Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana

             

Teritorijas attīstības plānošana ir viena no Vidzemes plānošanas reģiona pamatfunkcijām, lai veicinātu Vidzemes reģiona ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību. Vidzemes plānošanas reģiona attīstības programma 2007.-2013. gadam kalpojusi par pamatu pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu un projektu pieteikumu izstrādē, bet tā kā šīs programmas termiņš ir beidzies, rodas nepieciešamība pēc jaunas attīstības programmas izstrādes. Tik pat aktuāla ir Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde, kas būs ilgtermiņa reģionāla līmeņa attīstības plānošanas dokuments, kurā tiks definēti Vidzemes reģiona būtiskākie attīstības virzieni un prioritātes līdz 2030. gadam.

lasīt vairāk...

No 2016. gada 17. līdz 19. oktobrim notika Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM), Vidzemes plānošanas reģiona un Latvijas pašvaldību pārstāvju darba vizīte Norvēģijā*. Tās mērķis bija stiprināt Latvijas un Norvēģijas pašvaldību kapacitāti, piedaloties pieredzes apmaiņas pasākumā publisko ūdeņu apsaimniekošanas un aizsardzības jomā.

21.10.2016

Ņemot vērā to, ka projekta īstenošana tuvojas noslēgumam, ir izveidots pieredzes stāstu apkopojums par projekta rezultātiem, aicinot iepazīties ar 10 stāstiem no cilvēkiem, kuri piedalījušies projekta aktivitātēs. Starp tiem ar savu pieredzi dalās arī Vidzemes plānošanas reģiona Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja Ieva Kalniņa. 26.07.2016

Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) Attīstības padomes sēdē apstiprināti VPR ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030. gadam, kā arī VPR Attīstības programma 2015.-2020. gadam.

17.07.2015

No 2015. gada 30. marta līdz 20. aprīlim atkārtotai publiskajai apspriešanai tiek nodots Vidzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030. gadam un Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2014.-2020. gadam dokumentu projekti. Sabiedriskā apspriede notiks 2015. gada 17. aprīlī pl.11:00 Gulbenē (Gulbenes novada domē, 2.stāva zālē) 

Pagājušā gada nogalē notika attīstības dokumentu pirmā publiskā apspriešana, pēc kuras tika saņemti 107 komentāri. Izsverot komentāru nozīmi, lielākā daļa no tiem ņemti vērā un iestrādāti dokumentos, saturiski tos pilnveidojot, līdz ar ko Vidzemes plānošanas reģions attīstības dokumenti atkārtoti nodod publiskajai apspriešanai.

01.04.2015

Ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) atbalstu 2015. gada 19. un 20. martā Latvijas pašvaldības pārstāvji dosies pieredzes apmaiņas braucienā uz Oslo (Norvēģijā)*. Pieredzes apmaiņas brauciena mērķis ir veicināt sasaistes izveidošanu starp teritorijas attīstības un budžeta plānošanu vietējā teritorijas attīstības plānošanas līmenī.

17.03.2015


Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) pasūtījuma izstrādāts valsts administratīvo pakalpojumu klāsta izvērtējums atbilstoši apdzīvojumam.

Šis dokuments ir VARAM organizētā iepirkuma „Publisko individuālo un valsts administratīvo pakalpojumu klāsta izvērtējums atbilstoši apdzīvojumam” 2.daļas „Valsts administratīvo pakalpojumu klāsta izvērtējums” gala atskaite, kuras mērķis ir sniegt rezultātu atspoguļojumu par izvērtējuma ietvaros veiktajiem darbiem. 

02.03.2015


19. un 20. februārī Vidzemes plānošanas reģiona projektu vadītājs Kristaps Ročāns kopā ar Latvijas pašvaldību pārstāvjiem piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) rīkotajā pieredzes braucienā uz Aust-Agderes reģionālā līmeņa pašvaldību Norvēģijā, lai iepazītos ar Norvēģijas pašvaldību pieredzi vietējās attīstības plānošanā, ar plānošanas metodēm, procesa organizāciju un plašākas sabiedrības un vietējo kopienu iesaisti vietējā plānošanā. 24.02.2015


Urban Institute un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), 11. februārī organizēja semināru pašvaldību pārstāvjiem attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšanai.

Semināra pirmajā daļā atskatījāmies uz VARAM un OECD LEED plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas speciālistu apmācībām, guvām ieskatu Urban Institute īstenotajā Latvijas vietējo kopienu aktivizēšanas un apmācību programmā, uzklausījām pašvaldību apmācību programmas „Zināšanu eņģeļi” un “Nākotnes spēles” jaunākos panākumus, kā arī dzirdējām Brocēnu iespaidu par dalību iepriekš minētajās programmās. 17.02.2015


Biedrība "Latvijas Lauku forums" sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju ir izstrādājusi Vadlīnijas un ieteikumus vietējo rīcības grupu stratēģiju izstrādei 2014-2020. gada plānošanas periodam.

