Paldies par interesi!

Šobrīd VPR Attīstības progammas 2021-2027 izstrādes ietvaros neviena publiskā apspriešana nav izsludināta.

Aicinām sekot līdzi jaunumiem, apmeklējot www.vidzeme.lv, VPR Facebook lapu @VidzemesPlanosanasRegions vai arī pierakstīties ikvakara jaunumu saņemšanai Jūsu e-pastā, savu e-pasta adresi reģistrējot šeit: http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/news_subscribe/!


ARHĪVS

 

Paziņojums par Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības progammas 2021-2027 pilnveidotās redakcijas 2.0 un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

 

No 2021. gada 30. augusta līdz 30. septembrim publiskajai apspriešanai tiek nodota Vidzemes plānošanas reģiona Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam pilnveidotā redakcija (2.0) un Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekts.

 

Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma ir reģionālās politikas attīstības plānošanas dokumenti, kas kalpo kā vadlīnijas reģiona attīstības plānošanas dokumentu ieviešanā un reģiona vietējo attīstības plānošanas dokumentu izstrādei. Attīstības programmas pilnveidotajā redakcijā projektā ietverta aktualizēta pašreizējās situācijas analīze uz 01.07.2021., kopsavilkums, vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni, uzdevumi un Rīcības plāns, kā arī uzraudzības un novērtēšanas kārtība.

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides

pārskata projekts sagatavots atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 

Sabiedrības līdzdalības pasākumi, diskusijas:

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 29.09.2021. plkst. 10:00.

Saite uz tiešsaistes pasākumu ZOOM vietnē:  https://us06web.zoom.us/j/81091980843

 

Materiāli pieejami:


>> VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS ANALĪZE (aktualizēta uz 01.07.2021.)

 

>> VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2021 – 2027 (Stratēģiskais ietvars)

 

          >>> Funkcionālās teritorijas (1. pielikums)

          >>> Rīcību plāns (2. pielikums)

          >>> Reģionālas nozīmes projektu idejas (3. pielikums)

          >>> Vidzemes plānošanas reģiona projektu idejas (4. pielikums)

          >>> Ceļu prioritātes (5. pielikums)

 

>> STRATĒĢISKAIS IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMS (1. redakcijas projekts)

>> KOPSAVILKUMS par 1. redakcijas publiskās apspriešanas ietvaros saņemtajiem komentāriem

kā arī

elektroniski:

 

Drukātas dokumentu versijas – Vidzemes plānošanas reģionā, Bērzaines ielā 5-208. kabinetā, iepriekš saskaņojot vizīti, rakstot uz e pastu ieva.kalnina PIE vidzeme PUNKTS lv vai zvanot 26533464.

 

Atsauksmes iesniedzamas: 

 

Rakstiski priekšlikumi sūtāmi pa pastu (adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101) vai elektroniski Vidzemes plānošanas reģiona Teritorija plānošanas nodaļas vadītājai Ievai Kalniņai ieva.kalnina PIE vidzeme PUNKTS lv

 

PRIEKŠLIKUMU VEIDLAPA (.doc)

 

Atbildīgā amatpersona – Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja Ieva Kalniņa, tel. 26533464, e-pasts ieva.kalnina PIE vidzeme PUNKTS lv.

 

REZULTĀTI

SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS PASĀKUMI, DISKUSIJAS

 

>> 29.09.2021. plkst. 10:00 / ZOOM

PREZENTĀCIJA (.pdf 2,58 MB)

KOPSAVILKUMS (informācija tiks papildināta)


 

 

VPR Attīstības programmas 2021-2027 1. redakcijas publiskās apspriešanas rezultāti

 

 

Priecājamies par lielo atsaucību, līdzdarbojoties Vidzemes reģiona attīstības programmas veidošanā nākamajiem septiņiem gadiem! 

