Reģ. Nr. 90002180246

Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Tālrunis +371 64116014, fakss +371 64116012

www.vidzeme.lv, e-pasts: vidzeme PIE vidzeme PUNKTS lv

 

 

VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA

PRIVĀTUMA POLITIKA

 

I. Privātuma politikas mērķis

1. Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.
2. Datu pārzinis nepieciešamības gadījumā var mainīt šo Privātuma politiku, publicējot savā tīmekļvietnē aktuālo Privātuma politikas versiju.

II. Personas datu pārzinis un tā kontaktinformācija

3. Personas datu pārzinis ir Vidzemes plānošanas reģions (turpmāk – VPR), Reģistrācijas Nr. 90002182529, juridiskā adrese Bērzaines iela 5, Cēsis, LV-4101, tālrunis +371 64116014, e-pasts: vidzeme PIE vidzeme PUNKTS lv.

 

 III. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

 4. Saziņai ar VPR datu aizsardzības speciālistu, tai skaitā arī ziņu pieprasījumiem par noteiktas personas fizisko datu apstrādi, lūgums rakstīt uz: vidzeme PIE vidzeme PUNKTS lv.


 IV. Piemērojamie normatīvie akti

5. Privātuma politika izstrādāta atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) prasībām.
6. Fizisko personu datu apstrādes likums.
7. Valsts pārvaldes iekārtas likums.
8. Reģionālās attīstības likums.

 

 V. Personas datu kategorijas

9. Personas dati tiek vākti gan no datu subjekta, gan ārējiem avotiem, piemēram, no VPR rīcībā esošajām datu bāzēm un reģistriem. Personas datu kategorijas, kuras VPR lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:

9.1. identifikācijas dati - vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums;

9.2. kontaktinformācija – deklarētās dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;

9.3. profesionālie dati – izglītība, amats, darba vieta;

9.4. dati par dzīves apstākļiem un sociālo status;

9.5. īpašās kategorijas personas dati (veselības informācija);

9.6. dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus;

9.7. dati par apmierinātību – datu subjekta apmierinātība.

 

 VI. Personas datu apstrādes nolūki (mērķi)

10. VPR ievāc un apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

10.1. lai saņemtu Eiropas Savienības finansējumu VPR realizētajiem projektiem;

10.2. lai izvērtētu vietējo pašvaldību, juridisko un fizisko personu iesniegtos projektu pieteikumus reģionālās attīstības valsts atbalsta saņemšanai;

10.3. lai īstenotu un vadītu programmas un apstiprinātos projektus;

10.4. lai nodibinātu un izpildītu līgumattiecības;

10.5. lai organizētu pasākumus VPR administrācijas un reģionā ietilpstošo pašvaldību speciālistu kapacitātes celšanai;

10.6. lai nodrošinātu dokumentu apriti VPR;

10.7. lai apzinātu VPR klientus, tai skaitā informētu klientus par jaunumiem, veiktu klientu apmierinātības aptaujas u.c.;

10.8. lai veiktu pētījumus;

10.9. sabiedrības informēšanas nolūkos;

10.10. VPR tīmekļa vietnes uzturēšanai un darbības uzlabošanai;

10.11. VPR un tās klientu interešu aizsardzībai;

10.12. lai organizētu seminārus, konferences un izstādes.

11. Informācija, kas satur datus, var tikt saņemta gan elektroniskā formā, gan papīra formātā, gan no tīmekļvietnēm, gan mutiski un tās aizsardzība tiek nodrošināta neatkarīgi no formas, kādā tā iesniegta.
12. VPR piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

 

VII. Personas datu apstrādes tiesiskie pamati

13. VPR fizisku personu datu apstrāde pamatota uz šādiem Regulā noteiktajiem tiesiskajiem pamatiem katrai konkrētajai situācijai atbilstoši:

13.1. datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;

13.2. līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc datu subjekta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;

13.3. apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;

13.4. apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. 

