Mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana ūdensceļu reģionos (SWARE)

SWARE projektā iesaistītie ūdensceļu reģioni ir ar lielu vienotā kultūras un dabas mantojuma vērtību: mazskartas dabas daudzveidība un ievērojams daudzums ēku vēsturiskās pilsētās, kas ir cieši saistītas ar ūdensceļiem. Tas padara reģionus ainaviski pievilcīgus, veicinot pieaugošu ceļotāju interesi (pēdējos 10 gados šajās vietās bijis 30-50% apmeklētības pieaugums), kas rada papildu spriedzi vienotā dabas un kultūras mantojuma saglabāšanai.

 

Visi projekta partneri atzīst, ka reģionu socioekonomiskā nākotne lielā mērā balstās uz spēju atrast sinerģiju starp kultūras un dabas mantojuma vērtību saglabāšanu nākamajām paaudzēm un “vārtu atvēršanu” kontrolētai viesu ieplūšanai.

 

Iesaistītie partneri SWARE projektā tiecas panākt labāku līdzsvaru starp dabas un kultūras resursu aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu. Projekta partneri centīsies uzlabot savu reģionu attīstības programmas un politikas dokumentus, balstoties uz labās prakses pārņemšanu no citiem reģioniem. Projekta partneriem ir līdzīgi ierobežojumi, piemēram, sadrumstalota pārvaldības struktūra bez atbilstošām sadarbības formām. Tieši tāpēc SWARE stimulēs jaunu līdzdalības formu veidošanu pārvaldībā, lai nodrošinātu efektīvu ilgtspējīgas reģionālās attīstības politiku. Projekta vispārējais ieguvums būs lēmumu pieņēmēju, publisko un privāto personu, kā arī iedzīvotāju zināšanu un attieksmes maiņa par kultūras un dabas vērtību aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu.

---

Covid-19 krīze

Pēc sākotnējā projekta SWARE beigām projekta partneri 5. ierobežotā Interreg Europe programmas uzsaukuma ietvaros saņēma apstiprinājumu īstenot papildu aktivitātes, lai kopīgi meklētu risinājumus Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai.

 

Covid-19 krīze ir smagi ietekmējusi Eiropu un pasauli. Pandēmijas ierobežojumi katrā no SWARE partnervalstīm mainīja iedzīvotāju ikdienas paradumus, spilgtāk izgaismojot jau pastāvošās dabas mantojuma pārvaldības problēmas un radot jaunas. Ceļošanas ierobežojumu rezultātā iedzīvotāji atpūtai intensīvāk izmanto vietējās ekosistēmas pakalpojumus, tādējādi ievērojami paaugstinās apmeklētāju pieplūdums noteiktos reģiona dabas tūrisma objektos. Šie apstākļi citstarp izraisa dabas resursu noplicināšanu, rada apdraudējumu unikālām dabas mantojuma vērtībām, palielina piesārņojumu, mazina atpūtas kvalitāti un rada neērtības vietējiem iedzīvotājiem. Projekta pagarinājumā partneri turpinās pētīt un apmainīties ar pieredzi un zināšanām par dabas resursu ilgtspējīgu pārvaldību un kvalitatīvas dzīvesvides nodrošināšanu reģiona iedzīvotājiem.

lasīt vairāk...

No 19. – 22.septembrim Jūrmalā norisinājās konference “Aizsargājamo dabas teritoriju apmeklētāju pārvaldība” (Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected areas, turpmāk tekstā MMV), kuru organizēja Vidzemes Augstskola sadarbībā ar Latvijas Kongresu biroju.

23.09.2022

Gandrīz divus gadus pēc projekta “Mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana ūdensceļu reģionos” (SWARE) noslēguma, projekta komanda turpina aktīvi dalīties ar zināšanām, pieredzi un labo praksi Eiropas reģionu starpā. Tā ietvaros, jūnijā notika vebinārs par digitālajiem risinājumiem un to pārņemšanu citviet, lai panāktu labāku līdzsvaru starp dabas un kultūras resursu aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu.