 


REZULTĀTI

SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS PASĀKUMI, DISKUSIJAS

 

>> Kultūra, dabas un kultūras mantojums, spēcīgas kopienas 19.02.2021

>> Dabas kapitāls, aprites ekonomika 26.02.2021

>> Droša iekļaujoša sabiedrība 02.03.2021

>> Pieejama izglītība, digitāla pārveide, sadarbība 03.03.2021

>> Sasniedzamība 05.03.2021

>> Uzņēmējdarbība 09.03.2021

 

RAKSTISKI IESNIEGTIE KOMENTĀRI UN PAPILDINĀJUMI

 (iesniegti laika posmā no 2021. gada 8. februāra līdz 9. martam)

 

>> KOPSAVILKUMS (.pdf 375 KB)

 


 

Tematiskā darba grupa

"SOCIĀLĀ DROŠĪBA UN VESELĪBA" 

t.sk. pakalpojumu pieejamība, organizācija, veselīgs dzīvesveids, iespēju vienlīdzība

 

(Darba grupa tika organizēta 17.12.2020, tiešsaistē.)

 

>> FOKUSGRUPĀ IDENTIFICĒTIE IZAICINĀJUMI

>> Apkopojums #1 

>> Apkopojums #2

>> Apkopojums #3

 

>> PREZENTĀCIJAS

>> Ieva Kalniņa, Vidzemes plānošanas reģions "Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2021-2027. Izstrādes pieeja, process." (.pdf 952 KB)

>> Ina Miķelsone, Vidzemes plānošanas reģions "Deinstitucionalizācijas procesa izaicinājumi Vidzemē" (.pdf 1,99 MB)

>> Kristīne Šica, Veselības ministrija "Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam" (.pdf 504 KB)

>> Kristīne Lasmane, Solveiga Siliņa, Labklājības ministrija "Labklājības ministrijas nozares attīstības virzieni 2021.-2027. gada periodā" (.pptx 211 KB)


Tematiskā darba grupa

"ILGTSPĒJĪGA EKONOMIKA, ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA, KLIMATA PĀRMAIŅU ADAPTĀCIJAS PASĀKUMI" 

 

(Darba grupa tika organizēta 25.11.2020, tiešsaistē.)

>> KOPSAVILKUMS – FOKUSGRUPĀ IDENTIFICĒTIE IZAICINĀJUMI

>> Dabas kapitāla apsaimniekošana, sadarbība (.pdf 131 KB)

>> Atkritumu apsaimniekošana, koordinācija, sadarbība (.pdf 137 KB)

>> Klimata pārmaiņu adaptācijas pasākumi (.pdf 99 KB)

>> Energoefektivitāte, plānošana, koordinācija, sadarbība (.jpg 1,49 MB)

 

>> PREZENTĀCIJAS

>> Jānis Ikaunieks "VPR energopolitika, izaicinājumi un vīzija" (.pdf 1,55MB)

>> Ilze Silamiķele, Zemkopības ministrija "Perspektīvas bioekonomikai un dabas kapitāla izmantošanai Latvijā jaunajā plānošanas periodā" (.pdf 2,35 MB)

>> Rudīte Vesere, VARAM "Vides aizsardzības politikas prioritātes Latvijā" (YouTube)

>> Dana Prižavoite, VARAM "VARAM ES fondu 2021.-2027. gadam plānošanas perioda investīcijas vides un klimata jomās" (.pdf 417 KB)

>> Inese Pommere-Bramane "Latvijas pielāgošanās plāns laika posmam līdz 2030. gadam" (.pdf 1,51 MB)

>> Raimonds Dauksts, Pārresoru koordinācijas centrs "Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā plāna sagatavošana Latvijā" (.pdf 1,64 MB)

 

Tematiskā darba grupa

"TERITORIJAS TELPISKĀ ATTĪSTĪBA" 

t.sk. sasniedzamība, transports, kultūras un dabas mantojums, ainavas, sabiedrības līdzdalība, kopienas, remigrācija.