03.02.2015

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) īsteno Norvēģijas finanšu instrumenta projektu „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošana”, kura ietvaros VARAM sadarbībā ar biedrību „Urban Institute” organizē pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšanas pasākumus.

Lai atskatītos uz līdz šim īstenotajiem pasākumiem un sniegtu priekšlikumus turpmāk nepieciešamajiem pasākumiem pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšanai, VARAM aicina uz semināru š.g. 11. februārī plkst. 10.00.-17.00, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 409. telpā, Peldu ielā 25, Rīgā. 29.01.2015


Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) pasūtījuma tiek izstrādāts pētījums „Publisko individuālo pakalpojumu klāsta izvērtējums atbilstoši apdzīvojumam”. VARAM mājas lapā pieejami pirmie pētījuma dati par izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Latvijas reģionos*.

27.01.2015


2014. gadā ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu tika īstenots projekts „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (turpmāk – projekts). Šis bija viens no programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projektiem. 06.01.2015


Pirmā Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) attīstības dokumentu publiskās apspriešanas sanāksme norisinājās 27. novembrī Vidzemes augstskolā, Valmierā. Tajā piedalījās vairāk nekā 50 cilvēku, to starpā gan uzņēmēji, gan pašvaldību un NVO pārstāvji no Vidzemes. Sabiedriskā apspriešana tika rīkota, lai vidzemniekus iepazīstinātu ar dokumentu izstrādātajām redakcijām un uzklausītu sabiedrības viedokli.

02.12.2014

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) aicina piedalīties VPR Ilgstpējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030. un Attīstības programmas 2014.-2020. publiskās apspriešanas sanāksmē, kas norisināsies 27. novembrī plkst. 10:00 Vidzemes augstskolā, Valmierā, Cēsu ielā 4. 20.11.2014


No 2014. gada 10. novembra līdz 14. decembrim publiskajai apspriešanai tiek nodots Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030. gadam un Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2014.-2020. gadam projekts. VPR aicina Vidzemes iedzīvotājus aktīvi piedalīties šo reģionam nozīmīgo dokumentu sabiedriskajā apspriešanā un sniegt savus komentārus!

10.11.2014

Oktobra sākumā Norvēģijas finanšu instrumenta (NFI) projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros Latvijā viesojās pārstāvji no Norvēģijas, lai iepazītos ar Latvijas plānošanas reģionu progresu attīstības plānošanas dokumentu izstrādē. 1. oktobrī Norvēģijas politiķi un teritorijas plānošanas speciālisti apmeklēja Zemgales plānošanas reģionu, bet 2. oktobrī Rīgā VARAM ministrijā tika rīkota sanāksme, kuras mērķis bija iepazīstināt norvēģus ar plānošanas reģionu progresu pie attīstības plānošanas dokumentu izstrādes, kā arī uzklausīt viņu viedokli. No Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) sanāksmē piedalījās Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja Ieva Kalniņa un Reģionālās attīstības eksperts Krišjānis Veitners. 06.10.2014


Kā jau iepriekš ziņots, Vidzemes plānošanas reģions (VPR) strādā pie  reģiona attīstības plānošanas dokumentiem turpmākajiem 15 gadiem. Viens no daudzajiem uzdevumiem šajā procesā ir noteikt reģiona uzņēmējdarbības jomu viedās specializācijas potenciālu. Lai to izdarītu, tika veikts pētījums "Vidzemes plānošanas reģiona viedās specializācijas iespējas", ar kura rezultātiem ir iespējams iepazīties VPR mājaslapā.

29.08.2014

Vidzemes plānošanas reģions šobrīd izstrādā reģiona attīstības plānošanas dokumentus turpmākajiem 15 gadiem. Viens no daudzajiem uzdevumiem šajā procesā ir noteikt reģiona uzņēmējdarbības jomu viedās specializācijas potenciālu. Kā portālam "Valmieras Ziņas" pastāstīja Vidzemes plānošanas reģiona reģionālās plānošanas eksperts Krišjānis Veitners, šos virzienus turpmākai attīstībai patlaban meklē arī Vidzeme.

