbalstīja attīstības programmas stratēģiskā ietvara nodošanu publiskajai apspriešanai, aicinot iestrādāt arī vairākus sēdes laikā izskanējušos papildinājumus. Vienlaikus tika pausta atzinība par kvalitatīvi sagatavoto dokumentu, to nosaucot par “labi strukturētu, koncentrētu, bet vienlaikus arī saprotamu un viegli lasāmu.”

Konsultatīvās padomes locekļi vērsa uzmanību, ka joprojām valsts mērogā ir neatrisināts jautājums par datu ieguvi reģionālā griezumā, lai gan tieši dati varētu būt objektīvākais apliecinājums, ka rezultatīvie rādītāji ir uzlabojušies. Turklāt to trūkums būtiski kavē iespēju analizēt Latvijas reģionu attīstības progresu un pieņemt datos balstītus lēmumus rīcībai. Tāpat Konsultatīvā padome aicināja stiprināt bioekonomikas un aprites ekonomikas virzienu Vidzemē, kā arī attīstīt vidzemnieku spēju pielāgoties gan klimata pārmaiņām, gan arī pārmaiņām, kas notiek sabiedrībā – vecuma struktūras izmaiņas, digitalizācijas radītās izmaiņas utt. Tika norādīts, ka joprojām jāpievērš uzmanība, lai teritorija attīstītos visā reģionā vienmērīgi, arī attālākās vietās saglabājot pakalpojumu pieejamību pietiekamā līmenī un nenostādot lauku reģiona iedzīvotājus nevienlīdzīgās pozīcijās, ja salīdzina ar iespējām, kas tiek dotas pilsētās dzīvojošajiem. Tika uzsvērta arvien pieaugošā izglītības nozīme sabiedrības attīstībā, kā arī tika atgādināts, ka ir būtiski stiprināt vietējās kopienas un tās iesaistīt lēmumu pieņemšanā.

Klātesošie – Konsultatīvās padomes locekļi un Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvji – bija vienisprātis, ka, iepazīstoties ar Vidzemes attīstības programmu, sava loma attīstības veicināšanā jāsaskata ikvienam vidzemniekam, t.i., gan vietējo kopienu pārstāvjiem, gan pašvaldību administrācijām un speciālistiem.

Plānots, ka publiskā apspriešana tiks organizēta februārī, kad ikviens interesents, kam rūp Vidzemes nākotne, tiks aicināts mēneša laikā iesniegt savus komentārus par plānošanas dokumenta stratēģiskā ietvara saturu un nepieciešamajiem papildinājumiem. Vienlaikus notiks darbs jau pie nākamās plānošanas dokumenta sadaļas izstrādes, kurā tiks detalizēti aprakstīti rīcību virzieni un uzdevumi, norādot, ar kādām aktivitātēm līdz 2027. gadam plānots izpildīt izvirzītos mērķus:

  • saglabāt dabas sistēmas un resursus;
  • uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti;
  • veicināt attīstību un izaugsmi, pārveidojot saimniekošanas modeļus;
  • veicināt sadarbību un stipras institūcijas.

Konsultatīvā padome, stiprinot dokumenta publiskās apspriešanas nozīmību, norādīja, ka “iesaistot iedzīvotājus jau  plānošanas dokumentu izstrādes procesā, tiem pakāpeniski rodas  līdzatbildības sajūta, kā arī interese, lai dokumentā definētie mērķi un uzdevumi patiešām tiktu arī sasniegti.”

Dokumenta izstrādes gaitā notiek konsultācijas ne tikai ar sabiedrības grupu pārstāvjiem, bet dokumenta saturs tiek pārrunāts arī ar pašvaldību un ministriju pārstāvjiem, piesaistot arī nozaru ekspertus un akadēmiskos spēkus.

Nākamā Konsultatīvās padomes sēde plānota 2021. gada aprīlī. VPR Attīstības programmas 2021-2027 izstrāde tiks pabeigta 2021. gada jūnija beigās. 

Jāatgādina, ka 2020. gada pirmajā pusē tika izveidota reģionālā līmeņa darba grupa jeb Konsultatīvā padome, mobilizējot dažādu jomu un sektoru pārstāvošas ieinteresētās puses kopīgai lēmumpieņemšanai un rīcībām par Vidzemes reģiona attīstību. Konsultatīvās padomes dalībnieki līdzdarbojas un seko līdzi VPR Attīstības programmas izstrādei, kā arī vēlāk būs līdzatbildīgi par tās ieviešanas uzraudzību.

VPR attīstības programmas 2021-2027 tiek izstrādāta ar projekta “Sadarbības virzīta nākotnes politika lauku reģioniem un iedzīvotājiem” (PoliRural) atbalstu. Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis 2020 ietvaros. Tajā spēkus apvienojuši 36 partneri no 16 valstīm. Latvijā projektu īsteno Vidzemes plānošanas reģions, Latvijas Lauku forums,  Agroresursu un ekonomikas institūts un uzņēmums Baltic Open Solutions Center.

Projekta “PoliRural” mērķis ir sekmēt lauku politikas attīstību, izveidojot spēcīgu lauku ekosistēmā ieinteresēto personu kopienu un izstrādājot konceptuālu lauku ekosistēmas modeli. Vairāk par projektu uzziniet https://polirural.eu/  Par projekta aktivitātēm Vidzemes plānošanas reģionā http://www.vidzeme.lv.

Jautājumiem:  Ieva Kalniņa, VPR Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja, ieva.kalnina@vidzeme.lv.

Informāciju sagatavojusi: Anita Āboliņa, sabiedrisko attiecību vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, anita.abolina@vidzeme.lv.

 

CITAS PROJEKTA "POLIRURAL" ZIŅAS

 

--

01.02.2021

Notikumi

«Oktobris 2022»
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31