Partnerība jaunai energoresursu pārvaldībai 2050 (PANEL 2050)

 

ES ir izvirzījusi mērķi līdz 2050. gadam samazināt oglekļa dioksīda emisiju līmeni par 80 – 95%, salīdzinot ar 1990. gada līmeni. Šī apņemšanās ir daļa no attīstīto valstu kopīgiem centieniem attīstīt konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni visās nozarēs. Lai efektīvi sasniegtu šo mērķi, ES dalībvalstu valsts pārvaldes iestādēm un it īpaši reģionālām  iestādēm jāizstrādā enerģētikas politika un plāni, kuri būtu pielāgoti tieši vietējiem apstākļiem un lai tie darbotos efektīvi, to izstrādē būtu jāiesaista visas ieinteresētās puses, to skaitā vietējie uzņēmēji, nevalstiskas organizācijas, mācību iestādes veicinot zema oglekļa emisiju sabiedrības veidošanos. Zema oglekļa emisiju sabiedrības centieni ir vērsti uz ilgtspējīgu attīstību un vēlmi pilnveidot un pielāgot savu uzvedību un ekonomiku, tā lai sabiedrības labklājība būtu iespējami mazāk atkarīga no aktivitātēm, kas izraisa oglekļa dioksīda emisiju līmeņa paaugstināšanos.

Saskaņā ar pieejamajiem datiem, neatbilstošu tehnoloģiju un vispārpieņemtu, bet novecojušu  uzvedības aspektu un paradumu dēļ, Centrālās un Austrumeiropas (CAE) valstīs no atjaunojamiem energoresursiem saražotas enerģijas īpatsvara pieaugums ir mazāks nekā vidēji Eiropā kopumā, kas norāda uz nepieciešamību tieši CAE valstīs pastiprināt centienus energoefektivitātes mērķu sasniegšanai. Daži no konstatētajiem izaicinājumiem ir: 1) zema prioritāte jautājumiem, kas saistīt ar ilgtspējīgu attīstību; 2) pārskatāmas un labi organizētas energopārvaldības trūkums vietējā un reģionālā līmenī; 3) atbildīgo pārstāvju sadarbības trūkums, vienādu problēmu risināšanā. Īstenojot PANEL 2050, tiks sniegts nepieciešamais atbalsts vietējām organizācijām  vairākās CAE valstīs, tai skaitā Latvijā, vajadzīgo zināšanu un prasmju apgūšanā, stratēģisko dokumentu izstrādē, kā arī noturīga sadarbības komunikācijas tīkla izveidē turpmākas ilgtspējīgas energopārvaldības attīstības pilnveidošanai. 

lasīt vairāk...

“Reģioni, plānošanas procesā izvirzot ilgtermiņa mērķus un prioritātes, nosaka reģiona kopējo attīstības virzienu reģionālā līmenī. Izvirzot efektīvu enerģijas izmantošanu un pārvaldību kā reģiona prioritāti, tā rosina līdzīgus lēmumus arī pašvaldību līmenī, un tā tiek sekmēta valstī noteikto enerģētikas mērķu sasniegšana. Būtiski, lai plānošanas reģioni veicinātu sadarbību starp pašvaldībām, apkopotu un nodrošinātu pieeju labās prakses piemēriem, organizētu pieredzes apmaiņu, iespēju robežās nodrošinātu konsultantu un speciālistu pieejamību attiecīgajā jomā, lai sekmētu pašvaldību un reģiona nosprausto mērķu izpildi,” tā 2018. gada vasarā savu redzējumu par plānošanas reģionu lomu Eiropas Savienības enerģētikas mērķu sasniegšanai pauda Ekonomikas ministrija.

28.06.2019

Projekta “Partnerība jaunai energoresursu pārvaldībai” (PANEL 2050) ārvalstu partneri atzinīgi novērtē Vidzemes plānošanas reģiona daudzpusīgo pieeju pašvaldības speciālistu un citu organizāciju pārstāvju sadarbības veicināšanā, izveidojot noturīgu ieinteresēto pušu darba grupu aktivitāšu kopuma “Energopārvaldība Vidzemē” ietvaros.

