Profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrāde energoefektīvu ēku būvniecības prasmju pilnveidei Latvijā (BUILD UP Skills FORCE)

Eiropas Savienībā jaunu ēku būvniecības un esošo ēku renovācijas jomas ilgtermiņa mērķi ir: paaugstināt ēku energoefektivitāti, tuvojoties nulles enerģijas patēriņa ēkas rādītājiem; palielināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu ēku enerģijas patēriņa segšanai un samazināt CO2emisijas. Latvijas atjaunojamo energoresursu rīcības plānā Latvija ir apņēmusies līdz 2020.gadam panākt, ka 40% no kopējā enerģijas patēriņa apjoma veido  atjaunojamie energoresursi. Enerģijas patēriņa samazināšana ēku izmantošanas laikā un atjaunojamo energoresursu izmantošana enerģijas patēriņa nodrošināšanai ir viens no svarīgākajiem faktoriem, lai samazinātu ēku augstā enerģijas patēriņa ietekmi uz apkārtējo vidi un mazinātu negatīvās klimata izmaiņas, uzlabotu energoapgādes drošību, konkurētspēju un saglabātu zemas enerģijas cenas. Lai paaugstinātu Latvijas ēku energoefektivitāti un sasniegtu izvirzītos mērķus atjaunojamo energoresursu izmantošanas jomā, būtisks priekšnoteikums ir būvniecības nozarē strādājošo zināšanu un prasmju paaugstināšana. Lai ieguldījumi energoefektivitātē un atjaunojamo energoresursu izmantošanā būtu ekonomiski pamatoti, augsta būvniecības kvalitāte un strādājošo prasmju atbilstība renovācijas un būvniecības projektos ir viens no svarīgākajiem faktoriem.

lasīt vairāk...

Ar nacionāla līmeņa konferenci ir noslēdzies projekts “BUILD UP Skills FORCE”, kuru ieviesa Rīgas, Kurzemes, Vidzemes un Zemgales plānošanas reģioni kopā ar Latvijas Būvinženieru savienību, Latvijas Vides investīciju fondu un Izglītības kvalitātes valsts dienestu. Noslēguma konferencē 27. aprīlī būvniecības un profesionālās izglītības nozaru pārstāvjiem bija iespēja iepazīties ar šo nozaru aktualitātēm Latvijā, par kurām runāja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), Ekonomikas ministrijas (EM), Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) un Latvijas Būvnieku asociācijas (LBA) vadība. Konferences noslēgumā IZM, EM, LBS, LBA vadība kopā ar Labklājības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas Celtnieku arodbiedrības vadību parakstīja Deklarāciju par profesionālās pilnveides izglītības programmu energoefektīvai būvniecībai un ēku atjaunošanai ieviešanu.

29.04.2016

Viens no projekta “BUILD UP Skills FORCE” svarīgākajiem uzdevumiem ir bijis izveidot stratēģiju, kā nodrošināt projekta ietvaros izstrādāto profesionālās pilnveides apmācību programmu ilgtspēju un reālu darbību nākotnē arī pēc projekta beigām. Šīs aktivitātes ietvaros tika izstrādāti divi dokumenti – Normatīvais regulējums un Finansēšanas modeļi. Dokumentus izstrādāja Latvijas Vides investīciju fonds kopā ar pārējiem projekta partneriem.

28.04.2016

Aizvadīts projekta “BUILD UP Skills FORCE” ietvaros rīkotais divu dienu apmācību seminārs par veidiem, kā sasniegt izvirzītos mērķus, realizējot ēku atjaunošanu vai gandrīz nulles enerģijas patēriņa ēku būvniecību. Apmācības vadīja eksperts no Nīderlandes Gerard Bruijnse, kurš piedalījies Nīderlandes gandrīz nulles enerģijas patēriņa ēku atbalsta programmas izstrādē un izstrādājis renovācijas koncepciju, kas dažu dienu laikā ļauj dzīvojamo ēku renovēt līdz nulles enerģija ēkas līmenim. Ar šo konceptu tika iepazīstināti projekta būvniecības eksperti, profesionālās un augstākās izglītības iestāžu pārstāvji, energoauditori, būvkompāniju un pašvaldību pārstāvji, kā arī “Valsts nekustamo īpašumu”, “Attīstības finanšu institūcijas Altum” un “Rīgas enerģētikas aģentūras” pārstāvji.

