Koksnes enerģija un ekoloģiski tīras tehnoloģijas (Woodenergy)

Koksnes enerģijas nozīme katra cilvēka ikdienas dzīvē palielinās. Aizvien vairāk pašvaldību iestādes un privātpersonu mājas, kas tiek apkurinātas ar koksni vai meža biomasu. Vidzemē koksnes izmantošana centralizētajā siltumapgādē ieņem nozīmīgu vietu, taču vēl joprojām jārisina jautājumi par tehnoloģiju attīstību siltumražošanā, lai paaugstinātu to efektivitāti. Svarīgi par koksnes enerģiju turpināt runāt visos sabiedrības līmeņos, kā arī atgādināt par tās ieguvumiem un iespējām videi draudzīgas siltumenerģijas iegūšanā. Meži ir viena no lielākajām Vidzemes reģiona bagātībām - 52% no teritorijas aizņem meža zemes, kas ik gadu tiek atjaunotas un paplašinātas. Katra koka daļa ir jāizmanto piemērotā un pārdomātā veidā, lai tā reģionam sniegtu ekonomiskus un ekoloģiskus ieguvumus, nodrošinot sevi ar siltumu no mūsu reģionā pieejamajiem resursiem. Vidzemes plānošanas reģions ar projekta “Woodenergy” atbalstu uzsācis diskusiju par koksnes enerģiju un tās iespējām vairākos līmeņos - starp politikas veidotājiem, meža īpašniekiem, pašvaldību pārstāvjiem, kā arī skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem.

lasīt vairāk...

Apkopota informācija par projekta “Koksnes enerģija un ekoloģiski tīras tehnoloģijas” paveikto trīs jomās - “Politika un plānošana”, “Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstība”, “Tehnoloģijas un ražošana”.

06.01.2013


Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar SIA „Ekodoma”, Meža konsultāciju un pakalpojumu centru un Ērgļu profesionālo vidusskolu izstrādāja un testēja jaunu apmācības kursu „Koksnes resursi ilgtspējīgas siltumapgādes sistēmas nodrošināšanai”, kas licencēts Izglītības un zinātnes ministrijā. Pilotkurss noritēja no 2012.gada 30.oktobra līdz 17.novembrim Ērgļu profesionālajā vidusskolā un tajā piedalījās 11 dalībnieki no pašvaldībām.

12.12.2012

Projekta „Koksnes enerģija un ekoloģiski tīras tehnoloģijas” ietvaros Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar SIA „Ekodoma” izstrādāja Amatas novada Zaļās enerģijas rīcības plānu. Tā galvenais vadmotīvs ir veicināt plašu un racionālu koksnes kurināmā lietojumu apkures sistēmās, neaizmirstot sākotnēji par enerģijas patēriņa samazinājumu. 04.11.2012


Ar noslēguma konferenci Tartu, Igaunijā, oktobra beigās noslēdzies projekts “Koksnes enerģija un ekoloģiski tīras tehnoloģijas” (Woodenergy). Vidzemes plānošanas reģions ar “Woodenergy” palīdzību diskusiju par koksnes enerģiju uzsācis vairākos līmeņos - starp politikas veidotājiem, meža īpašniekiem, pašvaldību pārstāvjiem, kā arī skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem. 

 

31.10.2012

No 23. līdz 25. oktobrim, norisinājies forums “Baltijas energoplānošanas akadēmija BALREPA”. Tā ietvaros 24. oktobrī Vidzemes plānošanas reģiona projektu speciālists Gatis Teteris akadēmijas dalībniekus iepazīstināja ar daļu no projekta “Koksnes enerģija un ekoloģiski tīras tehnoloģijas” laikā paveikto - Beverīnas novada siltumapgādes sistēmas analīzi un Amatas novada zaļās enerģijas plānu. 25.10.2012


Pašvaldību darbinieki no 10. oktobra uzsākuši mācības licencētā apmācības pilotkursā „Koksnes resursi ilgtspējīgas siltumapgādes sistēmas nodrošināšanai”, kas tapis sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu, Ērgļu profesionālo vidusskolu, Meža konsultāciju un pakalpojumu centru, kā arī SIA “Ekodoma”. 

10.10.2012

Projekta „Koksnes enerģija un ekoloģiski tīras tehnoloģijas” ietvaros Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar SIA „Ekodoma” izstrādāja viena maza Latvijas novada siltumapgādes sistēmas attīstības alternatīvu izvērtējumu, lai, pievēršot uzmanību dažādiem ar siltumapgādi saistītiem problēmjautājumiem, meklētu labākos tehniskos un ekonomiskos risinājumus.