31.01.2019

Vairākas pašvaldības Vidzemē un Vidzemes slimnīca ar pašu iniciatīvu analizēja enerģijas patēriņa datus savās ēkās un sagatavoja Enerģijas rīcības plānu (turpmāk – energoplānu). Tas ir liels solis pretī ilgtspējīgai resursu izmantošanai savās ēkās un pārdomātai ēku apsaimniekošanai.

26.06.2018

Vidzemniek, aicinām Tevi 6 jautājumos izvērtēt šobrīd notiekošos energoefektivitātei veltītos pasākumus, pasapņot par Vidzemi pēc 10 gadiem un paust savu redzējumi par enerģijas lietojumu 2050. gadā. Tavas atbildes vēlamies saņemt šajā linkā: https://goo.gl/forms/dRO2fj7kUfxV5Vrw1

25.06.2018

Vidzeme var lepoties ar vairākām pašvaldībām, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolu, Lizuma vidusskolu un Vidzemes slimnīcu, kas novērtē energoplānošanas priekšrocības un šobrīd pašu spēkiem apkopo enerģijas patēriņa datus, un izstrādā savus energoplānus.

10.05.2018

Atnākot 2018. gadam, mēs viens otram vēlam laimi, saticību, veselību, paši sev apsolām kļūt atbildīgākiem un vēlamies uzlabot savu dzīves kvalitāti. Kāds nolemj atteikties no saldumiem, cits – sekot līdzi savam elektrības patēriņam un, iespējams, pat mainīt savus paradumus, lai uz ietaupītā rēķina dotos ceļojumā vai sakrātu naudu jaunai elektroierīcei. Vai ir vērts sekot līdzi savam elektroenerģijas patēriņam, ja elektrības rēķins ir neliels? “Noteikti ir vērts!” apgalvo Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) konkursa uzvarētāja Linda Fībiga.

18.01.2018

Pēc vasaras pārtraukuma aktivitāšu kopuma „Energopārvaldība Vidzemē” aktuālais temats septembrī bija „Energoplānošana”. Vidzemes plānošanas reģiona (turpmāk – VPR) pašvaldību un Vidzemes slimnīcas pārstāvji 29. septembrī tikās Raunā, lai papildinātu savas zināšanas par sadarbību ar ieinteresētajām pusēm energoplānošanas procesā, paša energoplāna izstrādi un projekta pieteikumu rakstīšanu Eiropas mēroga programmām. Tā bija jau ceturtā aktivitāšu kopuma „Energopārvaldība Vidzemē” tikšanās reize, kas norisinājās projekta „PANEL2050” ietvaros.

03.10.2017

Jūnija beigās Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību par energopārvaldību atbildīgie speciālisti devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Kurzemi, lai iepazītos ar Liepājas pilsētas pašvaldības pieredzi energopārvaldības sistēmas ISO 50001 ieviešanā, t.sk. par energopārvaldības plāna izstrādi un ieviešanas gaitu, kā arī citiem jautājumiem, kas saistīti ar energoefektivitāti. Tika iepazīta Liepājas pilsētas pašvaldības pieeja un uzkrātās zināšanas par daudzdzīvokļu ēku renovāciju, enerģijas patēriņa uzskaiti, telpu mikroklimata nodrošināšanu un darbinieku motivācijas sistēmas izveidi.

10.07.2017

No 28. līdz 30. jūnijam Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību speciālisti dosies pieredzes apmaiņas braucienā uz Kurzemi, lai iepazītos ar Liepājas pilsētas pašvaldības pieredzi energopārvaldības sistēmas ISO 50001 ieviešanā, t.sk. par energopārvaldības plāna izstrādi un ieviešanas gaitu, kā arī citiem jautājumiem, kas saistīti ar energoefektivitāti. Tiks iepazīta Liepājas pilsētas pašvaldības pieeja un uzkrātās zināšanas par daudzdzīvokļu ēku renovāciju, enerģijas patēriņa uzskaiti, telpu mikroklimata nodrošināšanu un darbinieku motivācijas sistēmas izveidi.