26.04.2016

Jau kopš 2014. gada Latvijā tiek ieviests projekts “BUILD UP Skills FORCE”, kurš ir aktualizējis kvalificēta darbaspēka nozīmi energoefektīvā būvniecībā, izstrādājot un ieviešot profesionālās pilnveides programmas energoefektīvai būvniecībai un ēku atjaunošanai. Projektam tuvojoties noslēgumam, aicinām piedalīties nacionāla līmeņa konferencē par kvalificēta darbaspēka nozīmi energoefektīvā būvniecībā 27. aprīlī plkst. 10:30 Rīgā, Rātsnamā, kurā būs iespēja iepazīties ar energoefektīvas būvniecības un profesionālās izglītības nozaru aktualitātēm Latvijā.

20.04.2016

Projekta “BUILD UP Skills FORCE” ietvaros tiek organizēti divu dienu apmācību kursi būvniecības profesionāļiem, valsts institūciju un pašvaldību pārstāvjiem, profesionālo skolu pārstāvjiem un citiem, kas skars kā inženiertehniskos, tā arī būvniecības plānošanas un vadības aspektus ēku energoefektivitātes projektos. Apmācību seminārs notiks 20. un 21. aprīli, Rīgā. 14.04.2016


Aizvadītas būvniecības profesionāļu apmācības energoefektīvā būvniecībā un ēku atjaunošanā, kuras augsti novērtējuši paši būvnieki. Spriežot pēc dalībnieku atsaucības, šobrīd būvniecības speciālistu vidū ir liela interese par gandrīz nulles enerģijas patēriņa un pasīvajām ēkām, kas saistīta ar Eiropas Savienības un valsts izvirzītajām prasībām energoefektivitātes uzlabošanā. Lai šīs prasības izpildītu, liela nozīme būs zinošiem un profesionāliem strādājošajiem, tāpēc projekts “BUILD UP Skills FORCE” piedāvāja iespēju vairāk nekā 60 būvniecībā strādājošajiem un profesionālo skolu pedagogiem bez maksas iegūt zināšanas un prasmes par gandrīz nulles enerģijas ēku būvniecību, atjaunojamo energoresursu efektīvu izmantošanu un ēku atjaunošanu un pārbūvi. 08.04.2016


Pēdējo trīs nedēļu laikā būvniecības profesionāļi aktīvi apguva padziļinātas zināšanas energoefektīvā būvniecībā un ēku atjaunošanā. Pilotkursā, kas projekta “BUILD UP Skills FORCE” ietvaros tika realizēts Rīgā un Ērgļos, būvniecībā strādājošajiem bija iespēja iegūt zināšanas un prasmes par gandrīz nulles enerģijas ēku būvniecību, atjaunojamo energoresursu efektīvu izmantošanu un ēku atjaunošanu un pārbūvi, kas sekmēs būvdarbu kvalitāti un ilgmūžību. Uz apmācībām bija pulcējušies būvniecības speciālisti, profesionālo skolu pedagogi un mācību centru pasniedzēji, kuri atzina, ka viņus īpaši interesē resursu efektīva izmantošana un zemāki ēku uzturēšanas izdevumi, un iegūtās zināšanas un prasmes viņi varēs izmantot savā profesionālajā darbībā. 01.03.2016


Lai paaugstinātu būvniecībā strādājošo zināšanas un prasmes energoefektīvā un kvalitatīvā būvniecībā, no 10. februāra projekta “BUILD UP Skills FORCE” ietvaros Vidzemes plānošanas reģions kopā ar pārējiem projekta partneriem rīkos 10 dienu ilgu bezmaksas apmācību kursu būvniecībā strādājošajiem. Projektā izstrādātās profesionālās pilnveides izglītības programmas sniedz zināšanas un prasmes par gandrīz nulles enerģijas ēku būvniecību, atjaunojamo energoresursu efektīvu izmantošanu un ēku renovāciju, kas sekmēs būvdarbu kvalitāti un ilgmūžību.

