Vienotu darbību kopums efektīvākai kopējo pazemes ūdeņu resursu apsaimniekošanai (WaterAct)

PROJEKTA REZULTĀTI

>> ZIŅOJUMS par projekta aktivitāti "Kapacitātes veicināšana caur pieredzes un labās prakses apmaiņu"

 

>> ZIŅOJUMS par aktivitātēm:

- Pārrobežu gruntsūdeņu stāvokļa novērtējums pēc vienotiem principiem

- Pārrobežu monitoringa stratēģijas attīstīšana

- Avotu monitoringa optimizācija un ūdensšķirtnes modelēšana.


Par projektu: 

Projekta ietvaros turpināsies cieša sadarbība starp upju baseinu apsaimniekošanas plānu sagatavošanā iesaistītajām Igaunijas un Latvijas organizācijām, lai uzlabotu kopējo pazemes ūdeņu resursu apsaimniekošanas efektivitāti pārrobežu teritorijā. Kopīga pārrobežu Gaujas-Koivas un Salacas-Salatsi upju baseinu apsaimniekošana nepieciešama abām valstīm ES ūdens politikas prasību īstenošanai (Ūdens struktūrdirektīva 2000/60/EK).

Projekts ir nozīmīgs Latvijas-Igaunijas pārrobežu sadarbības nostiprināšanai. Tas nodrošinās harmonizētu pieeju pazemes ūdens resursu pārvaldībai un pazemes ūdensobjektu stāvokļa novērtēšanai Latvijas - Igaunijas pārrobežas reģionā, attiecīgi ilgtermiņā nodrošinot ilgtspējīgu galvenā dzeramā ūdens resursa - pazemes ūdeņu - pārvaldību un aizsardzību.

 

Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgu kopīgo pazemes ūdens resursu apsaimniekošanu pārrobežu teritorijā. Mērķis tiks sasniegts (1) izstrādājot vienotu pieeju pazemes ūdens objektu stāvokļa novērtēšanai, (2) to ieviešot un pārbaudot Latvijas-Igaunijas pārrobežu Gaujas-Koivas un Salacas-Salatsi upju baseinu apgabalos, (3) veidojot vispārējo izpratni institūcijām, kas netieši darbojas pazemes ūdeņu apsaimniekošanas jomā, par no pazemes ūdeņiem atkarīgu ekosistēmu apsaimniekošanu, (4) paaugstinot sabiedrības informētību un ieinteresētību par pazemes ūdeņu apsaimniekošanu un to aizsardzību.

  

Nosaukums

Vienotu darbību kopums efektīvākai kopējo pazemes ūdeņu resursu apsaimniekošanai (WaterAct)

Abreviatūra

(WaterAct)

Vadošais partneris VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
Projekta numurs Est-Lat 155
Programma Interreg Igaunijas – Latvijas 2014-2020

Partneri

 • Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Hidroģeoloģijas nodaļa (vadošais partneris) (LV)
 • Igaunijas Republikas Vides ministrija (Keskkonnaministeerium) (EE)
 • Igaunijas Ģeoloģijas dienests (Eesti Geoloogiateenistus) (EE)
 • Tallinas Universitāte, Ekoloģijas institūts (Tallinna Ülikool) (EE)
 • Dabas aizsardzības pārvalde, Dabas aizsardzības departaments (LV)
 • Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte (LV)
 • Vidzemes plānošanas reģions (LV)
 • Igaunijas Vides aģentūra (Keskkonnaagentuur) (EE)

Asociētie partneri

-

Mērķis

Veicināt ilgtspējīgu kopīgo pazemes ūdens resursu apsaimniekošanu pārrobežu teritorijā

Pasākumi

 1. Pieredzes apmaiņa starp projekta partneriem un zināšanu bāzes uzlabošana analizējot ES ūdens politikas prasības un citu ES dalībvalstu pieredzi (tajā skaitā starptautisku konferenču apmeklēšana);
 2. Apsaimniekošanas vajadzībām nepieciešamo rīku izveide un apmācības to lietošanai (izmantojot R programmēšanas valodu);
 3. Pārrobežu pazemes ūdensobjektu stāvokļa novērtējums izmantojot harmonizētus principus un rīkus, kas izstrādāti projekta ietvaros;
 4. Pārrobežu pazemes ūdeņu monitoringa stratēģijas izveide Gaujas-Koivas un Salaca-Salatsi upju baseiniem;
 5. Avotu monitoringa optimizācija un sateces baseinu modelēšana;
 6. Vadlīniju izstrāde biotopu ekspertiem no pazemes ūdeņiem atkarīgo ekosistēmu identificēšanai un novērtēšanai (tajā skaitā vadlīniju aprobācija lauka apstākļos);
 7. Sabiedriskā avotu monitoringa ieviešana un tiešsaistes platformas izveide (tajā skaitā sociālo kampaņu organizēšana sabiedrības iesaistei).

Rezultāti

 1. Vispārējās kompetences paaugstināšana caur zināšanu un labo pārvaldības prakšu apmaiņu starp projekta partneriem un ekspertiem no citā ES valstīm;
 2. Kopīgo pazemes ūdeņu resursu novērtējums Gaujas-Koivas un Salacas-Salatsi upju baseinos, lai ilgtermiņā uzlabotu pazemes ūdeņu apsaimniekošanu un nodrošinātu saistošo ES direktīvu ieviešanu;
 3. Informācijas izplatīšanas un informēšanas darbības, lai veicinātu sabiedrības un atbildīgo organizāciju izpratni par pazemes ūdeņu un saistīto ekosistēmu aizsardzību.

Budžets

Projekta kopējais budžets – 411 764.76 EUR

-no tiem ERAF līdzfinansējums - 350 000.00 EUR

VPR budžets – 35 294.34 EUR

- no tiem ERAF līdzfinansējums - 30 000.18 EUR

Ieviešanas laiks

01.06.2020.-31.05.2022.

Kontaktpersona VPR

Maija Rieksta

WaterAct projekta vadītāja 

Tel. +371 26099521

maija.rieksta@vidzeme.lv 

Projekta mājaslapa

bit.ly/estlat-WaterAct 

Augstākminētā informācija šajā mājas lapā atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Notikumi

«Jūlijs 2024»
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031