07.08.2014

17. jūnijā Smiltenes novada domē, Pils ielā 2 Vidzemes plānošanas reģions (VPR) rīko otro tematisko darba grupu „Pakalpojumu pieejamība Vidzemē” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros. Darba grupa sāksies plkst. 10:30, un tajā piedalīsies Vidzemes reģiona pašvaldību pārstāvji, lai kopīgi strādātu pie VPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030. gadam un attīstības programmas 2014.-2020. gadam izstrādes. Darba grupas galvenais uzdevums būs, balstoties uz pirmās tikšanās rezultātiem, turpināt darbu pie Vidzemes reģiona attīstības prioritāšu un mērķu definēšanas, saistībā ar reģionālās attīstības pamatnostādnēs definēto pakalpojumu grozu.

16.06.2014

12. jūnijā Valmieras Kultūras centra kamerzālē Vidzemes plānošanas reģions (VPR) rīko otro tematisko darba grupu „Transporta un pieejamības attīstība Vidzemē” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros. Darba grupa sāksies plkst. 10:30, un tajā piedalīsies Vidzemes reģiona pašvaldību pārstāvji un nozares speciālisti, lai kopīgi strādātu pie VPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030. gadam un attīstības programmas 2014.-2020. gadam izstrādes. Darba grupas galvenais uzdevums būs, balstoties uz pirmās tikšanas rezultātiem, turpināt darbu pie Vidzemes reģiona attīstības prioritāšu un mērķu definēšanas, kā arī pārskatīt reģiona nozīmes ceļu saraksta aktualitāti.  

10.06.2014

5. jūnijā Vidzemes plānošanas reģions rīko kārtējo tematisko darba grupu projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros. Jau otrā darba grupa par tēmu „Lauku apdzīvotības attīstība” norisināsies Auciema muižā, Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, plkst. 11:30, un tajā piedalīsies Vidzemes reģiona pašvaldību pārstāvji, lai kopīgi strādātu pie VPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030. gadam un attīstības programmas 2014.-2020. gadam izstrādes. Šīs darba grupas galvenais mērķis ir, balstoties uz pirmās tikšanas rezultātiem, turpināt darbu pie Vidzemes reģiona attīstības prioritāšu un mērķu definēšanas.

 

04.06.2014

Turpinot darbu pie teritorijas attīstības dokumentu izstrādes, 30. maijā Vidzemes plānošanas reģions (VPR) rīkos jau otro tematisko darba grupu par uzņēmējdarbības vides attīstības iespējām Vidzemē projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros. Darba grupa norisināsies Madonas novada sporta un atpūtas bāzē „Smeceres sils”, plkst. 11:00, un tajā piedalīsies Vidzemes reģiona pašvaldību pārstāvji un uzņēmējdarbības speciālisti, lai kopīgi strādātu pie VPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030. gadam un attīstības programmas 2014.-2020. gadam izstrādes. Darba grupas galvenā tēma būs prioritāro mērķu un uzdevumu identificēšana reģiona uzņēmējdarbības potenciāla celšanai Vidzemes reģionā.

 

29.05.2014

Šā gada 13. jūnijā Cēsīs Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros tiks rīkota fokusa grupas diskusija par viedās specializācijas iespējām Vidzemes plānošanas reģionā. Šī diskusija ir vēl viens nozīmīgs solis VPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030. gadam un attīstības programmas 2014.-2020. gadam izstrādes procesā.

26.05.2014


20. maijā Vidzemes plānošanas reģions (VPR) rīko kārtējo tematisko darba grupu projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros. Darba grupa „Transporta un pieejamības attīstība Vidzemē” norisināsies viesnīcā Wolmar, Valmierā, plkst. 11:00 un tajā piedalīsies Vidzemes reģiona pašvaldību pārstāvji un nozares speciālisti, lai kopīgi strādātu pie VPR ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030. gadam un attīstības programmas 2014.-2020. gadam izstrādes. Darba grupas galvenais mērķis ir aktualizēt reģiona esošo situāciju transporta un pieejamības jomās, salīdzinot to ar iepriekšējo periodu (2007-2013), kā arī pārskatīt reģiona nozīmes ceļu sarakstu un identificēt iespējamās sadarbības stratēģijas transporta un pieejamības uzlabošanai.

16.05.2014

15. maijā Vidzemes plānošanas reģions rīko kārtējo tematisko darba grupu projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros. Darba grupa „Pakalpojumu pieejamība Vidzemē”, norisināsies Smiltenes kultūras centrā un tajā piedalīsies Vidzemes reģiona pašvaldību pārstāvji un nozares speciālisti. Darba grupas galvenā tēma būs pakalpojumu pieejamība un vajadzības reģionā saistībā ar apdzīvojuma struktūru un Reģionālās attīstības pamatnostādnēs definēto pakalpojumu grozu.

