Lauku ģeomātikas informācijas sabiedrības iniciatīva PLUS (GRISI PLUS)

Vidzeme teritorijas ziņā ir lielākais Latvijas reģions, bet iedzīvotāju skaita ziņā - mazākais. 58% Vidzemes iedzīvotāju dzīvo lauku reģionos. Iedzīvotāju skaita samazināšanās un novecošanās ir būtisks lauku apvidu attīstības kavēklis.  Lai veicinātu lauku reģionu attīstību, būtiski ir rūpēties par teritorijas pievilcību un vietējo produktu atpazīstamību. Kā to panākt? Nepieciešams izmantot jaunus risinājumus.  Viens no tādiem ir ģeomātika - zinātnes virziens, kas balstīts uz ģeogrāfiska rakstura informācijas ieguvi, apstrādi un izmantošanu. Ar interaktīvu karšu un dažādu telpisko attīstības dokumentu palīdzību iedzīvotāji var uzzināt daudzveidīgu un sev noderīgu informāciju, piemēram, cik tālu no apdzīvotās vietas atrodas bērnudārzs un, kur iegādāties Vidzemē ražotus eko produktus.

lasīt vairāk...

 

Lai diskutētu par risinājumiem un iespējām pašvaldībām stratēģiski veicināt vietas pievilcību un veidot pašvaldības zīmolvedības stratēģiju, Vidzemes koncertzālē „Cēsis” notika plānošanas reģiona organizēts seminārs “Vietas mārketings darbaspēka un investīciju piesaistei, izmantojot ģeomātikas rīkus”.

19.12.2014

 

Lai reģions un pašvaldības sekmīgi attīstītos, veidotu jaunas darbavietas un veicinātu ekonomisko izaugsmi, ir nepieciešams piesaistīt investīcijas, profesionālu darbaspēku, attālinātā darba veicējus un uzņēmumus. Liela nozīme resursu piesaistē ir pašvaldību un vietu pievilcībai, ko var attīstīt ar stratēģisku zīmolvedību un vietas mārketingu.  Mūsdienās plaši pieejamie dažāda veida ģeotelpiskās informācijas dati, programmatūra un IT risinājumi var kalpot kā lieliski rīki profesionāla vietas mārketinga īstenošanai. Lai diskutētu par risinājumiem un iespējām, 11. decembrī Vidzemes koncertzālē „Cēsīs” (izstāžu zālē) notiks seminārs “Vietas mārketings darbaspēka un investīciju piesaistei, izmantojot ģeomātikas rīkus”. 

10.12.2014
Lai reģions un pašvaldības sekmīgi attīstītos, veidotu jaunas darbavietas un veicinātu ekonomisko izaugsmi, ir nepieciešams piesaistīt investīcijas, profesionālu darbaspēku, attālinātā darba veicējus un uzņēmumus. Liela nozīme resursu piesaistē ir pašvaldību un vietu pievilcībai, ko var attīstīt ar stratēģisku zīmolvedību un vietas mārketingu.  Mūsdienās plaši pieejamie dažāda veida ģeotelpiskās informācijas dati, programmatūra un IT risinājumi var kalpot kā lieliski rīki profesionāla vietas mārketinga īstenošanai. Lai diskutētu par risinājumiem un iespējām, 11. decembrī Cēsīs notiks seminārs “Vietas mārketings darbaspēka un investīciju piesaistei, izmantojot ģeomātikas rīkus”.  

26.11.2014


Noslēgumam tuvojas projekts „Lauku ģeomātikas informācijas sabiedrības iniciatīva PLUS” (Grisi Plus). Trīs gadu garumā Vidzeme iepazina ģeomātikas* rīkus un izzināja iespējas kā ar to palīdzību var veicināt reģiona ekonomisko izaugsmi un radīt iedzīvotājam pievilcīgu vidi lauku apvidos. Lai apkopotu projekta rezultātus un iezīmētu nākotnes perspektīvas, no 7. līdz 9. oktobrim Slovēnijā notika Grisi Plus noslēguma konference un pieredzes apmaiņas brauciens, kurā plaši tika pārstāvēts arī Vidzemes reģions.  