27.01.2016

Projektā BUILD UP Skills FORCE (BUS FORCE) ir noslēgusies profesionālās pilnveides programmu izstrāde, lai paaugstinātu būvdarbu veicēju zināšanas un prasmes energoefektīvā ēku būvniecībā un atjaunošanā. Projekta partneri ir izstrādājuši Politikas plānošanas un normatīvā regulējuma dokumentu, kā arī Finansēšanas modeļu dokumentu būvniecības izglītības programmu ilgtspējas nodrošināšanai un regulāri tiekas ar ministriju un atbildīgo iestāžu pārstāvjiem, lai gūtu atbalstu programmām un aktualizētu kvalificēta darbaspēka nozīmību būvniecības nozarē. Tāpat arī drīzumā tiks pabeigta Deklarācija par profesionālās pilnveides izglītības programmu energoefektīvai būvniecībai un ēku atjaunošanai ieviešanu, kuru parakstīs institūcijas, kas atbalsta BUS FORCE projektu.

25.01.2016

Noslēgumam tuvojas darbs pie profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrādes projekta “BUILD UP Skills FORCE” ietvaros. Projekta ietvaros izstrādātas programmas “Ēku siltināšanas darbi un energoefektīva renovācija” un “Inženierkomunikāciju izolēšanas darbi”, kas sniegs padziļinātas un praktiski pielietojamas zināšanas par mūsdienīgiem energoefektivitātes risinājumiem. Novembrī kārtējā projekta sanāksmē partneri pārrunāja izglītības programmu saturu un plānotās apmācības. Nākamā gada sākumā plānots pēc šīm programmām veikt pilotapmācības divām grupām – potenciālajiem programmu pasniedzējiem un strādājošajiem.

02.12.2015

Projekts BUILD UP Skills FORCE ir viena no iniciatīvām, kuras mērķis ir uzlabot profesionālās izglītības piedāvājumu energoefektīvu ēku būvniecības un renovācijas prasmju pilnveidei. Energoefektīvas būvniecības aktualitāti apstiprina diskusiju seminārā „Profesionālā izglītība energoefektīvu ēku būvniecībai” runātais, kuru 5. martā organizēja SIA Vides investīciju fonds un biedrība Passive House Latvija, un kurā piedalījās arī projekta BUILD UP Skills FORCE vadītājs Agris Kamenders. Semināra mērķis bija diskutēt un rast atbildi uz jautājumu, vai Latvijas profesionālās izglītības sistēma ir gatava nodrošināt atbilstoši izglītotus speciālistus gandrīz nulles enerģijas ēku būvniecībai. Semināru apmeklēja gan būvniecības uzņēmumu pārstāvji, gan izglītības iestāžu pārstāvji, gan arhitekti un citi būvniecības nozarē strādājošie profesionāļi.

19.03.2015


Projekta BUILD UP Skills FORCE ietvaros turpinās sarunas ar būvniecības un izglītības nozares ekspertiem un atbildīgo ministriju pārstāvjiem, lai gūtu atbalstu projekta ietvaros izstrādātajām profesionālās pilnveides programmām un aktualizētu kvalificēta darbaspēka nozīmību būvniecības un renovācijas nozarē. Jau iepriekš ziņots, ka projekta BUILD UP Skills FORCE ietvaros tiek izstrādātas divas profesionālās pilnveides izglītības programmas, lai paaugstinātu būvdarbu veicēju zināšanas un prasmes – „Ēku siltināšanas darbi un energoefektīva renovācija” un „Inženierkomunikāciju izolēšanas darbi”. Projekta pārstāvji ir tikušies gan ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA), gan ar Būvniecības nozares ekspertu padomes (NEP), gan Ekonomikas ministrijas (EM) pārstāvjiem. Tuvākajā nākotnē plānotas arī tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un citu to institūciju pārstāvjiem institūcijām, kuru pārziņā ir ilgtspējīgas būvniecības un izglītības attīstība Latvijā.

17.03.2015

Projekta „BUILD UP Skills FORCE” ietvaros aizvadīta pirmā būvniecības, izglītības un enerģētikas ekspertu tikšanās par divu profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrādi, kas strādājošajiem ļaus papildināt zināšanas un prasmes energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu izmantošanas jomā. Šobrīd eksperti darbojas pie programmu satura izstrādes, tēmu izklāsta un sasniedzamo rezultātu un to vērtēšanas metožu noteikšanas. Ekspertu lokā ir gan pārstāvji no Latvijas Būvinženieru savienības, Latvijas Būvnieku asociācijas, biedrības „Passive House Latvija” un SIA „Knauf”, gan arī no profesionālās izglītības iestādēm – Jelgavas tehnikuma, Ērgļu Profesionālās vidusskolas, Liepājas valsts tehnikuma un Rīgas Tehniskās universitātes.

