Atbalsts eko inovāciju virzībai starptautiskajos tirgos (SUPER)


Projekta SUPER partneri ir apņēmušies uzlabot mazo un vidējo komersantu (MVK) sapratni par ekoloģiski ilgtspējīgu inovāciju nozīmi uzņēmuma attīstībā. Ir nepieciešams izveidot starptautiskus sadarbības tīklus, lai strādātu un meklētu risinājumus, kā publiskais un privātais sektors var sadarboties un uzlabot politikas instrumentu ieviešanas mehānismus tieši vides vadītas uzņēmējdarbības attīstības atbalstam. Tā kā Latvijā šobrīd nav izstrādāta eko-inovāciju politikas stratēģija, tad šis projekts ir būtisks atbalsts, lai analizētu eksistējošās problēmas un meklētu efektīvākos risinājumus situācijas uzlabošanai.

lasīt vairāk...

26. aprīlī Vidzemes plānošanas reģions organizēja tiešsaistes pasākumu-diskusiju, kurā interesenti tika iepazīstināti ar SUPER projekta ietvaros veikto pētījumu par atbalstu ekoinovatīviem uzņēmumiem COVID-19 pandēmijas apstākļos Vidzemes reģionā. Pētījuma ietvaros tika aptaujāti uzņēmumi no dažādām jomām, tostarp atkritumu apsaimniekošanas, otrreizējas pārstrādes, eko produktu ražošanas u.c., lai iegūtu informāciju par pandēmijas apstākļu radītiem izaicinājumiem ekoinvoatīviem uzņēmumiem un izmantotajiem atbalsta instrumentiem uzņēmumu stiprināšanai krīzes apstākļos.

Analizējot pētījuma ietvaros veikto interviju rezultātus, secināts, ka krīzes laikā notikusi bez-atkritumu kustības regresija, kas saistīta ar strauji augošo pieprasījumu pēc iepakojuma, ko īpaši veicināja ekoloģisku alternatīvu iztrūkums.

09.05.2022

Noslēdzoties projektam “Atbalsts eko-inovāciju virzībai starptautiskajos tirgos (SUPER)”, apkopots paveiktais laika posmā no 2019. gada aprīļa līdz 2021. gada martam. Divu gadu periodā projekta komanda, sekojot iepriekš projektā izstrādātajam rīcības plānam, īstenoja iecerētās aktivitātes mērķa sasniegšanai – uzlabot inovāciju atbalsta politikas instrumentus videi draudzīgas uzņēmējdarbības attīstībai. 31.03.2021


12. novembrī interesenti no Latvijas, tostarp Vidzemes, aicināti piedalīties starptautiskā tiešsaistes konferencē “Eko-inovāciju atbalsts Eiropā” (Supporting eco-innovation across Europe). Pasākuma mērķis ir sniegt ne tikai padziļinātu izpratni par to, kāpēc ir būtiski izveidot atbalsta sistēmas, lai attīstītos sabiedrībai un videi draudzīga uzņēmējdarbība un inovācijas, bet arī, lai iepazīstinātu ar vairākiem praktiskiem atbalsta instrumentiem, kurus jau šobrīd izmanto dažādas Eiropas valstīs un kurus iespējams pielāgot pašmāju vietējai situācijai.

Par konferences centrālo runātāju izvēlēts Kens Vebsters (Ken Webster), IS4CE (International Society for Circular Economy) direktors, kurš sniegs savu redzējumu par aprites ekonomikas nozīmību eko-inovāciju un videi draudzīgu uzņēmumu attīstībā.

03.11.2020

Līdz ar Interreg Europe projekta “SUPER” ieviešanu, no 2016. gada videi un sabiedrībai draudzīgu inovāciju attīstība ir kļuvusi par īpaši nozīmīgu tematu Vidzemes plānošanas reģionā (turpmāk – VPR), kamēr arī valsts līmenī tam pievērsta liela uzmanība. Nosacīti dalot projektu divās daļās, pienākusi kārta ieviest uz veiktās izpētes un izvērtējuma pamata izstrādāto rīcības plānu videi draudzīgas uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta  sistēmas attīstībai. Kopš 2019. gada aprīļa projekta īstenošana nonākusi t.s. projekta uzraudzības fāzē. Tas nozīmē, ka projekta komanda turpina ieviest aktivitātes, kas paredzētas rīcības plānā, kā arī mobilizē iesaistītās puses un uzrauga to īstenošanu. Uzraudzības fāzes pirmais semestris ir bijis gana produktīvs, jo projekta komanda atbilstoši paredzētajam ir iesaistījusies un īstenojusi virkni aktivitāšu.