16.10.2014

Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) ieviestajā projektā „Lauku ģeomātikas informācijas sabiedrības iniciatīva PLUS” (GRISI PLUS) ir noslēdzies nodomu protokolu parakstīšanas process, kurā astoņas ieinteresētās pašvaldībās parakstīja vienošanos par projekta ietvaros identificētās labās prakses pārņemšanu Vidzemē. GRISI PLUS projekta mērķis ir izpētīt un pilnveidot lauku teritoriju attīstības politiku, pielietojot ģeomātiskās informācijas rīkus, tādējādi veicinot lauku teritoriju kā potenciālo dzīves vietu pievilcību un paplašinot iespējas tajās dzīvojošajiem cilvēkiem strādāt attālināti. Projekta īstenošanas gaitā tika identificētas un padziļināti izpētītas divas projekta partneru labās prakses „Made in Galway” un „SOHO SOLO”, kuras veicinātu projekta mērķu sasniegšanu un lauku novadu ekonomisko attīstību. Vairums pašvaldību izteica interesi tieši par „SOHO SOLO” piemēru.

09.07.2014


Iznākusi jaunā projekta „Lauku ģeomātikas informācijas sabiedrības iniciatīva PLUS” (GRISI PLUS) ziņu lapa, kurā var lasīt par jaunu tehnoloģiju vīna izcelsmes noteikšanai, par Vidzemes plānošanas reģiona sabiedriskā transporta pakalpojumu plānošanas modeli efektīvākai sabiedriskā transporta plānošanai. Tāpat uzziniet par vairākiem interesantiem un noderīgiem pasākumiem, kurus rīkojuši projektā iesaistītie partneri.

23.04.2014

Pavisam nesen Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) ieviestajā projektā „Lauku ģeomātikas informācijas sabiedrības iniciatīva PLUS” (GRISI PLUS) ir noslēdzies darbs pie ārzemju partneru labo prakšu piemēru detalizēta ieviešanas plāna izstrādes. Aizvadītājā VPR Attīstības padomes sēdē pašvaldību vadītāji un pārstāvji tika iepazīstināti ar šī ieviešanas plāna būtību un tika aicināti jau uz konkrētāku diskusiju 8. aprīlī, lai uzzinātu detalizētāk par plāna izmantošanas iespējām savā pašvaldībā.

VPR rīkotajā diskusijā piedalījās un savu interesei izrādīja desmit pašvaldības, viena no tām ieradās no Rīgas plānošanas reģiona teritorijas. Kā atzina pašvaldību pārstāvji, esošo iedzīvotāju noturēšana un jaunu piesaistīšana ir viena no galvenajām problēmām lauku teritorijās.

17.04.2014

Marta sākumā Īrijas Rietumu reģiona Galvejas pilsētā norisinājās projekta „Lauku ģeomātikas informācijas sabiedrības iniciatīva PLUS” (GRISI PLUS) partneru tikšanās. Tikšanās laikā partneri pārrunāja līdzšinējo projekta aktivitāšu gaitu vadības grupas sanāksmē, devās pieredzes apmaiņas braucienā, lai iepazītu Īrijas partneru izvēlētās labās prakses, kā arī piedalījās seminārā par kājāmgājēju un velotūrisma infrastruktūras potenciāla izmantošanu tūrisma attīstībā.

20.03.2014

Projektā „Lauku ģeomātikas informācijas sabiedrības iniciatīva PLUS” (GRISI PLUS) ir noslēdzies darbs pie ārzemju partneru labo prakšu piemēru detalizēta ieviešanas plāna izstrādes.  Labās prakses, kuras plānots pārnest uz Vidzemi ir „Made in Galway” un „Soho Solo”.  „Made in Galway” ir Īrijas Galvejas reģionā izveidota informācijas platforma, kurā vietējie ražotāji un pakalpojumu sniedzēji var ievietot informāciju par uzņēmumu, ražoto produktu vai sniegto pakalpojumu un uzņēmuma atrašanās vietu, tādejādi bez maksas reklamējot savu uzņēmumu. „Soho solo” ir labās prakses piemērs no Francijas, kurā, izmantojot platjoslas interneta resursus, interaktīvas kartes un citus ģeomātikas rīkus, iespējams strādāt un veikt uzņēmējdarbību attālināti no savām mājām lauku teritorijās. Izstrādātajā plānā atrodams detalizēts abu prakšu ieviešanas plāns Vidzemē un modelētas šo plānu ieviešanas sistēmas. Šobrīd Vidzemes plānošanas reģions aicina uz sadarbību Vidzemes pašvaldības, kurām būtu interese iepazīties ar ieviešanas plānu un iespējams kļūt par vienu no šī plāna ieviešanas pilotteritorijām.

