Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēmas ieviešana novados

Aktualitātes projektā „Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēmas”

 

Aktualitātes par projekta „Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēmas”  1. un 2. kārtu.

 

Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēma (TIS) - 1.kārta 

20.08.2009. tika noslēgts līgums ar atbildīgo iestādi (Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju) par ERAF projekta „Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēmas - 1.kārta” (identifikācijas Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/005) īstenošanu.

Pašvaldību attīstības teritorijas plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēmas (TAPIS) izveide tiek sadalīta vairākās kārtās, kur katra kārta tiks īstenota kā atsevišķs projekts.

1.kārtā ir paredzēts izveidot TAPIS pamatfunkcionalitātes moduli un veikt izmēģinājuma ieviešanu piecās Latvijas pašvaldībās (Cēsu novada, Madonas novada, Kurzemes plānošanas reģionā, Durbes novada un Ventspils pilsētas pašvaldībās).

Projekta mērķis ir izstrādāt modernu teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības informācijas sistēmu, kas nodrošinās efektīvu teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma pārvaldīšanas iespējas ilgtspējīgai un līdzsvarotai valsts attīstībai. TAPIS izveides mērķis ir, izveidot ietvaru/infrastruktūru sistēmai, kurā tiks ietverts teritorijas plānojumu izstrādes modulis un būs iespējams uzglabāt vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma grafiskos un teksta datus - informāciju par zemesgabalu esošo un plānoto (atļauto) izmantošanu, t.sk. apbūvi, aprobežojumiem un apgrūtinājumiem teritorijas izmantošanā.

TAPIS izstrāde sekmēs ar nekustamā īpašuma pārvaldību saistīto informācijas sistēmu (IS) attīstību gan valsts, gan privāto komunikāciju turētāju, gan arī vietējo pašvaldību sektoros. TAPIS aptvers visas vietējās pašvaldības, un tajā tiks integrētas visas IS, kas satur nekustamā īpašuma pārvaldībai nepieciešamo informāciju.

1. projekta 1. kārtā tiks īstenotas šādas aktivitātes:

 • Izstrādāti noteikumi teritorijas plānojuma datiem atbilstoši INSPIRE direktīvas standartiem un specifikācijām;
 • Izstrādātas prasības elektronisko topogrāfisko karšu specifikācijas uzlabošanai teritorijas plānošanas vajadzībām;  
 • Izstrādāta TAPIS programmatūra un veikta testēšana;  
 • Izveidota TAPIS tehniskā infrastruktūra;  
 • Izstrādāti TAPIS drošības noteikumi; 
 • TAPIS izmēģinājuma ieviešana piecās vietējās pašvaldībās;  
 • Veikta TAPIS integrācija ar citām Valsts informācijas sistēmām;  
 • Izveidots e-pakalpojums – „Uzziņa par nekustamā īpašuma atļauto  izmantošanu saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu”;  
 • Izstrādāts TAPIS darbības tiesiskais pamatojums un noformulēti priekšlikumi normatīvajam regulējumam.

Projekta 1. kārtas kopējās izmaksas ir Ls 1 349 228 no kurām 100% ir Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums.

2.projekta 1.kārtas statuss uz 01.11.2011.

1. Konsultantu firma SIA „AA Projekts” ir veikuši šādus darbus:

 • Veikta esošās situācijas izpēte un analīze teritorija plānošanas jomā Latvijā;
 • Izstrādāts Teritorijas attīstības plānošana informācijas sistēmas apraksts un attīstības vīzija; 
 • Sagatavota TAPIS iepirkuma dokumentācija un izstrādāta tehniskā specifikācija.

2. Izsludināts iepirkums "Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana"

3. Noslēgts līgums ar SIA „METRUM” par  prasību izstrādi elektronisko topogrāfisko karšu specifikācijas uzlabošanai teritorijas plānošanas vajadzībām, kas ietver šādus nodevumus:

 • TAPIS nepieciešamais datu sagatavošanas formāts;
 • TAPIS iekļaujamo ģeotelpisko objektu specifikācija; 
 • funkcionālā zonējuma klasifikators, tā sasaiste ar Nekustamo īpašumu lietošanas mērķu klasifikatoru;
 • atļautās izmantošanas klasifikators un tā sasaiste ar funkcionālā zonējuma klasifikatoru;
 • apbūves parametru saraksts un aprēķina metodika;
 • ieteikumi topogrāfisko karšu izmantošanai teritorijas plānojumos.

Par pieciem no augstāk minētajiem nodevumiem ir parakstīts pieņemšanas - nodošanas akts.


4. Iegādāta servertehnika TAPIS darbināšanai.

 

 

II  Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēmas ieviešana novados - 2.kārta.


05.05.2011. ir noslēgts līgums ar atbildīgo iestādi (Centrālo finanšu un līgumu aģentūru) par ERAF projekta „Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas, infrastruktūras un nekustamo īpašumu pārvaldības un uzraudzības informācijas sistēmas ieviešana novados - 2.kārta” (identifikācijas Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/018) īstenošanu.

1. Projekta 2. kārtā tiks īstenotas šādas aktivitātes:

 • Teritorijas plānošanas informācijas sistēmas attīstība, ievešana un integrācija;

-    Reģionālās attīstības indikatora moduļa (RAIM) izstrāde un ieviešana;
-    Informācijas resursu digitalizācija (esošo teritorijas plānojumu sistematizēšana un migrācija uz TAPIS);
-    TAPIS ieviešana pašvaldībās;
-    TAPIS attīstība un integrācija.

 • Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojuma izstrāde un ieviešana:

-    Spēkā esošo teritorijas plānojumu un detālplānojumu meklētājs;
-    Izziņa par zemes īpašuma atļauto izmantošanu, ietverot izmantošanas aprobežojumus un tos aprakstošo informāciju;
-    Informācijas saņemšana par teritorijas plānojuma, detālplānojuma un to grozījumu izstrādi un sabiedriskās apspriešanas procesu norisi.

 • Servertehnikas un citu saistīto iekārtu iegāde TAPIS darbības nodrošināšanai;
 • Administratoru apmācības projekta ietvaros izveidotas informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai;
 • TAPIS gala lietotāju apmācība.

Projekta 2. kārtas kopējās izmaksas ir Ls 943 454,00 LVL no kurām Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums ir 875 000,00 LVL

2. Projekta 2. Kārtas statuss uz 01.11.2011.

Noslēgts līgums ar SIA „FMS” par Reģionālās attīstības indikatoru moduļa izstrādi un ieviešanu.

 

2009.gada 20.februārī Vidzemes plānošanas reģions parakstīja sadarbības apliecinājumu  ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par līdzdalību TAPIS 2.kārtas īstenošanā. TAPIS ieviešana neprasīs no Vidzemes plānošanas reģiona papildus finanšu resursus. TAPIS izstrāde, ieviešana un uzturēšana notiek par ERAF līdzekļiem.

 

VRAA Kontaktpersona:
Andris Putniņš
Elektronisko pakalpojumu departamenta, Elektronisko pakalpojumu projektu nodaļas, Projektu vadītājs Tālr.: 67079050, E-pasts: andris.putnins@vraa.gov.lv


Vidzemes  plānošanas reģiona kontaktpersona:
Par plānošanas reģiona kompetencē esošajiem jautājumiem saistībā ar TAPIS  projekta īstenošanu informāciju sniegs Telpiskās attīstības plānotāja, Ieva Kalniņa, tālr. 64116006, mob.26533464, e-pasts: ieva.kalnina@vidzeme.lv

 


23.11.2011

Notikumi

«Jūlijs 2024»
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031