11.11.2019


Vidzemes plānošanas reģions izstrādājis rīcības plānu videi draudzīgas uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta sistēmas attīstībai. Rīcības plāna mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta instrumentus gan Latvijas, gan Vidzemes plānošanas reģiona līmenī, kā arī attīstīt Latvijas inovāciju eko-sistēmu, lai veicinātu eko-inovatīvu mazo un vidējo uzņēmumu attīstību un to internacionalizāciju. Mērķa sasniegšanu raksturo uzņēmumu skaits, kuri ar valsts/reģiona atbalstu attīsta videi draudzīgas inovācijas. Visas šajā dokumentā iekļautās rīcības un aktivitātes ir projekta SUPER partneru un darba grupas pārstāvju savstarpējas pieredzes apmaiņas un projektā veiktā pašizvērtējuma rezultāts. Rīcības plāns atspoguļo plānotās rīcības turpmāko divu gadu laikā (projekta SUPER uzraudzības fāze jeb 2.fāze no 2019. gada 1. aprīļa līdz 2021. gada 31. martam), kuras projekta ieviesējs (VPR) un citas projektā iesaistītās puses (stakeholders) apņemas veikt, lai uzlabotu inovāciju atbalsta politikas instrumentus Vidzemes plānošanas reģionā/Latvijā.

22.09.2019

Martā projekta “SUPER” partneri tikās pirmā posma jeb pirmās fāzes pēdējā projekta sanāksmē Utrehtā, Nīderlandē, lai prezentētu rīcības plānus, kas paredz pilnveidot pašmāju inovāciju atbalsta sistēmas, tai skaitā inovāciju atbalsta sistēmu arī Latvijā. Vidzemes plānošanas reģionam šī bija iespēja saņemt starptautisku vērtējumu par to, vai izvēlētā pieeja pašmāju ekosistēmas stiprināšanai uzskatāma par efektīvu. Neatsverams ieguvums bija iespēja uzklausīt deviņu Eiropas valstu pārstāvju viedokli un norādes par jautājumiem, kas vēl nav pietiekami detalizēti aplūkoti, taču ir būtiski rīcību plānam kopumā.

29.03.2019

Izmantojot Inovāciju nedēļas konceptu, 28. februārī, Valmierā, projekta “SUPER” darba grupa tikās konferences “Inovācija attīstībai” laikā , izmantojot iespēju īpašu uzmanību pievērst eko inovāciju nozīmībai gan Vidzemes reģionā, gan Latvijā kopumā. Uzaicinātie projekta SUPER īstenotāji iepazīstināja gan darba grupas pārstāvjus, gan arī konferences apmeklētājus ar projektā izstrādāto rīcību plānu.

Klātesošajiem tika stāstīts par plānā ietvertajiem galvenajiem aspektiem un izpētes secinājumiem, tai skaitā arī izaicinājumiem, kurus nevajadzētu ignorēt. Tādējādi politikas veidotāji – ministriju pārstāvji, atbalsta organizāciju pārstāvji, pašvaldību vadītāji un speciālisti, kas atbildīgi par uzņēmējdarbības veicināšanu un attīstības plānošanu pašvaldībā, uzņēmēji un citi, kopumā ap 150 interesentu, tika rosināti pievērst uzmanību inovāciju, īpaši eko inovāciju nozīmei Latvijā kopumā, kā arī tika aicināti detalizētāk iepazīties ar vairākiem jautājumiem, kas tiks risināti rīcību plānā, lai pilnveidotu inovāciju atbalsta sistēmu gan reģionā, gan valstī kopumā.