27.09.2012

Koksne ir visvairāk izmantotais atjaunojamais energo resurss Latvijā. Veicinot meža resursu efektīvu izmantošanu ekoloģiski tīras siltumenerģijas iegūšanai, Vidzemes plānošanas reģions projekta “Koksnes enerģija un ekoloģiski tīras tehnoloģijas” ietvaros meklē veidus, kā par energoplānošanu runāt ar dažādām sabiedrības daļām - sākot no politikas lēmējiem vietējās pašvaldībās un valsts līmenī, kā arī iesaistot jaunāko paaudzi pie procesu skaidrošanas. Jūnija un jūlija mēnešos norisinājušās apmācības 1. - 4. klašu skolēniem, izveidota uzdevumu grāmata “Kociņa stāsti”, kā arī notikusi diskusija ar politikas plānotājiem un iesaistītajām pusēm par reģiona lomu energoplānošanā.

01.08.2012

Ceturtdien, 8. jūnijā, Amatas novada zālē Vidzemes plānošanas reģions organizēja diskusiju par koksnes nākotni enerģijas izmantošanā un reģiona lomu energoplānošanā. Pēc prezentācijām par praktiskiem risinājumiem Amatas un Beverīnas novados, diskusijas dalībnieki pārrunāja reģiona lomu energoplānošanā un izteica virkni īstenojamu risinājumu, kur svarīgi turpināt izglītot sabiedrību un veicināt novadu sadarbību enerģētikas jomā.

 

08.06.2012

Vidzemes plānošanas reģions rīko diskusiju par energoplānošanu reģionālajā un novadu līmenī. Diskusijas laikā, kas norisināsies  7.jūnijā “Ausmas” Drabešu pagastā, Amatas novadā, Vidzemes plānošanas reģions prezentēs arī projekta “Koksnes enerģija un ekoloģiski tīras tehnoloģijas” ietvaros izstrādāto Amatas novada zaļās enerģijas rīcības plānu,  Beverīnas novada siltumapgādes sistēmas izpētes rezultātus, kā arī uzklausīs Ekonomikas ministrijas redzējumu par atjaunojamo energoresursu plānošanu valstiskā, reģionālajā un novadu līmenī.

 

06.06.2012

Meža apsaimniekošana ir ilglaicīgs process, kas prasa rūpīgu darbu un ieguldījumus. Apzinoties, ka bērni ir mūsu nākotne, Vidzemes plānošanas reģions (VPR) vēlas veicināt tieši jaunās paaudzes izpratni par koksnes enerģiju. Šī iemesla dēļ VPR sadarbībā ar Cēsu Bērnu zinātnes centru „Zinoo” izveidoja mācību programmu sākumskolas skolēniem. Caur spēlēm un radošiem uzdevumiem bērniem ir iespēja parādīt savas zināšanas par koksni, tās veidiem un izmantošanu siltumražošanā. Paši spēles dalībnieki atzīst, ka uzzinājuši daudz jauna un noderīga, ko pastāstīt saviem draugiem un arī mājiniekiem.

06.06.2012

Tuvojoties projekta “Koksnes enerģija un ekoloģiski tīras tehnoloģijas” noslēgumam, projekta aktivitātes uzņēmušas jaunus apgriezienus. Jūnija vidū Amatas novadā tiks prezentēts novada “Zaļās enerģijas plāns”, tāpat stāstīsim par iespējām Beverīnas novadam uzlabot savu siltumapgādes sistēmu. Norit aktīvs darbs pie video uzņemšanas par meža apsaimniekošanas procesiem un biomasas izmantošanu siltumenerģijas iegūšanai Latvijā, Igaunijā un Zviedrijā, kopā ar nozares pārstāvjiem no valsts un privātā sekotas dodamies pieredzes apmaiņas braucienos uz Igauniju un Zviedriju, kā arī esam izstrādājuši mācību programmu jaunāko klašu skolēniem par koksnes izmantošanu siltuma iegūšanā.

 

31.05.2012

2012. gada 26. un 27. martā Amatas novada domes zālē norisināsies projekta "Koksnes enerģija un ekoloģiski tīras tehnoloģijas" darba grupas sanāksme. Darba grupās diskutēs un aicinās izteikt savu redzējumu, kā uzlabot reģionālā līmeņa un novadu līmeņu attīstības plānošanas dokumentus, lai palielinātu koksnes kā energoresursa īpatsvaru siltumražošanā. 