 

(Darba grupa tika organizēta 29.10.2020, tiešsaistē.)

 

>> KOPSAVILKUMS (.pdf 222 KB)

 

>> FOKUSGRUPĀ IDENTIFICĒTIE IZAICINĀJUMI:

>> Ainavas, kultūras un dabas mantojums (.jpg 700 KB)

>> Transports un sasniedzamība (.jpg 767 KB)

>> Sabiedrības līdzdalība un kopiena (.jpg 723 KB)

>> Remigrācija. E-pakalpojumi un digitalizācija (.jpg 633 KB)

 

>> PREZENTĀCIJAS

>> Ieva Kalniņa, Vidzemes plānošanas reģions "Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2021-2027 izstrāde" (.pdf 562 KB)

>> Māris Bērziņš, Zaiga Krišjāne, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte "Vidzemes demogrāfiskais izaicinājums. Reģiona attīstības centru funkcionālo tīklu noteikšana" (.pdf 2,9 MB)

>> Maija Anspoka, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija "E-pakalpojumu attīstība 2021-2027" (.pdf 595 KB)

>> Normunds Grigus, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija "D-pakalpojumu attīstība" (.pdf 264 KB)

>> Klāvs Grieze, Satiksmes ministrija "Vidzemes plānošanas reģiona valsts autoceļi" (.pdf 1,5 MB)

>> Kristīne Kedo, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija "Ainavu politikas aktualitātes" (.pdf 249 KB)

>> Daiga Driksna, Klāvs Grieze, Satiksmes ministrija "Transporta politikas prioritātes, izaicinājumi 2021.-2027. gadam" (.pdf 1,03 MB)

>> Gusts Ašmanis, Autotransporta direkcija "Pasākumi sabiedriskā transporta pakalpojumu efektivitātes uzlabošanai" (.pdf 2,5 MB)

>> Laura Turlaja, Līga Dimante, Kultūras ministrija "Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021-2027" (.pdf 293 KB)


Tematiskā darba grupa

"ILGTSPĒJĪGA UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN INOVĀCIJU VIDE, DARBA TIRGUS PRASMJU UN UZŅĒMĒJSPĒJU ATTĪSTĪBA, CILVĒKKAPITĀLS"

(Darba grupa tika organizēta 5.11.2020, tiešsaistē.)


>> PREZENTĀCIJAS

>> Ieva Kalniņa, Vidzemes plānošanas reģions " Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programmas 2021-2027. Izstrādes pieeja, process." (.pdf 737 KB)

>> Santa Vītola, Vidzemes plānošanas reģions "Pārmaiņu veicinātāji reģionos jeb "mēs taču nerakstām programmu vakardienai" (.pdf 259 KB)

>> Laima Engere-Levina, Vidzemes Uzņēmējdarbības centrs "VPR izaicinājumi, atbalsts uzņēmējdarbības atbalstam" (.pdf 310 KB)

>> Kristaps Soms, Ekonomikas ministrija "Nacionālā industriālā politika 2021+" (.pdf 1,48 MB)

>> Jevgēnija Butņicka, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija "Atbalsts reģioniem un pašvaldībām uzņēmējdarbības attīstībai reģionālās politikas 2021-2027 ietvaros" (.pdf 1,43 MB)

>> Inta Šusta, Baiba Švāne-Upmane, Izglītības un zinātnes ministrija " Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027. gadam "Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai" (.pdf 1,38MB)

 

 

VPR Attīstības programmas 2021-2027 1. redakcijas projekta nodošana publiskajai apspriešanai / sabiedrības līdzdalības pasākumi

 

No 2021. gada 8. februāra līdz 9. martam publiskajai apspriešanai tiek nodots Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. redakcijas projekts.

 

Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma ir reģionālās politikas attīstības plānošanas dokumenti, kas kalpo kā vadlīnijas reģiona attīstības plānošanas dokumentu ieviešanā un reģiona vietējo attīstības plānošanas dokumentu izstrādei.

