Biomasas vērtību ķēdes attīstība Baltijas jūras reģionā (BalticBiomass4Value)

Aprites bioekonomikas vērtību ķēdes pārvaldības modeļi un biomasas efektīvas izmantošanas potenciāls Eiropā ir nepilnīgs. Arvien attīstoties ilgtspējīgas enerģijas ražošanai no biomasas,  palielinās arī ar to saistītie riski un potenciāla negatīva ietekme uz ilgtspējīgu resursu izmantošanu. Vienlaikus nav pilnvērtīgi apzināts aprites bioekonomikas vērtību ķēdes potenciāls.

 

Bioenerģija ir viens no centrālajiem elementiem  atjaunojamās enerģijas  politikā Eiropā, taču ekstensīva biomasas izmantošana enerģijas ražošanai rosina vairākus ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības riskus.  Starp tiem var minēt aprites bioekonomikas principu nepiemērošanu un neefektīvu biomasas izmantošanu enerģijas ražošanai, ignorējot augstākas pievienotās vērtības produktu ražošanas potenciālu un alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas, kā arī ekstensīva  bioenerģijas ražošanas pieauguma potenciāli negatīvo ietekmi uz vidi – it sevišķi uz bioloģisko daudzveidību, dabas ekosistēmām, emisijām, augšņu auglību un ūdens resursiem.

 

Projekta mērķi ir pilnveidot Baltijas jūras reģiona publiskā un privātā sektora organizāciju un uzņēmumu kapacitāti biomasas vērtību ķēdes resursu ilgtspējīgā un ekonomiski efektīvā izmantošanā un pārvaldībā, sekmējot augstas pievienotās vērtības produktu un atjaunojamās enerģijas risinājumu attīstīšanu un resursu pārvaldības modeļu uzlabošanu. 

 

Projektā tiks kartēta biomasa no dažādiem avotiem (lauksaimniecība, pārtikas un lopbarības rūpniecība, mežsaimniecība, kokrūpniecība, sadzīves atkritumi un notekūdeņu dūņas, zvejniecība, aļģes), tās loģistika, dažādas biomasas pārveidošanas tehnoloģijas un vērtību ķēdes, lai noteiktu labākās prakses bioenerģijas ražošanai. Projektā tiks pētīta biomasas izmantošana enerģijas ražošanas vērtību ķēdēs, jo īpaši iespējas izmantot biomasas pārstrādes sānu plūsmas augstas pievienotās vērtības produktu radīšanai, piemēram, pārtikai, barībai, mēslošanas līdzekļiem, ķimikālijām, kosmētikai un citiem mērķiem.

lasīt vairāk...

Š.g. 17. decembrī Vidzemes plānošanas reģions un projekta “Baltic Biomass4Value” komanda aicina Vidzemes bioresursu īpašniekus un pārvaldītājus, t.sk. gan publiskā, gan privātā sektora pārstāvjus, kā arī citus interesentus uz klātienes pieredzes apmaiņas un tīklošanās pasākumu. Pasākuma mērķis ir stiprināt bioresursu īpašnieku un pārvaldītāju zināšanas, tostarp informēt viņus par jauniem instrumentiem, kas brīvi izmantojami, mudinot mērķauditoriju plānot ilgtspējīgas un efektīvas biomasas izmantošanu.

01.12.2021

Š.g. 9.-10. novembrī tiešsaistē notiks starptautiska mēroga konference “Vietējo pašvaldību un to atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu perspektīvas un izaicinājumi bioatkritumu apsaimniekošanas jomā”, kurā uzstāsies savas jomas eksperti no Latvijas, Spānijas, Vācijas un Zviedrijas. Pasākumā uzmanība tiks vērsta uz bioatkritumu apsaimniekošanas un izmantošanas nākotnes perspektīvām un izaicinājumiem, kā arī tiks aplūkotas  jaunākās bioatkritumu apsaimniekošanas un izmantošanas tehnoloģijas.