16.02.2015

Šobrīd viens no būtiskākajiem jautājumiem būvniecības nozarē ir ēku energoefektivitātes uzlabošana, veicinot kvalitatīvu ēku būvniecību un renovāciju. Ēkas renovācija, ja to veic kvalificēts darbaspēks, paaugstina komfortu telpās, samazina ēkas uzturēšanas izmaksas kā arī uzlabo ēkas vizuālo izskatu.

05.02.2015

Novembra vidū projekta „BUILD UP Skills FORCE” pārstāvji Agris Kamenders (Rīgas plānošanas reģions) un Aija Rūse  (Vidzemes plānošanas reģions) devās uz Briseli, lai tiktos ar pārējiem stratēģiskās iniciatīvas „Build up Skills” projektu ieviesējiem no visas Eiropas un apmainītos pieredzēm, kā arī apmeklētu Ēku energoefektivitātes direktīvas (Energy Performance of Buildings Directive) dalībvalstu sanāksmi.

09.12.2014

Eiropas Savienība izaugsmes stratēģijā „Eiropa 2020” izvirzījusi vairākus stratēģiskos mērķus, viens no tiem ietver klimata pārmaiņu un enerģētikas jautājumus, nosakot, ka Eiropā līdz 2020. gadam par 20% jāuzlabo energoefektivitātes rādītāji, salīdzinot ar 1990. gadu. Jaunu ēku būvniecības un esošo ēku renovācijas jomas ilgtermiņa mērķi ietver maksimālu tuvošanos nulles enerģijas patēriņa ēku rādītājiem. Latvijā izstrādātas prasības, kuras izpildot ēka klasificējama kā gandrīz nulles enerģijas ēka (Ministru Kabineta noteikumi nr.383). Prasību izpildīšanai nepietiek vien ar kvalitatīviem būvmateriāliem, būtiskas ir arī būvniecībā strādājošo prasmes un zināšanas, jo no darba kvalitātes, vistiešākajā mērā, ir atkarīga būvmateriālu funkcionalitāte un vēlāk arī ēkas veiksmīga ekspluatācija. Nav noslēpums, ka Latvijā šobrīd joprojām pastāv problēma ar strādnieku kvalifikāciju būvlaukumos, darbu pasūtītājiem bieži jācīnās ar nekvalitatīvi veikta pakalpojuma sekām, kas rada neplānotas papildu izmaksas realizējot projektus un pēc tam arī ēkas ekspluatējot.

Projekta „BUILD UP Skills FORCE” izvirzītais mērķis – sekmēt būvniecībā strādājošo kvalifikācijas celšanu zema enerģijas patēriņa ēku būvniecībai un renovācijai - uzskatāms par izaicinājumu būvniecības kvalitātes celšanā Latvijā kopumā.

20.11.2014

Vēl 2013.gada maijā veiksmīgi noslēdzās projekts Build up Skills Latvija, kura ieviešanā iesaistījās arī Vidzemes plānošanas reģions. Projekta ietvaros tika izstrādāts Rīcības plāns būvniecības nozarē strādājošo izglītības kvalifikācijas celšanai, lai sasniegtu izvirzītos Eiropas Savienības klimata un enerģijas mērķus 2020. gadam. Projekts paredzēja ieviest tādas apmācības programmas, kas sniedz zināšanas un prasmes par zemas enerģijas patēriņa ēku būvniecību, atjaunojamo energoresursu efektīvu izmantošanu un esošo ēku renovāciju, kā arī  panākt, ka augsti kvalificētu strādnieku nepieciešamība tiek vispāratzīta un viņu izmantošana tiek veicināta vai padarīta par obligātu. Projekta realizāciju pozitīvi novērtēja arī Eiropas Komisijas pārstāvji, izceļot projekta ietekmi valstiskā līmenī un atzinīgi vērtējot dažādu nozaru organizāciju, valsts institūciju un projekta partneru apņemšanos iesaistīties arī projekta turpinājumā. Šobrīd uzsākts darbs pie projekta BUILD UP Skills FORCE ieviešanas, kas uzskatāms par loģisku turpinājumu iepriekš aizsāktajām aktivitātēm. Šoreiz projekta mērķis ir sekmēt kvalificētu strādnieku, kuriem ir zināšanas un prasmes zema energopatēriņa ēku būvniecībā un renovācijā, pieejamību būvniecības nozarei.

10.07.2014

Notikumi

«Maijs 2024»
POTCPSSv
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031