Reģionālie pasākumi darbības programmu inovācijai (RATIO)

Projekta partnerus apvieno vēlme aktivizēt ekonomiskās attīstības procesus savos reģionos. Lauku teritorijās ir liels skaits mazo un vidējo uzņēmumu (MVU), kas nereti ražo produktus ar zemu pievienoto vērtību un konkurētspēju, salīdzinoši neliels ir inovatīvo uzņēmumu skaits. Tiem trūkst līdzekļu un prasmju izmantot jaunākās tehnoloģijas, kā arī nav pietiekama uzņēmumu iesaiste klasteros un citās sadarbības struktūrās. Lai saglabātu šo uzņēmumu izdzīvošanu, izšķiroša loma ir inovācijām, kas veicinātu augstākas pievienotās vērtības produktu ražošanu, uzņēmēju un zinātniski pētniecisko institūciju sadarbību un zināšanu pārnesi. Arvien vairāk pieaug MVU interese darboties klasteros, ieviest inovācijas savos uzņēmumos, apgūt ārvalstu labāko pieredzi un pašiem būt inovācijas politikas veidotājiem reģionos.

 

Covid-19 krīze

Pēc projekta RATIO noslēguma projekta partneri 5. ierobežotā Interreg Europe programmas uzsaukuma ietvaros saņēma apstiprinājumu īstenot papildu aktivitātes, lai kopīgi meklētu risinājumus Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai  MVU sektorā lauku teritorijās.

Covid-19 krīze ir smagi ietekmējusi Eiropu un pasauli. Covid-19 pandēmija un tās radītie ierobežojumi visvairāk skāruši tādas nozares kā tūrisms, viesmīlības pakalpojumi, mazumtirdzniecība, kultūras un radošās industrijas, kurām ir tiešs kontakts ar klientiem un auditoriju. Šīm nozarēm ir nepieciešami inovatīvi mehānismi, lai palīdzētu atgūties, pielāgot savu biznesu šīm jaunajām pārmaiņām (patērētāju uzvedība, tirgus tendences, jauni darba un saziņas veidi, veselības ierobežojumi).

Lai gan valsts ir īstenojusi novatoriskas darbības, lai veicinātu krīzes novēršanu, mācīšanās no citiem reģioniem ir lieliska iespēja palīdzēt MVU pandēmijas radītās krīzes pārvarēšanā un  inovāciju radīšanā.

 

lasīt vairāk...

Otrdien, 14. jūnijā Vidzemes plānošanas reģions aicina uzņēmējus, organizāciju un pašvaldību vadītājus, speciālistus un ekspertus, kā arī citus interesentus uz pieredzes apmaiņas forumu “Augt krīzes apstākļos – iespējas, izaicinājumi un citu valstu pieredze.”. Pasākums notiks Līgatnē, Gaujas ielā 4, Zeit telpās. Forums tiek organizēts ar mērķi  veicināt Vidzemes reģiona uzņēmumu un organizāciju izaugsmi un konkurētspēju, mācoties no pašu un citu valstu iedvesmojošākās pieredzes.

Pasākumā savā pieredzē dalīsies Vidzemes uzņēmēji un atbalsta organizāciju pārstāvji, atklājot galvenās krīzes pārvarēšanas atziņas un lielākos šī brīža izaicinājumus.

01.06.2022

“Covid-19 pandēmijas laikā vērienīgākais ekonomiskās aktivitātes samazinājums bija vērojams nozarēs, kuras sniedza sekundārās nepieciešamības pakalpojumus un kurām bija ierobežotas tehniskās spējas īstenot saimniecisko darbību attālināti. Tomēr nebūtiskas izmaiņas šo nozaru uzņēmumu skaitā 2020. gadā norāda, ka valdības atbalsta pasākumi ļauj izvairīties no masveida maksātnespējas viļņa nozarē un liecina par perspektīvu nozarēm saglabāt ilgtermiņa piedāvājuma aktīvus un sekmīgi atsākt līdzšinējo saimniecisko darbību pēc ierobežojumu mīkstināšanas” – tā secināts Vidzemes plānošanas reģiona veiktajā pētījumā, kurā vērtēti atbalsta politikas instrumenti maziem un vidējiem uzņēmumiem  Vidzemes reģionā Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai.

