COOLSKILLS – kultūras mantojums kā mūsdienu jauniešu prasmju avots (Cool Youth)

Mērķi, kas saistīti ar darba tirgu un jauniešu nodarbinātību, ir Eiropas Savienības programmu, ilgtspējīgas attīstības, ekonomiskās un sociālās izaugsmes galvenie pīlāri. Lai gan ES valstis atbalsta darba tirgus attīstību ar finansiāla atbalsta programmām, tām nākas saskarties ar problēmām, kas saistītas ar jauniešu nodarbinātību. Eurostat dati apliecina, ka šis joprojām ir aktuāls jautājums.

 

• 2019. gadā Eiropas Savienībā bez darba bija vairāk nekā 3,3 miljoni jauniešu (vecumā no 15 līdz 24 gadiem) (PL-9, 9%, Latvija-12,6%, Čehija - 6%)

• 2018. gadā vairāk nekā 5,5 miljoni jauniešu (vecumā no 15 līdz 24 gadiem) nebija nodarbināti, kā arī nebija iesaistīti izglītībā vai apmācībā (NEET) ES (PL-7%, L-9%, Cz-5%)

• Jaunieši tiek vieglāk atlaisti, ja ekonomikā iestājas krīze – augstais no darba atlaisto jauniešu skaits liecināja par ekonomisko krīzi 2008. gadā, un tas noteikti ir sagaidāms ekonomiskās krīzes dēļ, ko izraisījusi COVID-19 pandēmija.

 

Saskaņā ar Eurostat analīzi jauniešu bezdarbu izraisa strukturālas problēmas, piemēram, darba tirgus segmentācija, un dažkārt valsts nodarbinātības dienestu zemā kapacitāte sniegt jauniešiem pielāgotus pakalpojumus, neapmierinoši rezultāti izglītībā un apmācībā. Izglītība un apmācība joprojām koncentrējas uz pamatiemaņām, bet pastāv liela nepilnīgo un transversālo prasmju plaisa.

 

Jauniešu loma pasaules ekonomikas veidošanā ir skaidra: tā ir lielākā jauniešu paaudze vēsturē; un visā pasaulē jaunieši veido gandrīz 50% no pasaules darbaspēka. Ņemot vērā to, ka šis darbaspēks kļūst arvien jaunāks, pieaug vajadzība izpētīt alternatīvas tradicionālajām darba vietu radīšanas stratēģijām.

 

Līdz šim COOLSKILLS partneru pieredze projektos liecina, ka neformālo prasmju apmācību sistēmas ir vājas. Iepriekš īstenotie projekti ir parādījuši nepilnības jauniešu sociālā kapitāla attīstībā.

 

Situācijas analīze uzrādīja galvenās 3 problēmas:

 

1. PERSONISKĀ ATTĪSTĪBA: zems jauniešu (18-30 gadi) neformālo prasmju līmenis, piemēram, radošums, sociālā komunikācija, komandas darbs, vadība, kritiska domāšana/problēmu risināšana, datu analīze, publiskā runa, radoša diskusija, starpdisciplināra domāšana.

2. ESOŠIE INSTRUMENTI: formālajā izglītībā nav efektīvu instrumentu un prakses jauniešiem, veidojot neformālās prasmes, kas ir universālas ikvienam darba devējam un atšķirībā no profesionālās kvalifikācijas, tās nevar ātri apgūt vai mainīt.

3. JAUNATNES MĀCĪBU PROGRAMMAS: pašreizējās mācību programmas, kuru orientācija uz neformālajām prasmēm ir zema; trūkst interaktīvas un starpdisciplināras pieejas.

 

Kāpēc kultūrai, mākslai un kultūras mantojuma izglītībai var būt izšķiroša nozīme jaunatnes neformālo prasmju veidošanā? Kultūras mantojums ir starpdisciplināri sasniegumi matemātikā, arhitektūrā, mākslā, tehnoloģijās, literatūrā, inženierzinātnēs u.c. Apvienojot zināšanas no dažādām mācību programmu satura jomām, kas saistītas ar mantojumu, mēs varam interaktīvi veidot tādas neformālās prasmes kā datu analīze, secinājumi, kritiska domāšana utt. Balstoties uz sasniegumiem dažādās mantojuma jomās, mēs varam veidot radošu domāšanu, kas ir svarīga inovāciju radīšanai darba tirgū un sociālajā dzīvē.

