Jaunieši – sociālās ekonomikas ekosistēmas pārmaiņu veicinātāji (YOUforSE)

You4Se: jauniešu klātbūtne un aktivitātes atstāj nozīmīgu ietekmi uz lauku teritoriju attīstību

2024. gada 4.-5. jūnijā Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvji devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Santanderu, Spānijā, lai tiktos ar pārējiem Erasmus+ projekta “Jaunieši – sociālās ekonomikas ekosistēmas pārmaiņu veicinātāji” konsorcija pārstāvjiem no Spānijas un Portugāles un izzinātu reģionālās pārvaldības un finanšu modeli, kā arī, lai iepazītos ar uzņēmumiem un organizācijām, kas aktīvi sociālās ekonomikas ekosistēmā iesaista plašu sabiedrības daļu, tostarp jauniešus.

Ņemot vērā Vidzemes plānošanas reģiona līdzšinējo plašo pieredzi hakatonu organizēšanā, vidzemniekiem projektā uzticēts sagatavot vadlīnijas par hakatonu efektīvu organizēšanu, un kuras, savukārt, praktiski pielietos projekta partneri Spānijā un Portugālē.

Jauniešu hakatons, kura ietvaros mērķgrupa tiks iesaistīta dažādu sociālās jomas izaicinājumu risināšanā, tiks organizēts arī Vidzemē līdz š.g. beigām.

Divās dienās pieredzētais Spānijas ziemeļu reģionā Kantabrijā apliecināja, ka arī tur, tāpat kā Vidzemē, lauku teritorijās pastāv problēmas un izaicinājumi, un pamatā neatšķiras – iedzīvotāju skaits samainās, lauku teritorijas iztukšojas, jaunieši aizplūst uz lielajām pilsētām, ir nepietiekamais pakalpojumu klāsts, ir problēmas ar sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošinājumu, u.c.

Kantabrijas reģiona pārvalde uzsākusi mērķtiecīgu reģiona teritoriju revitalizāciju, izstrādājot stratēģiskos attīstības dokumentus, kas balstīti rūpīgā izpētē par reģiona stiprajām un vājajām pusēm, vienlaikus apzinoties arī iespējas un draudus. Kā atzīst reģiona administrācijas pārstāvji, šāda pieeja ļauj apzināties realitāti un identificēt primāros virzienus, kuros nepieciešams veikt nekavējošas aktivitātes, kā arī tas palīdz atlasīt nepieciešamos finanšu resursus, t.sk. mērķtiecīgi pretendēt uz ES fondu līdzekļiem. Būtiskas investīcijas tiek ieguldītas iedzīvotāju prasmju pilnveidē, lai tās būtu atbilstošas darba devēju prasībām un saskanētu ar straujo attīstības tempu ekonomikas sektoros kopumā. Vienlaikus iedzīvotāji tiek stimulēti arī pilnīgi jaunu prasmju apguvei, tā stiprinot viņu konkurētspēju un mazinot bezdarba līmeni laukos.

Vizītes laikā Spānijas kolēģi sagādāja iespēju ielūkoties vietējās nacionālās bankas dibināta fonda Fundacion Botin darbībā, kas jau vairāk nekā 40 gadus mērķtiecīgi iegulda visaptverošā sabiedrības attīstībā, pētot jaunus veidus, kā atklāt cilvēkos talantus, sekmēt viņu ekonomisko aktivitāti un noturēt lauku teritorijas dzīvas. Fonda darbības ietvaros izveidotas dažādas atbalsta programmas, kas mērķētas uz aktivitātēm kultūras, mākslas, izglītības, pētniecības, valsts sektora, sociālās jomas virzienos, īpaši koncentrējoties uz lauku telpas attīstību. Daži no praktiskiem piemēriem – angļu valodas kursu nodrošinājums bērniem laukos, uzņēmējdarbības prasmju attīstība caur motivējošu biznesa praksi – jauno uzņēmēju dalība tirdziņos ar pašdarinātām precēm; peļņa tiek izlietota, grupai dodoties ekskursijā uz kādu jaunu galamērķi ārvalstīs. Tāpat tiek piedāvātas arī dažādas apmācības, kā arī, piemēram, finanšu pratības konsultācijas jauniešiem, kuri vēlas uzsākt uzņēmējdarbību laukos u.c. Fonds ievērojamus līdzekļus investējis mākslas un kultūras centrā, lai ne tikai izglītotu vietējos iedzīvotājus, bet attīstītu viņos radošumu, kā arī vienlaikus organizētu dažādas ar kultūru un mākslu saistītas aktivitātes prasmju pilnveidei un kopienas vienošanai.