02.05.2022

Otrdien, 8. martā plkst. 10:30-13:00 (pēc Latvijas laika) aicinām tiešsaistē pieslēgties bezmaksas starptautiskam semināram-darbnīcai par uzņēmējdarbības atbalsta instrumentiem Eiropā Covid-19 laikā  (“How to use Covid-19 crisis to turn business more innovative?”). Pasākumā tiek piedāvāts konspektīvs ieskats par dažādiem uzņēmējdarbības atbalsta instrumentiem Eiropā Covid-19 krīzes laikā; piemēros dalīsies pārstāvji no Čehijas, Itālijas, Latvijas, Polijas, Portugāles, Spānijas un Vācijas. Darba valoda – angļu.

07.03.2022

Pirms vairāk kā trim gadiem tika uzsākts RATIO projekts, lai  aktivizētu ekonomiskās attīstības procesus Vidzemē, veicinātu augstākas pievienotās vērtības produktu ražošanu, uzņēmēju un zinātniski pētniecisko institūciju sadarbību un zināšanu pārnesi, kā arī veidotu reģionālo inovāciju politiku. Vidzemes plānošanas reģionam ir izdevies sasniegt RATIO projekta mērķus, tādējādi sekmējot aktīvāku Vidzemes uzņēmumu dalību inovāciju atbalsta programmās. 14.10.2019


2018. gada pavasarī noslēdzās darbs pie RATIO projekta rīcības plāna mazo un vidējo uzņēmumu(MVU) inovāciju sekmēšanai Vidzemes plānošanas reģionā izstrādes. Patlaban noris rīcības plāna ieviešana un uzraudzība. Plāns izstrādāts ar mērķi rosināt un īstenot tādus pasākumus, kuru ieviešana uzlabotu Latvijas reģionālās politikas instrumentus - darbības programmas mazo un vidējo uzņēmumu inovācijas atbalstam lauku reģionos, pilnveidotu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2. specifiskā atbalsta mērķa pasākumus, radītu priekšnoteikumus inovāciju vides attīstībai.  Izvērtējot RATIO projektā paveikto, var secināt, ka izdevies sasniegt RATIO projektā uzstādītos mērķus - uzlabot reģionālo politiku MVU inovācijas atbalstam; veicināt uzņēmēju, uzņēmējdarbības atbalsta struktūru un pašvaldību  sadarbība; motivēt MVU iesaistei inovāciju procesā; apgūt partnervalstu labāko pieredze inovāciju ieviešanas jomā.

26.03.2019


Šī gada pavasarī noslēdzās darbs pie RATIO projekta rīcības plāna MVU inovāciju sekmēšanai Vidzemes plānošanas reģionā izstrādes. Patlaban ir uzsākta rīcības plāna ieviešanas un uzraudzības fāze.

Ekonomikas ministrijas Inovāciju nodaļas vadītāja vietnieks Jānis Siliņš nesen notikušajā Vidzemes plānošanas reģiona uzņēmējdarbības un inovāciju darba grupas sanāksmē Cēsīs atzinīgi novērtēja VPR paveikto inovāciju atbalsta instrumentu uzlabošanā, īpaši Inovāciju vaučeru programmā: ,,RATIO projekta ietvaros izkristalizējušās idejas ļoti veiksmīgi tika integrētas inovāciju atbalsta programmas grozījumos. Sanāca ļoti labs komplekss risinājums, jo iestrādājām gan VPR priekšlikumus un ārvalstu pieredzes apmaiņā gūtās zināšanas, gan EM piesaistīto ekspertu ieteikumus. Programmas grozījumi tieši tai brīdī bija aktuāli”.

17.12.2018

Interreg Europe programmas RATIO projekta ietvaros Vidzemes plānošanas reģions ir izveidojis informatīvu video, lai palīdzētu uzņēmējiem atrast sev nepieciešamo informāciju un konsultatīvo palīdzību uzņēmējdarbības attīstības procesā.  Uzņēmējiem ir iespējas izmantot ne tikai nacionālā līmeņa atbalsta programmas, bet saņemt informatīvo palīdzību arī Vidzemes uzņēmējdarbības centrā, kura darbību vada Vidzemes plānošanas reģions, kā arī reģionālajos biznesa inkubatoros Valmierā un Madonā.