 

Galvenā projekta mērķgrupa: jaunatnes darbinieki – projektu koordinatori, treneri, instruktori, par jaunatnes darbu atbildīgo padomju locekļi, galvenie jaunatnes vietējās politikas veidotāji.

 

 

 

 

Nosaukums

COOLSKILLS - kultūras mantojums kā mūsdienu jauniešu prasmju avots

Abreviatūra

CoolYouth

Vadošais partneris

Vietējās demokrātijas atbalsta nodibinājums

| FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ | (Polija)

Programma

Erasmus+

Partneri

  1. FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ  (Polija)
  2. EDUCENTRUM ZU (Čehija)
  3. Vidzemes plānošanas reģions (Latvija)
  4. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie (Polija)

Mērķis

Projekta galvenais mērķis ir noteikt jaunus, efektīvākus jauniešu izglītības rīkus un izpētīt labāko pieredzi, kas apvieno kultūru un kultūras mantojuma izglītību ar jauniešu neformālo prasmju attīstīšanu, kas nepieciešama radošuma veicināšanai uzņēmējdarbībā — uzņēmējdarbības izglītībā un sociālajā uzņēmējdarbībā/sociālajās inovācijās. 

Pasākumi

Rezultātu sasniegšanā ietilpst:

1. Projekta galveno pieņēmumu pārbaude,

• Projekts izmanto ideju par kultūru, mākslu un izglītību par mantojumu, lai noteiktu galvenos jauniešu sociālo prasmju pilnveidošanas aspektus, kas nepieciešami viņu kultūras izpausmei, novatoriskai uzņēmējdarbībai un sociālās aktivitātes plāniem.

• Projekta ietvaros darbs tiek veikts trīs mācību jomās.

 

2. Mācības un dalīšanās pieredzē, kur mācību jomu sadalījums starp projekta partneriem ir veidots, pamatojoties uz viņu pieredzi.

Mācību tēmas ir organizētas sekojoši:

• COOLSKILLS - sociālās prasmes un jaunatnes aktivitātes attīstība;

• CoolHERITAGE - kultūra, māksla un mantojums, tās aspekti un ietekme uz jaunatnes sociālo prasmju attīstību;

• COOLTURA - kultūrizglītības programmas, rīki un prakse, kā arī jaunatnes sociālo prasmju attīstība.

 

3. Intelektuālā nodevuma - COOLSKILLS tiešsaistes aplikācijas izstrāde

• Mērķa grupa: jaunieši, skolotāji, instruktori, skolotāji, jaunatnes vadītāji un galvenie politikas veidotāji, kas atbildīgi par jaunatnes politiku

• Intelektuālā rezultāta mērķis: izstrādāt tiešsaistes jauniešu lietojumprogrammu komplektu, kurā ir iekļauts instruments, lai novērtētu jauniešu sociālās prasmes, virtuālās kultūras mācību programma “webinar/seminar”, OpenQuizApp - instruments

• novērtēt un uzlabot apgūtās prasmes

• Tiešsaistes COOLSKILLS jauniešu izglītības programmas saturs

o instruments, lai novērtētu jauniešu sociālās prasmes;

o virtuāla kultūras, mākslas, mantojuma mācību programma, vebinārs/seminārs jaunatnei

o Open QuizApp - izglītojoša konkursa spēle kultūras, mākslas un mantojuma jomā.

 

4. Aktivitātes, kas ļauj sasniegt rezultātus

 

TPM 1 (Transnational Project Meeting) – COOLSKILLS ievada sapulce Polijā, projekta ievads, mācību, apmācības, apmācības pasākumu un intelektuālo rezultātu darba plāns

saturs

LTT 1 - COOLSKILLS - sociālās prasmes un jauniešu aktivitātes attīstība;

LTT 2 - CoolHERITAGE - māksla un mantojums, tās aspekti un ietekme uz jaunatnes mīksto prasmju attīstību;

TPM 2 – COOLSKILLS starpposma novērtējuma sanāksme;

LTT 3 - COOLTURA - kultūrizglītības programmas, rīki un prakse, kā arī jaunatnes mīksto prasmju attīstība.