 

VIII. Piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

14. Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt tādā pat veidā, kādā tā dota:

14.1. iesniedzot rakstisku lūgumu VPR administrācijā vai

14.2. sūtot atsaukumu uz e-pastu: vidzeme PIE vidzeme PUNKTS lv.

15. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
16. Piekrišana ir brīvprātīga un neietekmē pakalpojumu saņemšanu, kā arī neparedz nekādus ierobežojumus citās aktivitātēs.

 

 IX. Personas datu uzglabāšanas ilgums

17. VPR glabā personas datus tik ilgi, cik nepieciešams VPR definēto personas datu apstrādes nolūku un mērķu sasniegšanai un saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un termiņiem, tātad VPR apstrādās Jūsu datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

17.1. cik tas nepieciešams VPR normatīvajos aktos noteikto funkciju un noslēgto līgumu saistību izpildei;

17.2. kamēr VPR pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

17.3. kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats;

17.4. kamēr datu subjekts izmanto pakalpojumu.

 

 X. Personas datu saņēmēji

18. Normatīvajos aktos noteiktos gadījumos VPR ir pienākums sniegt informāciju par apstrādātajiem personas datiem:

18.1. tiesībsargājošām iestādēm, tiesai un valsts pārvaldes iestādēm tām noteikto funkciju realizēšanai nepieciešamajā apjomā;

18.2. trešajām personām datu subjekta noslēgto līgumu ietvaros vai pēc datu subjekta izteiktās gribas, lai sadarbotos vai piedalītos trešo personu rīkotās aktivitātēs;

18.3. VPR nepieciešams aizsargāt datu subjekta vai citas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā dzīvību un veselību;

18.4. citai valsts pārvaldes iestādei tās mērķu sasniegšanai.

19. VPR darbinieki, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei.
20. Pārzinis var nodot personas datus, ievērojot piemērojamo normatīvo aktu prasības:

20.1. apstrādātājiem, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu, atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tiem nepieciešamajā apjomā (auditori, juridiskie konsultanti, IT pakalpojuma sniedzēji, darba aizsardzības speciālisti, ārstniecības personas, datu aizsardzības speciālists);

20.2. trešajām personām, ja to pieprasījumiem ir atbilstošs juridiskais pamats.

21. Personas dati netiek nodoti uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

 

XI. Par tiesībām piekļūt saviem datiem un datu pārnesamību

22. Lai saņemtu informāciju par VPR apstrādātajiem saviem personas datiem, to apstrādes nolūkiem, datu saņēmējiem un glabāšanas termiņiem, ir jāiesniedz rakstveida iesniegums:

22.1. iesniedzot to personiski un uzrādot personu apliecinošu dokumentu VPR birojā;

22.2. iesniedzot elektroniski uz VPR e-pastu un parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

23. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu, kā arī izmantot tiesības uz datu pārnesamību atbilstoši Regulas noteikumiem.
24. VPR saglabā sev tiesības pieprasīt datu subjektam papildus informāciju, ja uzskata to par nepieciešamu.
25. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no VPR pienākumiem, kas tam ir uzlikta ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem sabiedrības interesēs. 

 

XII. Par automatizētu lēmumu pieņemšanu un profilēšanu

26. VPR savas datu apstrādes ietvaros neveic automatizētu lēmumu pieņemšanu un neveic datu subjektu profilēšanu.

 

XIII. Tiesības vērsties jautājumu vai sūdzību gadījumos

27. Jums ir tiesības vērsties pie VPR vai personas datu apstrādi uzraugošajā institūcijā – Datu valsts inspekcijā (e-pasta adrese: info PIE dvi.gov PUNKTS lv ), par jautājumiem, kas saistīti ar personas datu apstrādi vai sūdzību.

  

 

Vai šī informācija bija noderīga?

Tava atsauksme palīdzēs uzlabot šo lapu.Nosūtīt
Nosūtīt bez komentāra
Paldies par atsauksmi!

Notikumi

«Jūnijs 2024»
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930