 

22.09.2022

Vidzemes plānošanas reģions 12. septembrī E. Dārziņa un J. Sudrabkalna memoriālajā muzejā “Jāņaskola” uz reģionālu diskusiju “Dabas un kultūras mantojums sastopas ainavā” pulcināja pašvaldību pārstāvjus un citus interesentus, lai rosinātu diskutēt par Latvijas un Vidzemes ainavas kultūrvēsturisko nozīmību, ilgtspēju un daudzveidības saglabāšanu.

20.09.2018

Vidzemes plānošanas reģions 2018. gada 12. septembrī aicina uz reģionālo diskusiju “Dabas un kultūras mantojums sastopas ainavā”. Diskusijas mērķis ir sniegt gan ieskatu par ainavas vērtību un nozīmību Latvijā un Vidzemē, gan arī rosināt sabiedrību iesaistīties ainaviskas vides uzturēšanā un saglabāšanā nākotnē. Pasākums notiks Jaunpiebalgas novada E.Dārziņa un J.Sudrabkalna memoriālajā muzejā “Jāņaskola”, pulcējot tos, kuriem ir būtiski, ka tiek saglabāta ainavu daudzveidība Latvijā, kā arī tos, kurus interesē ainavu prasmīga un ilgtspējīga pārvaldība.

07.09.2018

Aizvadīta kārtējā projekta SWARE pieredzes apmaiņas vizīte – ar dinamisku un interesantu programmu, kurā iesaistīti arī starptautiski eksperti. Tā bija veltīta galamērķu pārvaldības un zīmolvedības jautājumiem dabas un kultūras mantojuma objektos. Projekta vārds pēdējā gada laikā ir plaši izskanējis, ieinteresēto pušu skaits ir audzis un ir notikusi vērtīgu zināšanu apmaiņa starp iesaistītajiem reģioniem.

02.11.2017

Septembrī un oktobrī projekta partneri un iesaistīto pušu pārstāvji piedalās pieredzes apmaiņas vizītēs, lai novembrī jau uzsāktu darbu pie reģionālo rīcības plānu izstrādes politikas instrumentu uzlabošanai nozarē.

03.10.2017

2017. gada 29. augustā Alūksnē notika Vidzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta SWARE darba grupas sanāksme. Šoreiz tās dalībnieki iepazinās ar Alūksnes novada veiksmīgo piemēru, kā dabas un kultūrvēsturisko mantojumu sasaistīt vienotā tūrisma piedāvājumā.

05.09.2017

Viens no priekšnoteikumiem labai pārvaldībai ir plašākas sabiedrības iesaiste un līdzdalība publiskās pārvaldes darbībā. Pagājušajā nedēļā (22.-24. maijā) projekta SWARE ietvaros pārstāvji no Latvijas Republikas Kultūras ministrijas, Vidzemes plānošanas reģiona (VPR), Amatas novada pašvaldības un Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” viesojās Īrijā, Tiperarī apgabalā, kur iepazina dažādas iniciatīvas un pieejas sabiedrības līdzdalības veicināšanā.

31.05.2017

Latvijas Republikas Kultūras ministrijas, Vidzemes plānošanas reģiona (VPR), Amatas novada pašvaldības un Alūksnes novada pašvaldības aģentūras "ALJA" pārstāvji nākamās nedēļas sākumā (22.-24. maijā) Īrijā piedalīsies pieredzes apmaiņas pasākumā VPR īstenotā projekta SWARE ietvaros. Pirmajā no trim projektā organizētajiem zināšanu pārneses pasākumiem centrālais temats būs laba pārvaldība dabas un kultūras mantojuma aizsardzībā un ilgtspējīgā apsaimniekošanā.