03.03.2014

Pagājušā gada nogalē tika laista klajā jaunākā projekta "Lauku ģeomātikas informācijas sabiedrības iniciatīva PLUS" (Grisi PLUS) ziņu lapa. Aicinām jūs iepazīties ar to arī jūs. Šajā izdevumā uzziniet vairāk par Žēras provinces (Francija) veiksmes stāstu, veiksmīgi piesaistot arvien pieaugošo darba ņēmēju kategoriju - pašnodarbinātos un attālā darba veicējus. Vai kādreiz esiet dzirdējis par MURA DRAVA BIKE? Šī iniciatīva plāno paplašināt esošos Austrijas veloceliņus gar Mūras un Dravas upi, un izveidot jaunu pārrobežu tūrisma galamērķi Eiropas tūrisma kartē. Tāpat lasiet par vienas no projekta labajām praksēm popularizēšanu arāju čempionātā, kā arī par projekta semināru Grieķijā.

14.01.2014

Ar veiksmīgiem pašmāju piemēriem un inovatīvas ārvalstu pieredzes iepazīšanu aizvadīts Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) projekta „Grisi PLUS” ietvaros rīkotais seminārs pašvaldību speciālistiem „Vietas pievilcība: meklējumi un risinājumi”. Semināra dalībnieki atzina, ka jautājums par lauku apvidu pievilcības veicināšanu ir ļoti aktuāls, jo ikviens iedzīvotājs, tūrists un investors ir patiesi no svara. VPR speciālisti iepazīstināja ar saviem projektiem un to ieguldījumu Vidzemes pievilcības veicināšanā, kā arī bija iespēja uzzināt par divām veiksmīgām ārvalstu praksēm, kuras tiek apgūtas VPR projekta „Grisi PLUS” ietvaros. Pēc dalībnieku teiktā, semināram noslēdzoties, radušās jau pavisam reālas idejas savas pašvaldības pievilcības veicināšanai. Būtiski ir apzināties katras vietas potenciālu, jo tāds noteikti ir.

13.12.2013

Zināms, ka Vidzeme ir lielākais Latvijas reģions pēc teritorijas, bet mazākais iedzīvotāju skaita ziņā. Nevienam vairs nav noslēpums, ka lauku apvidi paliek arvien tukšāki, cilvēki aizplūst uz ekonomiski attīstītākām vietām un teju ikviena pašvaldība domā, kā padarīt savu dzimto novadu pievilcīgu dzīvošanai, strādāšanai, tūrismam. Lai veicinātu lauku reģionu attīstību, būtiski ir rūpēties par teritorijas pievilcību un vietējo produktu atpazīstamību. Šis jautājums ir aktuāls arī Vidzemes plānošanas reģionam. Lai kopā ar jomas speciālistiem un pašvaldību pārstāvjiem meklētu risinājumus vietas pievilcības veicināšanā, kā arī kopīgi atskatītos uz aizvadītajā gadā paveikto, VPR aicina piedalīties ikgadējā pasākumā pašvaldību speciālistiem, šoreiz par tematiku „Vietas pievilcība: meklējumi un risinājumi”.

04.11.2013

Lai iepazītos ar aktualitātēm projektā „Lauku ģeomātikas informācijas sabiedrības iniciatīva PLUS”, aicinām izlasīt iznākušo ziņu lapu. Šoreiz uzziniet par vairākiem projekta labās prakses piemēriem.

20.09.2013

No 23. līdz 25. jūlijam Prāgā, Čehijā, norisinājās ceturtā vadības sanāksme projektā „Lauku ģeomātikas informācijas sabiedrības iniciatīva PLUS” (GRISI PLUS). Trīs dienu laikā projekta partneri pārrunāja līdzšinējos projekta rezultātus, kā arī galvenās aktivitātes nākošajam darba periodam. Tāpat partneri tika iepazīstināti ar labo prakšu piemēriem ģeomātikas jomā Čehijā un piedalījās seminārā par ģeomātikas rīku praktisku pielietošanu pašvaldībās. Vidzemes plānošanas reģionu sanāksmē parstāvēja projekta koordinatore Rita Merca un Telpiskās attīstības plānotāja Anda Eihenbauma.