 

Vizītes dalībniekiem pievienojās arī jauniešu organizācijas La Bardal pārstāvis Matias Rubio, kuram ir 28 gadi, un kurš pirms dažiem gadiem izlēma no pilsētnieka kļūt par lauku teritorijas iedzīvotāju. Sastopot līdzīgi domājošos laukos un redzot, ka jauniešu noturēšanai ciemos nepieciešami būtiski uzlabojumi gan teritorijas attīstībā, gan arī sociālās dzīves bagātināšanā, tika nodibināta jauniešu organizācija. Organizācijas līderis kopā ar komandu pulcē kopā jauniešus un arī cita vecuma grupu iedzīvotājus lauku apkaimēs, organizējot pasākumus, iztaujājot viņu viedokli par nepieciešamajiem uzlabojumiem. Stiprinot pilsonisko sabiedrību un stiprinot jauniešu pārliecību, ka viņiem ir ne tikai tiesības, bet arī spēja ietekmēt vietas labklājību, organizācijas komanda māca kopienu doties streikos un iestāsties par savām tiesībām, māca diskutēt ar politiķiem pie viena galda, tādejādi nostiprinot sajūtu, ka vietējai pārvaldei ir jārēķinās ar laukos dzīvojošajiem, īpaši izceļot jauniešu vērtību teritorijas attīstībā. Daudz enerģijas tiek veltīts arī darbam ar lauksaimniekiem, meklējot iespējas, kā šo nodarbi nodot jaunajai paaudzei, tā nepārtraucot nozares darbību.

Klātienē viesojāmies arī  nevalstiskajā organizācijā Cuin Fountation, kas sadarbībā ar pašvaldību strādā, lai nodrošinātu pēc iespējas labāku dzīves kvalitāti un izglītību tām sabiedrības grupām, kam tas visvairāk nepieciešams, īpaši daudz uzmanības veltot tieši jauniešiem. Organizācijas darbības pamatā ir problēmrisināšana dialoga ceļā, īstenojot dažādas programmas un aktivitātes, kas palīdz jauniešiem attīstīt individuālās kvalitātes drošā vidē, lai tos audzinātu par veiksmīgiem pieaugušajiem. Organizācija sniedz dažāda veida atbalstu – gan nodrošina mājvietu, gan izmanto izglītojošas metodes, lai mazinātu trauksmi un iemācītu jaunas prasmes. Viena no būtiskām aktivitātēm ir organizācijas centieni jauniešus iekļaut darba tirgū – organizācijai pieder kafejnīca, kuras darbību nodrošina paši jaunieši mentoru vadībā.