12.05.2014

Pirmā uzņēmējdarbības attīstības darba grupa NFI projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros norisinājās 16. aprīlī Madonā. Tajā piedalījās pašvaldību deleģētie pārstāvji, kā arī Vidzemes augstskolas pasniedzēji un speciālisti, kas kopīgiem spēkiem strādāja pie reģiona uzņēmējdarbības nozaru un sadarbības modelēšanas. 06.05.2014


16. aprīlī Vidzemes plānošanas reģions uzsāks tematiskās darba grupas projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros. Pirmā darba grupa, kas veltīta uzņēmējdarbības attīstībai, norisināsies Madonas novadā un tajā piedalīsies Vidzemes reģiona pašvaldību pārstāvji un nozares speciālisti. Darba grupas mērķis būs definēt reģiona attīstības virzienus un attīstības teritorijas, kā arī vadlīnijas pašvaldību attīstības plānošanas dokumentiem.

15.04.2014


11. aprīlī Vidzemes plānošanas reģiona Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja Ieva Kalniņa un projektu speciālists Kristaps Ročāns piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) konferencē, kas tika organizēta Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gadam perioda finansēto projektu „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” un „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” ietvaros. Konferencē tika diskutēts par reģionālās un vietējās attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un mārketinga pasākumu lomu uzņēmējdarbības veicināšanā un investīciju piesaisti gan reģionos, gan pašvaldībās.

15.04.2014

Aprīļa sākumā Vidzemes plānošanas reģiona teritorijas plānošanas speciālisti Ieva Kalniņa un Krišjānis Veitners piedalījās Norvēģijas finanšu instrumenta (NFI) projekta ietvaros organizētā seminārā "Plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde - pieeja un metodes", ko rīkoja Rīgas plānošanas reģions sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM). Semināra mērķis bija iepazīties ar citu plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes pieejām un metodēm.

14.04.2014

Marta sākumā Norvēģijas finanšu instrumenta (NFI) projekta ietvaros Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) teritorijas attīstības plānošanas speciālisti kopā ar citu plānošanas reģionu speciālistiem devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Lillehammeri, Norvēģijā. Vizītes laikā Vidzemes speciālistiem bija iespēja iepazīties ar Norvēģijas teritorijas plānošanas sistēmu kopumā, kā arī gūt pieredzi, kas būs noderīga darbā pie reģionālo attīstības plānošanas dokumentu izstrādes. 11.03.2014


20. februārī Vidzemes plānošanas reģionā viesojās Norvēģijas pašvaldību pārstāvji, lai Norvēģijas finanšu instrumenta (NFI) projekta ietvaros iepazītos ar teritorijas attīstības plānošanas sistēmu Latvijā gan nacionālā, gan reģionālā līmenī. Norvēģiju pārstāvēja četri plānošanas speciālisti no Oplandes reģionālās pašvaldības un pa vienam speciālistam no Estfollas un Eustagderes reģionālajām pašvaldībām.

21.02.2014

 

20. februārī pieredzes apmaiņas vizītē Vidzemes plānošanas reģionā ieradīsies Norvēģijas pašvaldību pārstāvji, lai detalizētāk iepazītos ar teritorijas attīstības plānošanas procesu reģionālā līmenī, kā arī diskutētu par norvēģu pieredzes pārņemšanu jauno plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu izstrādē. Vidzemes plānošanas reģions aktīvi uzsācis darbu Norvēģijas finanšu instrumenta (NFI) projektā, lai palielinātu reģiona teritoriālās attīstības plānošanas kapacitāti un izstrādātu jaunus attīstības plānošanas dokumentus. Šo kompetenču paaugstināšanai projekta ietvaros plānota pieredzes apmaiņa starp Norvēģijas un Latvijas plānošanas speciālistiem, lai labākās teritorijas attīstības plānošanas prakses un metodes varētu pielietot efektīvākai attīstības plānošanas procesa nodrošināšanai.

18.02.2014


Teritorijas attīstības plānošana ir viena no Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) pamatfunkcijām, lai veicinātu Vidzemes reģiona ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību.  Šīs funkcijas veiksmīgai realizācijai VPR ir uzsācis dalību Norvēģijas finanšu instrumenta 2009-2014 projektā „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana”. Projekta ietvaros tiks izstrādāta VPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030. gadam, kā arī attīstības programma 2014.-2020. gadam. Līdz ar dalību projektā darbu VPR uzsākuši arī 2 reģionālās plānošanas eksperti, kas strādā pie šo ilgtermiņa un vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes.

16.01.2014


Notikumi

«Maijs 2023»
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031