09.09.2013

No 23. līdz 25. jūlijam Prāgā, Čehijā, norisināsies ceturtā vadības sanāksme projektā „Lauku ģeomātikas informācijas sabiedrības iniciatīva PLUS” (GRISI PLUS). Trīs dienu laikā projekta partneri pārrunās līdzšinējos projekta rezultātus, kā arī galvenās aktivitātes nākošajam darba periodam. Tāpat partneri tiks iepazīstināti ar labo prakšu piemēriem ģeomātikas jomā Čehijā un piedalīsies seminārā par ģeomātikas rīku praktisku pielietošanu pašvaldībās. Vidzemes plānošanas reģionu sanāksmē parstāvēs projekta koordinatore Rita Merca un Telpiskās attīstības plānotāja Anda Eihenbauma.

19.07.2013

Projektā „Lauku ģeomātikas informācijas sabiedrības iniciatīva PLUS” (GRISI PLUS) aktīvi turpinās darbs pie ārzemju partneru labo prakšu piemēru ieviešanas plāna izstrādes.  Dokumenta mērķis ir definēt Vidzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa un vidēja termiņa prioritātes un rīcību virzienus ģeomātikas rīku pielietošanai lauku teritoriju atpazīstamības veicināšanai un citu projekta partneru labo prakšu ieviešanas plāna izstrāde.

08.07.2013
Lai rūpētos par Vidzemes lauku teritoriju pievilcības veicināšanu un ekonomisko attīstību, Vidzemes plānošanas reģions jau vairāk kā gadu darbojas projektā „Lauku ģeomātikas informācijas sabiedrības iniciatīva PLUS” (GRISI PLUS). Viens no veidiem, kā veicināt reģiona attīstību, ir smelties ārzemju partneru labāko pieredzi un to ieviest Vidzemes reģionā.

03.05.2013Projekta „Lauku ģeomātikas informācijas sabiedrības iniciatīva PLUS” (Grisi Plus) ietvaros no 22. janvāra līdz 24. janvārim Larnakas reģionā, Kiprā, notika ģeomātikas seminārs un projekta vadības komitejas sanāksme. Vidzemes plānošanas reģionu pasākumos pārstāvēja projekta vadītāja Rita Merca un telpiskās attīstības plānotāja Anda Eihenbauma.

01.02.2013

Projekts "Lauku ģeomātikas informācijas sabiedrības iniciatīva PLUS"  (Grisi Plus) Vidzemē rit jau gadu, kura laikā ir notikuši vairāki pieredzes apmaiņas braucieni, identificēti projekta partneru labās prakses piemēri, un projekta eksperte Inga Bērziņa ir izstrādājusi izpētes ziņojumu par Vidzemes reģiona situāciju ģeomātikas rīka izmantošanai. 

04.01.2013Vēlies uzzināt par ģeomātiku un iespējām, kā veicināt lauku reģionu attīstību? Apmeklē Vidzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta "Lauku ģeomātikas informācijas sabiedrības iniciatīva PLUS" (GRISI PLUS) mājaslapu www.grisiplus.eu.

30.10.2012Projekts „Grisi Plus” Vidzemē rit jau ilgāk kā pusgadu, kura laikā ir notikuši vairāki pieredzes apmaiņas braucieni, identificēti projekta partneru labās prakses piemēri, un projekta eksperte Inga Bērziņa ir izstrādājusi izpētes ziņojumu par Vidzemes reģiona situāciju ģeomātikas rīka izmantošanai.   

16.10.2012Viens no lauku apvidu attīstības priekšnosacījumiem ir, izmantojot ģeomātikas rīku piedāvātās iespējas, veicināt teritorijas pievilcību un vietējo produktu atpazīstamību. Šāda atziņa izskanēja projekta „Grisi Plus” seminārā Amatas novada domes pašvaldībā.

18.07.2012Ceturtdien, 12.jūlijā Vidzemi apmeklēs 14 Eiropas valstu pārstāvji, lai seminārā un mācību vizītē iepazītos ar Vidzemes labajiem piemēriem ģeomātikas jomā. Seminārs sāksies plkst.9.00 Amatas novada domē, Drabešu pagasta „Ausmās”.  

10.07.2012

UZSĀKTS JAUNS INTERREG IVC PROJEKTS lauku teritoriju attīstībai

21.02.2012

Notikumi

«Jūnijs 2024»
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930