29.05.2018

“Latvijā inovāciju atbalsta instrumenti mazajiem un vidējiem uzņēmējiem tiek izstrādāti galvenokārt centralizēti, turklāt politikas veidotāji maz ņem vērā reģionu vajadzības un trūkst vietējā līmeņa iesaistes politikas plānošanā” – uz šādu secinājumu pamata nupat izstrādāts Rīcības plāns “MVU inovāciju sekmēšanai reģionā”. Rīcības plānu izstrādājusi Vidzemes plānošanas reģiona (turpmāk – VPR) īstenotā RATIO projekta komanda sadarbībā ar  SIA "Ideju kapitāls", un tas 2018. gada 29. martā tika apstiprināts arī VPR Attīstības padomes sēdē Raunā, tādējādi saņemts politiskais atbalsts plāna iedzīvināšanai reģiona ekonomikas attīstībā.

20.04.2018

Divu gadu garumā RATIO projekts ir aktīvi strādājis, lai veidotu mazo un vidējo uzņēmumu (MVU)  inovāciju atbalsta sistēmu reģionā.  Pašvaldības, uzņēmēji, eksperti,  pētnieki, atbildīgo institūciju  pārstāvji no VARAM, Latvijas Investīciju attīstības aģentūra (LIAA), Ekonomikas ministrijas vairākkārt tikušies semināros, diskusijās, ārvalstu labās prakses  apguvē, lai vērtīgās idejas un atziņas rezultētos konkrētā rīcībā, kas palīdzētu inovatīvajiem uzņēmumiem attīstīties un kļūt konkurētspējīgiem ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās. 

29.03.2018

Vidzemes attīstības konferences ietvaros februāra sākumā tika organizēta projekta RATIO ieinteresēto pušu sanāksme savstarpējai pieredzes apmaiņas veicināšanai vietējā līmenī. Tā kā konferences fokuss bija dizaina domāšana un dizaina domāšanas metožu pielietojums, tad RATIO darba grupas dalībnieki, balstoties uz Itālijas labās prakses piemēru par radošās domāšanas nozīmi uzņēmējdarbības attīstībā, dizaina domāšanas ekspertu  Barbaras Ābeles un Jeļenas Solovjovas vadībā iepazinās ar reālām metodēm, kā, izmantojot dizaina domāšanu, plānot un inovēt atbalsta sistēmas pakalpojumus.  Tāpat darba grupas dalībnieki izstrādāja reālus risinājumus labākai uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta sistēmai reģionos, sekojot RATIO projekta rīcības plāna vienam no saturiskajiem mērķiem.

16.02.2018

11.-13.decembrī Polijas pilsētā Krakovā tikās Interreg Europe programmas 2014-2020 projekta ,, Reģionālie pasākumi Eiropas Savienības darbības programmu inovācijai”( RATIO) eksperti un projektā iesaistītās puses, lai  iepazītu poļu pieredzi inovāciju atbalsta programmu īstenošanā. Malopoļskas vietējās demokrātijas atbalsta fonds partneriem piedāvāja apmeklēt jauno  Krakovas Tehnoloģiju parku, kas izveidots kā uzņēmējdarbības atbalsta institūcija integrētai un kompleksai  reģiona  ekonomikas attīstībai.

21.12.2017

No 2. līdz 5. oktobrim RATIO projekta komanda un eksperti apmeklēja Korkas pilsētu Īrijā, lai iepazītu īru pieredzi mazo un jaunuzņēmumu (start-up) atbalstam. Pēc skaita jau piektā vizīte RATIO ietvaros bija kā brangs zināšanu ,,kumoss” pirms gala lēmuma pieņemšanas , kuras labās prakses  vērtīgi pārņemt Latvijai un iestrādāt Rīcības plānā inovācijas politikas uzlabošanai reģionā. Pasākuma programmā galvenais uzsvars tika likts uz uzņēmējdarbības attīstības  iespējām lauku teritorijā. Kā pirmo apmeklējām Rietumkorkas  pilsētu Skiberīnu ( Skibbereen).

11.10.2017

Piektdien, 25. augustā, Valmierā norisinājās diskusija starp pētniekiem, zinātniekiem un uzņēmējiem. Vidzemes plānošanas reģiona organizētajā diskusijā dalībnieki dalījās pieredzē un meklēja veiksmīgākos veidus sasvstarpējai sadarbībai Lai gan sadarbība visbiežāk abām pusēm bijusi veiksmīga, uzņēmēji atzīst, ka dalībai konkursos uz Eiropas Savienības finansējumu ir daudz birokrātisko un finansiālo šķēršļu, kas nereti arī apgrūtina nonākšanu pie kvalitatīva un abpusēji izdevīga rezultāta.