15.03.2012

Vidzemes plānošanas reģions projekta “Koksnes enerģija un ekoloģiski tīras tehnoloģijas” ietvaros veic aptauju, lai noskaidrotu dažādu siltumražošanas un patērēšanas procesos iesaistīto pušu viedokli par nepieciešamajām izmaiņām un uzlabojumiem reģionālās attīstības plānošanā, kas saistīta ar enerģētiskās koksnes īpatsvara palielināšanu siltumražošanā.

13.03.2012

Šodien, 9.februārī, Amatas novada domes pārstāvji tiksies ar Vidzemes plānošanas reģiona projekta “Koksnes enerģija un ekoloģiski tīras tehnoloģijas” koordinatoru un Inženierkonsultatīvā firmas “Ekodoma” ekspertiem. Tikšanās dalībnieki pārrunās zaļās enerģijas rīcības plāna izstrādi Amatas novadam.

09.02.2012

Iznācis jaunākais projekta "Koksnes enerģija un ekoloģiski tīras tehnoloģijas" ziņu laidiens. 30.01.2012


Otrdien, 13. septembrī, norisinājās projekta “Koksnes enerģija un ekoloģiski tīras tehnoloģijas” darba grupas sēde par projektā sasniegtajiem rezultātiem politikas plānošanā un projektā iesaistīto reģionu SVID analīzes rezultātiem. Papildus darba grupai, projekta partneriem un uzaicinātajiem dalībniekiem bija iespēja diskutēt par  Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) pašreizējo situāciju siltumapgādē un tās attīstību nākotnē, izmantojot koksni kā galveno energoresursu.

07.10.2011

Pirmdien, 26.septembrī, sāksies projekta "Koksnes enerģija un ekoloģiski tīras tehnoloģijas" pieredzes apmaiņas brauciens Vidzemes plānošanas reģionā.

23.09.2011

Iespējams aplūkot projekta "Koksnes enerģija un ekoloģiski tīras tehnoloģijas" informatīvo bukletu.

09.09.2011


Otrdien, 13.septembrī, Valmierā, viesnīcā Wolmar norisināsies projekta “Koksnes enerģija un ekoloģiski tīras tehnoloģijas” bezmaksas praktiskais seminārs “Koksnes resursu izmantošanas SVID analīze Vidzemes, Ostergotlandes un Tartu reģionos”. Semināra laikā apmeklētājiem būs iespēja uzzināt stiprās un vājās puses koksnes resursu izmantošanā Ostergotlandes (Zviedrija) un Tartu (Igaunija) reģionos, kā arī kopā ar jomas ekspertiem un praktiķiem no Latvijas, Igaunijas un Zviedrijas piedalīties Vidzemes plānošanas reģiona SVID analīzes izveidē.

07.09.2011

Trešdien un ceturtdien, 8. un 9. jūnijā, norisināsies projekta "Koksnes enerģija un ekoloģiski tīras tehnoloģijas" darba grupas sanāksme Valmierā. Sanāksmes laikā tiks diskutēts par nepieciešamajiem resursiem efektīvai koksnes izmantošanai enerģijas ieguvei, analizējot kompetences profilus mežizstrādes jomā. Kompetences ir definētas kā zināšanu un spēju apkopojums, kas nepieciešamas veiksmīgi darbojoties praksē).

02.06.2011

Iznācis pirmais projekta “Koksnes enerģija un ekoloģiski tīras tehnoloģijas” informatīvais izdevums. Izdevumā informācija arī par plānošanas reģiona projekta aktivitātēm: "Vidzeme būvē komunikācijas tiltu".

02.06.2011

  

Projekta „Koksnes enerģija un ekoloģiski tīras tehnoloģijas” ietvaros veicamā pētījuma „Koksnes enerģija un ekoloģiski tīras tehnoloģijas Vidzemes plānošanas reģionā” mērķis ir veicināt meža resursu efektīvu izmantošanu ekoloģiski tīras siltumenerģijas iegūšanai un paaugstināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu un jaunāko tehnoloģiju pielietošanu Vidzemes plānošanai reģionā. Pretendenta uzdevums ir, atbilstoši projekta 3., 4. un 5. darba pakas vadītāju sagatavotajiem izstrādes plāniem, veikt pētījumu un sagatavot atskaites, ziņojumus un priekšlikumus atbilstoši konkrētās darba pakas uzdevumiem.

18.05.2011

 

Šī gada februāra beigās Igaunijas pilsētā Tartu norisinājās Centrālās Baltijas programmas INTERREG IV A finansētā projekta “Koksnes enerģija un ekoloģiski tīras tehnoloģijas” partneru sanāksme. Sanāksmes laikā partneri pārrunāja padarīto, kā arī uzsāka plānot turpmākās projekta aktivitātes un plānus.

08.03.2011


Notikumi

«Maijs 2024»
POTCPSSv
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031