19.05.2017

11. aprīlī Burtniekos notika Vidzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta SWARE trešā darba grupas sanāksme. Tās ietvaros bija iepazīšanās ar projekta aktivitātēm un projekta partneru labās prakses piemēriem Īrijā, Itālijā un Nīderlandē, kas identificēti tādās jomās kā laba pārvaldība, attīstīta tūrisma un mantojuma infrastruktūra, kā arī mārketinga un publicitātes nodrošināšana. Pēc tam notika diskusija ar vairākiem priekšlasījumiem par ainavas nozīmi kultūras un dabas mantojuma saglabāšanā.

13.04.2017

Marta sākumā Vidzemes plānošanas reģions (VPR) un citi SWARE projekta partneri tikās Īrijas pilsētā Klonmelā, lai atskatītos uz iepriekšējā pusgada laikā padarīto un gatavotos nākamajām aktivitātēm. Ņemot vērā partneru kopīgo problemātiku un kopīgi risināmos jautājumus, tika izvēlēti tematiskie virzieni pieredzes apmaiņas braucienu pasākumiem – nākamā semestra laikā projekta SWARE partneri kopā ar nozaru pārstāvjiem (uzņēmējiem un institūcijām) iepazīs pārvaldības, mārketinga un infrastruktūras labos piemērus dabas un kultūras mantojuma objektos. Pieredzes apmaiņa ir lieliska iespēja iepazīties un mācīties ārvalstu praksi un rast iespējamos risinājumus, balstoties uz citu reģionu pieeju.

14.03.2017

Lai sekmētu līdzsvaru starp dabas mantojuma saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību, tūrisma plūsma ir jāorganizē pārdomāti. No tūrisma radītajām ietekmēm dažkārt var ciest dabas objekti un pieminekļi, retas un aizsargājamas sugas, jutīgi biotopi, augsne, augi, dzīvnieki un pat vietējie iedzīvotāji. Šis bija viens no tematiem, par kuru 7. decembrī diskutēja Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) īstenotā projekta SWARE darba grupa. Darba grupā ir apvienojušies VPR speciālisti, pašvaldību pārstāvji, dabas un kultūras mantojuma eksperti gan no publiskā, gan no privātā sektora. Šoreiz tikšanās notika Dabas izglītības centrā “Vecupītes”, kas atrodas Gaujas Nacionālā parka teritorijā, Kocēnu novadā, un piedāvā apmeklētājiem izglītoties un iepazīties ar īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas daudzveidību.

15.12.2016

29. septembrī Valmierā notika Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) īstenotā projekta "Mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana ūdensceļu reģionos (SWARE)" pirmā darba grupas sanāksme. Darba grupa tika iepazīstināta ar projekta mērķiem un turpmāk plānotajām aktivitātēm.

07.10.2016

21. septembrī Nīderlandes pilsētā Hāgā notika Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) īstenotā projekta “Mantojuma ilgtspējīga attīstība ūdensceļu reģionos” (SWARE) atklāšanas konference. Aptuveni 70 pasākuma viesu vidū bija arī Latvijas vēstniece Nīderlandē Ilze Rūse, kura atzina, ka projekts ir laba iespēja abu valstu reģionu institūcijām mācīties un uzlabot ūdensceļu pārvaldību.

26.09.2016

21. septembrī Nīderlandes pilsētā Hāgā notiks Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) īstenotā projekta “Mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana ūdensceļu reģionos” (SWARE) atklāšanas konference, lai informētu plašāku sabiedrību un noteiktas mērķa grupas. Konferences dalībnieki pārrunās tādus svarīgus jautājumus kā dabas un kultūras mantojuma pārvaldība, projekta SWARE saturs un mērķa grupu iesaistes iespējas.

14.09.2016

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) kopā ar partneriem no Nīderlandes, Itālijas, Īrijas un Slovākijas sācis darbu projektā “Mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana ūdensceļu reģionos” (SWARE). Projekta mērķis ir veicināt dabas un kultūras mantojuma integrētu pārvaldību iekšzemes ūdensceļu reģionos, lai radītu labāku līdzsvaru starp dabas resursu un radītā kultūras mantojuma aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu.

23.05.2016

Notikumi

«Jūnijs 2024»
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930