29.08.2017

 

Jums ir lielisks produkts, taču esat pārliecināts, ka tā potenciāls ir daudz lielāks? Atšķirības starp uzņēmēju un zinātnieku šķiet pārāk daudz, lai kopīgi sadarbotos produkta attīstībā? Atbalstu sadarbības projektiem piedāvā tikai liela budžeta pasākumiem, kas Jūsu vajadzības neietver? Var šķist pārāk sarežģīti uzsākt veiksmīgu sadarbību starp uzņēmēju un zinātniekiem un pētniekiem, taču tā nemaz nav. Vajag tikai vienreiz kopā satikties, lai saredzētu, ka vēlamies vienu un to pašu. Jo vairāk uzņēmēji un zinātnieki meklēs ceļu viens pie otra, jo veiksmīgāk kopīgi attīstīsimies.

10.08.2017

RATIO projekta partneri strādā pat viskarstākajās jūlija dienās Eiropā, sanākot kopā  partnervalstu  pieredzes apmaiņas pasākumā 17. - 19. jūlijā Prāgā.  Šoreiz čehu partneriem no Usti reģiona laiks lepoties ar sevi. No Čehijas pieredzes varam mācīties - reģioni ar apņēmīgu rīcību var izdarīt  daudz un  ātri. Tie spēj radīt inovāciju atbalsta rīkus, veidot sadarbību ar pašvaldībām, zinātniekiem, profesionālajām skolām un uzņēmējiem. Iespējams, ka ar papildus atbalstu un iespējām attīstībai MVU aktīvāk domās par  inovācijām savā biznesā.

25.07.2017

Maija pēdējās dienās Interreg Europe RATIO projekta partneri viesojās Viterbo, Itālijā, lai iepazītu Anci Lazio reģiona pieredzi mazo un vidējo uzņēmumu(MVU) inovāciju atbalstam. Lazio reģions ir viens no ekonomiski spēcīgākajiem Itālijā ar ļoti lielu MVU īpatsvaru.Lai  uzņēmumi izdzīvotu mūsdienu tirgus apstākļos, izšķiroša loma ir inovācijām.

08.06.2017

Aizvadītajā nedēļā Vidzemes plānošanas reģions (VPR) projekta RATIO ietvaros piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā Vācijā, kur partneri un iesaistītās puses iepazinās ar labās prakses piemēriem uzņēmējdarbības un inovāciju atbalsta jomā lauku reģionos. No Latvijas sanāksmē piedalījās arī pārtikas ražošanas uzņēmuma  pārstāvis un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Valmieras inkubatora pārstāvis, kuru uzdevums atbilstoši Darba grupā identificētajiem izaicinājumiem, bija analizēt ārvalstu labās prakses piemērus un rast idejas Latvijas reģionālās inovāciju atbalsta politikas uzlabošanai. 18.04.2017


Aizvadītajā nedēļā, 9. februārī, Pārgaujas novada Ungurmuižā notika projekta “Reģionālie pasākumi darbības programmu inovācijai” (RATIO) darba grupas sanāksme, lai iepazītos ar projekta mērķiem, darba gaitu, lai uzsāktu diskusijas un sadarbību inovācijas politikas veidošanā lauku reģionos. Projekta darba grupā ir iesaistījušies inovāciju un uzņēmējdarbības jomas eksperti, uzņēmēji, Vides un reģionālās attīstības un Ekonomikas ministrijas pārstāvji, pašvaldību speciālisti, Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera, kā arī zinātniski un pētniecisko institūciju pārstāvji.

17.02.2017

Aizvadītajā nedēļā, 25. un 26.oktobrī, Vidzemes plānošanas reģions (VPR) Valmierā un Cēsīs uzņēma projekta “Reģionālie pasākumi darbības programmu  inovācijai” (RATIO) partnerus no Spānijas, Itālijas, Vācijas, Čehijas un Īrijas, lai pārrunātu paveikto un dalītos pieredzē par uzņēmējdarbības un inovācijas vidi Latvijā, iepazīstinātu ar VPR labās prakses piemēriem –  Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klasteri un nodibinājumu “Vides risinājumu institūts” no Priekuļu novada.

03.11.2016

Notikumi

«Jūnijs 2024»
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930