27.10.2021

Š.g. 9.-10. novembrī tiešsaistē (platformā Zoom) tiks organizēts starptautisks pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas pasākums “Vietējo pašvaldību un to atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu perspektīvas un izaicinājumi bioatkritumu apsaimniekošanas jomā”. Pasākuma ietvaros tiks aplūkoti dažādi izstrādē esoši vai jau īstenoti risinājumi, demonstrētas pieejas, kas var palīdzēt rast risinājumus jautājumiem, kas skar pašvaldību un to iestāžu pienākumus un atbildības bioatkritumu apsaimniekošanas jomā.  Biomasas efektīva izmantošana ir kļuvusi par aktuālu jautājumu ne tikai privātā sektora uzņēmumiem, bet arī publiskā sektora iestādēm, kuras atbild par dažādu biomasas resursu, t.sk. bioatkritumu,  maksimāli efektīvu uzkrāšanu vai izmantošanu.

20.09.2021

Maija nogalē divi Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekti “BIS - Baltijas industriālā simbioze” un “BalticBiomass4Value” sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomes birojiem Baltijas valstīs rīkoja vebināru par industriālās simbiozes* un bioekonomikas biznesa modeļu labo praksi. Pasākumā tika prezentēts arī  biznesa modeļu labās prakses piemērs Latvijā – SIA “Aloja-Starkelsen” pieredze ilgtspējīgā bioloģisko produktu un sastāvdaļu ražošanā un ražošanas blakusproduktu pārstrādē.

07.06.2021

Divi Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekti “BIS - Baltijas industriālā simbioze” un “BalticBiomass4Value”, apvieno spēkus, lai iepazīstinātu ar aktualitātēm industriālajā simbiozē* un bioekonomikas biznesa modeļu ieviešanā, kas var palīdzēt Baltijas Jūras reģiona bioekonomikas sektora uzņēmumiem kļūt konkurētspējīgākiem starptautiskā mērogā, īpaši tirgos, kas augstu vērtē produktu un ražošanas ilgtspēju. Tāpēc Vidzemes plānošanas reģions aicina biznesa, pētniecības un publiskā sektora pārstāvjus piedalīties vebinārā par industriālās simbiozes attīstību un bioekonomikas biznesa modeļiem 2021. gada 26. maijā no plkst. 10:00 līdz 12:00.

30.04.2021

Projekta BalticBiomass4Value partnerībai, kas sastāv no 17 organizācijām - biznesa asociācijām, kompetences centriem, pētniecības un akadēmiskajām institūcijām, nozaru aģentūrām, valsts un reģionālajām valsts iestādēm - no 8 valstīm, Igaunijas, Vācijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Zviedrijas, Norvēģijas un Krievijas Federācijas, ir bagātīga kompetence bioekonomikas jomā, kā arī plašs mērķtiecīgu kontaktu loks. Tādēļ, lai veicinātu ilgtspējīgu bioekonomikas attīstības projektu rašanos Baltijas jūras reģionā, Vidzemes plānošanas reģions kā viens no projekta partneriem laipni aicina privātus uzņēmumus un valsts un pašvaldību īpašumā esošus uzņēmumus, kuri ir ieinteresēti ilgtspējīgā biomasas izmantošanā enerģijas vajadzībām un/vai augstākas pievienotās vērtības jaunu bioloģisku produktu ražošanā, iepazīt bioresursu uzņēmējdarbības iespējas kopā ar zināšanu un tehnoloģiju nodrošinātājiem. Savukārt zināšanu un tehnoloģiju nodrošinātāji tiek aicināti dalīties pieredzē un iesaistīties diskusijās par iespējamo sadarbību.