 

Attīstības programmas 1. redakcijas projektā ietverta aktualizēta pašreizējās situācijas analīze, kopsavilkums, vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni, uzraudzības un novērtēšanas kārtība.

 

Sabiedrības līdzdalības pasākumi, diskusijas:

 

>> Kultūra, dabas un kultūras mantojums, spēcīgas kopienas 19.02.2021, plkst. 10:00

 saite uz tiešsaistes pasākumu - https://us02web.zoom.us/j/89500100284 


  

>> Dabas kapitāls, aprites ekonomika 26.02.2021, plkst. 10:00

Darbakārtība (.pdf)

saite uz tiešsaistes pasākumu - https://us02web.zoom.us/j/89200138368>> Droša iekļaujoša sabiedrība 02.03.2021, plkst. 10:00

Darbakārtība (.pdf)

saite uz tiešsaistes pasākumu - https://us02web.zoom.us/j/83345628037


>> Pieejama izglītība, digitāla pārveide, sadarbība 03.03.2021, plkst. 10:00

Darbakārtība (.pdf)

saite uz tiešsaistes pasākumu - https://us02web.zoom.us/j/81616510593

 


>> Sasniedzamība 05.03.2021, plkst. 10:00

Darbakārtība (.pdf)

 saite uz tiešsaistes pasākumu -  https://us02web.zoom.us/j/86778271226>> Uzņēmējdarbība 09.03.2021, plkst. 10:00

Darbakārtība (.pdf)

 saite uz tiešsaistes pasākumu - https://us02web.zoom.us/j/81290411182

 

 

Materiāli pieejami:


>> VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS ANALĪZE (aktualizēta uz 30.12.2020.) (.pdf 6,61MB)

 

>> VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2021 – 2027 (Stratēģiskais ietvars) (.pdf 828KB)

kā arī

>> elektroniski: Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā www.vidzeme.lv sadaļā „Attīstības plānošana” >> „Sabiedrības līdzdalība”

>> elektroniski – portālā Ģeolatvija www.geolatvija.lv https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_15882

 

! Drukātas dokumentu versijas – Vidzemes plānošanas reģionā, Bērzaines ielā 5-208. kabinetā

 

Atsauksmes iesniedzamas:

 

Rakstiski priekšlikumi sūtāmi pa pastu (adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101) vai elektroniski Vidzemes plānošanas reģiona Teritorija plānošanas nodaļas vadītājai Ievai Kalniņai ieva.kalnina PIE vidzeme PUNKTS lv

 

PRIEKŠLIKUMU VEIDLAPA (.doc)

 

Atbildīgā amatpersona – Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja Ieva Kalniņa, tel. 26533464, e-pasts ieva.kalnina PIE vidzeme PUNKTS lv

 

 

- - - 

VPR attīstības programma 2021-2027 tiek izstrādāta ar projekta “Sadarbības virzīta nākotnes politika lauku reģioniem un iedzīvotājiem” (PoliRural) atbalstu.


Piezīme: Zemāk aplūkojamais materiāls par VPR Attīstības progammas 2021-2027 saturu izstrādāts vēl pirms Administratīvi teritoriālās reformas stāšanās spēkā.

 

 

 


ARHĪVS


2014. gads

Paziņojums par pilnveidoto Vidzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030. gadam un Attīstības programmas 2014.-2020. gadam dokumentu projektu nodošanu atkārtotai publiskajai apspriešanai

 

Publiskās apspriešanas 10.11.-14.12.2014. kopsavilkums

 

VPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas publiskā apspriešana 10.11.-14.12.2014. 

 

 
Vai šī informācija bija noderīga?

Tava atsauksme palīdzēs uzlabot šo lapu.Nosūtīt
Nosūtīt bez komentāra
Paldies par atsauksmi!

Notikumi

«Janvāris 2022»
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31