28.06.2017

Vidzemes plānošanas reģions aicina pašvaldību speciālistus uz mācībām par efektīvas pārvaldības ieviešanu pašvaldībā. Aktivitāšu kopuma “Energopārvaldība Vidzemē” 2.nodarbība notiks jau 31.maijā Cesvainē (Cesvaines novada domes ēkā, Pils ielā 1a). Tās laikā pieredzējuši eksperti un jomas speciālisti stāstīs par datu ievākšanas un apkopošanas nozīmi veiksmīgas energosaimniecības izveides procesā. Liels uzsvars mācību laikā tiks likts uz prasmi datus analizēt, kā arī tehnoloģiskajiem risinājumiem, kas ļauj to efektīvi darīt. 23.05.2017Aprīļa beigās Smiltenē 18 Vidzemes pašvaldības tikās aktivitāšu kopuma “Energopārvaldība Vidzemē” ietvaros, lai papildinātu zināšanas par energosaimniecības darbību un pārvaldību. Mācību laikā īpaša uzmanība tiek pievērsta datu apkopošanai un datu bāzes izveidei, iepazīstinot mācību dalībniekus ar datu ievākšanas, apstrādes un analīzes metodēm un iespējām tos pielietot energoefektīvu risinājumu ieviešanā pašvaldībās.

Ir plānots, ka  aktivitāšu kopums “Energopārvaldība Vidzemē”  stiprinās pašvaldību speciālistu kompetenci energopārvaldības jautājumos, padziļinās zināšanas par energoefektivitātes paaugstināšanas risinājumiem un atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām, kā arī veicinās sadarbību pašvaldību vidū veiksmīgākai energosaimniecības procesu organizēšanai.

03.05.2017

2016. gada nogalē viesojāmies Smiltenes novada pašvaldībā, uz sarunu aicinot energopārvaldnieku Andri Jaunpetroviču. Sarunā tiek atklāts, cik būtiska loma prasmīgā energopārvaldībā  ir gan namu apsaimniekotājiem, gan pašiem namu iedzīvotājiem. Turklāt sarunā skaidri iezīmējas nepieciešamība pēc labi pārdomāta un ilgtspējīga energo pasākumu rīcības plāna un atbildīgā par šāda plāna ieviešanu, proti, energopārvadnieka. 10.01.2017


Gulbenē aizvadīta pirmā Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) īstenotā projekta PANEL2050 efektīvas energopārvaldības darba grupas sanāksme.  Tajā Vidzemes pašvaldības pārstāvji aktīvi dalījās ar savu pieredzi par īstenotajiem projektiem un problēmām, ar kurām tie sastapušies, plānojot dažādas aktivitātes. Kopumā jāatzīst, ka jau šobrīd pašvaldības radušas vairākus inovatīvus un interesantus energoefektīvus risinājumus, atbalstot gan valsts energoefektivitātes paaugstināšanas politiku, gan arī rodot iespēju iedzīvotājiem mazināt izdevumus par apkuri un silto ūdeni.

08.11.2016


Ceturtdien, 3. novembrī Gulbenē notiks Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) projekta “PANEL2050” darba grupas sanāksme. Pasākumā aicināti piedalīties pārstāvji no visām VPR pašvaldībām, jo turpmāk pašvaldības būs viena no projekta tiešajām mērķauditorijām. Pašvaldību speciālisti pulcēsies, lai kopīgi diskutētu par sasniegto, kā arī līdzšinējiem šķēršļiem un iztrūkstošo atbalstu veiksmīgas energopārvaldības īstenošanai savās teritorijās.

02.11.2016

Notikumi

«Jūnijs 2024»
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930