28.03.2019

Vidzemes plānošanas reģions šobrīd veic aktīvu darbu pie rīcībplāna izstrādes par atbalsta instrumentu pilnveidi, lai uzlabotu mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju un videi draudzīgu inovāciju kapacitāti Latvijā, tostarp arī Vidzemē. Plānots, ka dokuments būs gatavs 2019. gada pirmajā ceturksnī. Taču līdz tam, lai nodrošinātos, ka plāns risinās identificētās problēmas, tā saturs un iecerētās rekomendācijas tiek izstrādātas sadarbībā ar vairāku uzņēmumu un organizāciju pārstāvjiem. Savu vērtējumu un ieteikumus darba grupās snieguši arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Reģionālās politikas departamenta un Ekonomikas ministrijas Inovācijas nodaļas pārstāvji, kā arī  Latvijas Pašvaldību savienības padomniece uzņēmējdarbības jautājumos, Lauku tīkla uzņēmējdarbības konsultanti, pašvaldību un reģionālo augstskolu pārstāvji, u.c.

04.12.2018

Oktobra sākumā SUPER projekta komanda piedalījās starptautiskajā informācijas tehnoloģiju  konferencē ShareIT Valmierā. Izmantojot iespēju, ka pasākumā pulcējās ievērojams skaits IT nozares profesionāļu, tie tika aicināti atsevišķi pulcēties, lai paustu savu viedokli un nosauktu tās darbības, kas publiskajam sektoram būtu jārisina prioritāri, lai veicinātu ekoinovatīvu* uzņēmumu attīstību. Ņemot vērā IT nozares potenciālu cīņai ar lielākajiem Eiropas izaicinājumiem, kas sevī ietver ne tikai videi draudzīgu risinājumu izstrādi, bet arī pakalpojumu ķēžu optimizāciju, u.c. līdzīgus aspektus, bija būtiski apzināt tieši šo speciālistu viedokli. Kā zināms, IT nozares risinājumi var tikt ieviesti praktiski jebkurā citā nozarē, padarot procesus efektīvākus un videi draudzīgākus.

19.10.2018

Vidzemes plānošanas reģions, sniedzot ieguldījumu ekoinovāciju virzīšanai starptautiskajos tirgos, pabeidzis darbu pie reģiona ekoinovāciju sistēmas novērtējuma. Ņemot vērā, ka reģiona uzņēmējiem lielākā daļa no pieejamajiem atbalsta instrumentiem ir  tieši nacionāla līmeņa, pamatā izvērtējuma secinājumi attiecināmi uz Latvijas sistēmu kopumā. Ar galvenajiem secinājumiem iepazīstināti arī Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību un dažādu uzņēmējdarbību atbalstošu institūciju pārstāvji, tos aicinot 14.septembrī piedalīties diskusijā par to, kā veicināt videi draudzīgu inovāciju uzņēmumu attīstību. Vēl viens no diskusijas mērķiem bija noskaidrot, vai ir nepieciešami uzlabojumi šī brīža uzņēmējdarbības atbalsta sistēmā. Tāpat tika diskutēts par to, vai ir aktuāli Vidzemē veicināt tieši IKT bāzētu eko-inovāciju attīstību.

19.09.2018

No 6. -7. februārim SUPER projekta partneri pulcējās uz ceturto starpreģionālo semināru, kas šoreiz notika Latvijā. Tikšanās tēma, par kuru galvenokārt tika diskutēts, bija pašnovērtējuma rīks, kas ļauj katram no partneriem novērtēt savā valstī esošo atbalsta sistēmu ekoinovācijām. Ir būtiski analizēt un izprast uzņēmējdarbības vidi, lai spētu sniegt praktiskus uzlabojumus un risinājumus esošajiem izaicinājumiem. Pašnovērtējuma rīks palīdz kartēt šī brīža situāciju katrā no valstīm, kā arī analizēt atbalsta sistēmu un specifiskos atbalsta instrumentus, kas darbojas katrā no partnerreģioniem.