23.04.2021

Publicēta projekta “BalticBiomass4Value” ceturtā ziņu lapa. Tā sniedz ieskatu projekta aktualitātēs – gaidāmajos notikumos, nesen publicētajā pētījumā par labās prakses biznesa modeļiem Baltijas jūras reģionā, kā arī plānotajām bioekonomikas konferencēm. Ziņu lapa plašāk iepazīstina ar trim no kopskaitā 17 BalticBiomass4Value projekta partneriem.

31.03.2021

Starptautiskā projekta “BalticBiomass4Value” partneri Polijā ir paveikuši nozīmīgu pētījumu, kurā tika veikta biomasas vērtību ķēžu kartēšana Baltijas jūras reģiona (BJR) valstīs. Pētījuma galvenais mērķis bija kartēt biomasas resursus un loģistiku no dažādiem avotiem (lauksaimniecības, pārtikas un dzīvnieku barības rūpniecības, mežsaimniecības un kokrūpniecības nozares, sadzīves atkritumiem, notekūdeņu dūņām, zivsaimniecības), kā arī visbiežāk izmantotās bioenerģiju tehnoloģijas BJR valstīs.

15.01.2021

Aicinām visus interesentus iepazīties ar trešo projekta BalticBiomass4Value (www.balticbiomass4value.eu) ziņu lapu. Tā pārskatāmā veidā sniedz aktuālāko informāciju par projekta aktivitātēm, rezultātiem un pēdējos mēnešos notikušajiem, kā arī plānotajiem bioekonomikas jomas pasākumiem Baltijas jūras reģiona (BJR) valstīs. Ziņu lapa plašāk iepazīstina ar trim no kopskaitā 17 BalticBiomass4Value projekta partneriem.

19.11.2020

Jau 17. septembrī Kauņā (Lietuva) notiks projekta BalticBiomass4Value partneru apvienības rīkota starptautiska konference un biznesa kontaktu veidošanas pasākums “Biorūpniecības izrāviens” (Bio-based Industries Fast Forward). Tajā aicināti piedalīties bioekonomikas jomas uzņēmumu pārstāvji un citi interesenti. Pielāgojoties pandēmijas laika situācijai pasaulē, pasākums notiks tiešsaistē. Dalība pasākumā ir bez maksas, iepriekš reģistrējoties. Reģistrācija šeit.

02.09.2020

Pagājušā gada nogalē Lejassaksijā (Vācija) notika projekta BalticBiomass4Value (BB4V) partneru sanāksme, kuru organizēja projekta partneris – Lejassaksijas Atjaunojamo resursu un bioekonomikas tīkls 3N. Latvijas delegāciju pārstāvēja projekta BB4V vadītājs Vidzemes plānošanas reģionā Kristaps Ročāns un eksperts Krišjānis Veitners  kopā ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārstāvi Prof., Dr. oec. Arni Lēnertu.

30.01.2020

Helsinkos, jūlija sākumā Somijas Lauksaimniecības un mežsaimniecības ministrija un Eiropas Komisija kopīgi organizēja starptautisku bioekonomikas konferenci EUROPEAN BIOECONOMY SCENE 2019, kas pulcēja vairāk nekā 200 dalībniekus – Eiropas Savienības valstu politiķus, pētniekus, ekspertus un uzņēmējus, kas darbojas bioekonomikas jomā. Konferences mērķis bija veicināt izpratni par bioekonomikas nozīmību un tālāko attīstību Eiropā, kā arī sniegt iespēju satikties un veidot jaunas sadarbības starp bioekonomikas jomas ekspertiem no dažādām valstīm. Konferencē Vidzemes plānošanas reģionu (turpmāk – VPR) pārstāvēja Kristaps Ročāns, projekta “BalticBiomass4Value” vadītājs, lai gūtu ieskatu bioekonomikas atbalsta politikā Eiropā un iepazīstinātu konferences dalībniekus ar nesen uzsākto projektu, tā aktivitātēm un mērķiem. 30.07.2019


Notikumi

«Jūnijs 2024»
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930