 

 

Visbeidzot, iepazināmies ar biedrības AMPROS darbību, kuras misija ir ieguldīt to cilvēku attīstībā, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi. Organizāciju 1965. gadā izveidoja bērnu vecāki, meklējot iespējas bērniem nodrošināt izglītības iespēju. Kad mērķis bija sasniegts, tika uzsākts darbs pie nodarbinātības jautājuma. Šobrīd organizācija darbojas ievērojamos apmēros, piesaistot investīcijas un veidojot jaunus centrus, tā nodrošinot simtiem bērnu kvalitatīvu un drošu vidi viņu attīstībai, nezaudējot viņu potenciālu. Organizācija šobrīd rūpējas par aptuveni 1000 personu kvalitatīvas dzīves nodrošināšanu, savukārt 300 no tiem ir patstāvīgi darbinieki dažādās jomās – ēdināšanas, teritorijas labiekārtošanas un sakopošanas, pakošanas, telpu uzkopšanas u.c. Organizācijas īpašumā ir arī , piemēram, Lauksaimniecības un veselīgas pārtikas centrs, kurā atrodas bioloģiskās pārtikas dārzs un tiek uzturēts arī veikaliņš. Turklāt organizācija nodrošina ēdināšanas pakalpojumus arī tuvējās skolās, īstenojot projektu “Cilvēki gatavo ar jēgu.” Kā stāsta organizācijas vadītājs, AMPROS virsmērķis ir nodrošināt veselīgu uzturu bērniem, to darot videi draudzīgā veidā un akcentējot cilvēku ar īpašām vajadzībām vērtīgo darbu. Dati liecina, ka AMPROS ir lielākais bioloģiskās pārtikas piegādātājs un viena no lielākajām ēdināšanas iestādēm Kantabrijas reģionā.

 

 

 

Par projektu “YouForSe”

Projekta aktivitātes tiek vērstas uz jauniešiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kuri nāk no trīs lauku reģioniem Eiropā, lai viņu vidū veicinātu sociālās ekonomikas un uzņēmējdarbības aktivitātes. Plānots īstenot gan dažādas apmācības, gan organizēt kopīgus pasākumus, kuros klātesoši būtu jaunieši, starptautiski eksperti, sociālās ekonomikas uzņēmumi un politikas veidotāji, lai tādējādi labāk izprastu sociālekonomisko sistēmu katrā no valstu reģioniem.

Projekta konsorcijā ir trīs dažādu Eiropas valstu reģionu - valsts pārvaldes institūciju – pārstāvji, ar mērķi veidot sociālo ekonomiku pievilcīgu jauniešu mērķauditorijai.

Konsorciju vada Kantabrijas Valdības Eiropas projektu birojs (OPE Cantabria), partnerībā ir arī Vidzemes plānošanas reģions Latvijā un Lusadas pašvaldība Portugālē. Projekta ieviešanas laikā plānotas jauniešu ekosistēmas sociālās pārvaldības aktivitātes, sabiedrības līdzdalību veicinošas aktivitātes sociālās ekonomikas jomās, kā arī tiks rīkoti jauniešu hakatoni līdzdalības stiprināšanai. Plānoti dažādi pasākumi, pieredzes apmaiņas vizītes, kuru laikā tiks identificētas labās prakses un apzināti izaicinājumi sociālās ekonomikas jomā.

Sagaidāms, ka projekta aktivitātes visvairāk pozitīvi ietekmēs tos jauniešus, kuriem ir spēcīga interese par uzņēmējdarbības un  sociāli ekonomiskajiem jautājumiem, kā arī tos, kuri interesējas par vietējā līmeņa pārvaldību, organizācijām, kas izveidotas, lai risinātu sociālekonomiskus jautājumus – jauniešus, kuriem rūp vietējās kopienas labums.

Projektam noslēdzoties, plašākai sabiedrībai būs pieejams labo prakšu apkopojums līdz ar vērtējumu, kādas rīcības reģionos būtu īstenojamas, lai prasmīgi iekļautu jauniešus reģionālā līmeņa sociālekonomiskajā ekosistēmā un veicinātu viņu sociālekonomiskās uzņēmējdarbības aktivitātes.

 

 


Jautājumiem: Lienīte Priedāja-Klepere, projekta vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, lienite.priedaja@vidzeme.lv

Informāciju sagatavojusi: Anita Āboliņa, galvenā komunikācijas speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā

07.06.2024

Notikumi

«Jūnijs 2024»
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930