12.02.2018

Noslēdzoties 2017. gadam, decembra vidū  Valmierā pie viena galda pulcējās uzņēmēji, dažādu organizāciju un pašvaldību pārstāvji un speciālisti no Vidzemes plānošanas reģiona, lai diskutētu par eko-inovāciju un IT risinājumu nozīmību uzņēmējdarbības attīstībā. Uzņēmējiem bieži vien nākas šķirties no ievērojamām naudas summām, integrējot dažādus IT risinājumus sava uzņēmuma darbībā, taču eko-inovāciju risinājumi var būt ekonomiski pamatoti. Ņemot vērā, ka vēl decembra sākumā Eiropas Komisija izsludināja nākamo pētniecības un uzņēmējdarbības programmu 9 miljardu eiro apmērā ilgtspējīgu pilsētu, lauksaimniecības un eko-enerģijas attīstībai, ir īstais laiks rosināt uzņēmējus domāt par savu uzņēmumu attīstību un jau šobrīd pieejamo finansiālo atbalstu izmantot gan aktīvi, gan arī efektīvi.

29.12.2017

Videi draudzīgas inovācijas un uzņēmējdarbība, ilgtspējīga attīstība un ietekmes uz vidi mazināšana ir jautājumi, kas pēdējos gados ir kļuvuši nozīmīgi, lai veicinātu uzņēmumu konkurētspēju. Šobrīd to visu vienā vārdā sauc par par eko-inovācijām.

Vidzemes plānošanas reģions projekta SUPER ietvaros 13. decembrī Valmierā (Tērbatas ielā 10) organizē darba semināru, kurā interesentiem būs iespēja uzzināt jaunākās attīstības iespējas un idejas resursu efektīvai izmantošanai, lietojot informācijas tehnoloģijas (turpmāk – IT). Diskutēsim par to nozīmi uzņēmēja ikdienā kopā ar Vidzemes Augstskolas pārstāvjiem, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras tehnoloģiju skautiem IKT jomā,  IT klastera pārstāvi, SIA ZAAO un citiem progresīviem jomas speciālistiem un entuziastiem.

01.12.2017

Piektdien, 25. augustā, Valmierā projekta "SUPER" ietvaros Vidzemes plānošanas reģions organizēja diskusiju starp pētniekiem, zinātniekiem un uzņēmējiem. Diskusijā dalībnieki dalījās pieredzē un meklēja veiksmīgākos veidus sasvstarpējai sadarbībai. Uzņēmēji atzīst, ka dalībai konkursos uz Eiropas Savienības finansējumu ir daudz birokrātisko un finansiālo šķēršļu, kas nereti arī apgrūtina nonākšanu pie kvalitatīva un abpusēji izdevīga rezultāta.

02.10.2017

Septembra sākumā Vidzemes plānošanas reģions un SUPER projekta ieinteresēto pušu grupas pārstāvji devās uz Lietuvu, lai stiprinātu zināšanas un smeltos idejas eko-inovāciju atbalstam un attīstībai. Pieredzes apmaiņas brauciena ietvaros ar savu pieredzi dalījās arī kolēģi no Grieķijas un Nīderlandes, kā arī piesaistītie partneri no Vācijas.  Ar īpašu interesi Latvijas dalībnieki klausījās Nīderlandes Utereht reģiona piemēru. Reģionā darbojas organizācija, kas ir atbildīga par reģionālo atbalsta instrumentu ieviešanu un ir labs piemērs, kā pēc trīspusējās sadarbības jeb tā saucamā  triple helix principa dibinātas organizācijas var veiksmīgi veicināt uzņēmējdarbības attīstību reģionā.

29.09.2017

Projekta “Atbalsts eko inovāciju virzībai starptautiskajos tirgos” (SUPER) mērķis ir attīstīt videi draudzīgas uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta sistēmas, tāpēc 9. februārī, tika organizēta darba grupas sanāksme. Tās mērķis bija veicināt dialogu un diskusijas starp inovāciju un uzņēmējdarbības atbalsta politikas veidotājiem, diskusijās iesaistot arī publisko un privāto sektoru.

Sanāksmes ievadā SUPER projekta vadītāja Laima Engere iepazīstināja ar projekta būtību un plānotajiem sasniedzamajiem rezultātiem, kā arī aicināja darba grupas dalībniekus sniegt priekšlikumus, kas varētu būt labākās prakses Latvijā eko-inovāciju jomā. 21.02.2017


Notikumi

«Februāris 2024»
POTCPSSv
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829