TPM 3 - COOLSKILLS App - intelektuālo rezultātu pārskats, ieteikumi un izplatīšana.

Rezultāti

Sagaidāmie rezultāti projekta laikā

3 starptautiskās projektu sanāksmes;

3 Mācību programmas un izglītojošie materiāli, kas atspoguļo labāko praksi 3 atsevišķos priekšmetos:

• CoolHERITAGE — kultūra, māksla un mantojums, tās aspekti un ietekme uz jauniešu sociālo prasmju attīstību;

• COOLTURA — kultūras izglītības programmas, instrumenti un prakse, kā arī jauniešu sociālo prasmju pilnveidošana;

• COOLSKILLS — sociālās prasmes un jauniešu uzņēmējdarbības un pilsoniskās līdzdalības attīstība;

Intelektuālais rezultāts — COOLSKILLS jauniešu izglītības kopums.

Intelektuālā rezultāta mērķis: izstrādāt tiešsaistes jauniešu lietojumprogrammu komplektu, kurā ir iekļauts instruments, lai novērtētu jauniešu maigās prasmes, virtuālās kultūras mācību programma “webinar/seminar”, OpenQuizApp - rīks iegūto mīksto prasmju novērtēšanai un uzlabošanai.

Tiešsaistes COOLSKILLS jauniešu izglītības lietojumprogramma, kuras saturu veidot

a) novērtēšanas modelis, kas nosaka jaunatnes prasmes, kas ietver:

• 3 pamatprasmju aprakstu: kultūras izpratne, inovācijas, iniciatīvas un uzņēmējdarbības, sociālās un pilsoniskās prasmes;

• 3 pamatprasmju mērīšanas metodi;

• Galveno prasmju un prasmju novērtēšanas jautājumus;

• Aprakstu katram vērtēšanas jautājumam, lai labāk izprastu prasmes un kompetenci.

• Rezultātu apraksts katrai novērtētajai kompetencei

b) virtuālās kultūras mākslas, kultūras mantojuma jauniešu vebinārs/seminārs, kura mērķis ir attīstīt un stiprināt tādas kompetences kā kultūras izpratne un izpausme, inovācija, iniciatīva un uzņēmējdarbība, sociālās un pilsoniskās kompetences.

c) Atvērtā QuizApp — izglītojoša konkursa spēle par spēlēšanās modeli kultūras, mākslas un kultūras mantojuma jomā, kas jālejupielādē tīmekļa vietnē un/vai viedtālrunī,

PROJEKTA SEKUNDĀRIE REZULTĀTI:

Palielināt sadarbības līmeni starp projekta dalībniekiem (jauni kontakti, jaunas iedvesmas), veicināt personīgo attīstību, palielināt zināšanas par jaunatnes inovāciju attīstību, motivācija identificēt transversālas mācību prakses, kas savieno zināšanas no dažādām jomām, piemēram, kultūras un kultūras mantojuma un uzņēmējdarbības izglītības, motivāciju iesaistieties sociālās līdzdalības projektos, kas paredzēti vietējo inovāciju attīstībai, individuālo kontaktu veidošanai starp partneru organizācijām, kā arī atklāj iespējas, ko var izmantot kritiskā situācijā, piemēram, COVID-19 ierobežojumu laikā.

Budžets

Projekta kopējais budžets – 70 122  EUR
VPR budžets – 15 152 EUR

Ieviešanas laiks

01.04.2021. – 31.03.2023.

Kontaktpersona VPR

Zane Pīpkalēja

projekta CoolSkills vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā

mob.tālr. 29152186

E-pasts: zane.pipkaleja@vidzeme.lv

Notikumi

«Jūnijs 2023»
POTCPSSv
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930