TEN-T pamattīkla koridoru kapitalizācija labklājībai, izaugsmei un kohēzijai (TENTacle)

Eiropas transporta tīkls (TEN-T) – Eiropas Savienības dzelzceļa, iekšējo ūdensceļu, auto, jūras, gaisa un multimodālā transporta infrastruktūras vienots tīkls, kuru veido divi līmeņi – pamattīkls un visaptverošs tīkls. TEN-T mērķis ir novērst transporta infrastruktūras "šaurās vietas”, tādā veidā atvieglojot preču un pasažieru pārvadājumus un paaugstinot konkurētspēju un ekonomisko izaugsmi.

TEN-T pamattīklu koridori (CNC) ir jauns Eiropas Savienības transporta politikas instruments, kam ir liels potenciāls veicināt teritoriju attīstību ne tikai tiešā TEN-T tuvumā, bet arī attālinātos reģionos, tādējādi sniedzot iegumu visam makroreģionam kopumā. 

TEN-T pamatnostādņu jaunievedums ir 10 pamattīklu veidojoši koridori. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu tīkla saskaņotu attīstību. Šie koridori tuvinās attiecīgās dalībvalstis, kā arī attiecīgās ieinteresētās personas, piemēram, infrastruktūras pārvaldītājus un lietotājus.

Projekta TENTackle ietvaros Vidzemes plānošanas reģions meklēs risinājumus:

• kā  veicināt ekonomisko  izaugsmi  lauku un no attīstības centriem attālinātās teritorijās , uzlabojot iedzīvotāju un uzņēmumu piekļuvi pilsētu centriem un transporta mezgliem (t.sk  jūras ostām) Ziemeļjūras - Baltijas transporta koridorā, 

kā stiprināt  Vidzemes  kā tranzītreģiona   lomu   Igaunijas, Krievijas un Baltkrievijas  tirgos.

lasīt vairāk...

No 2016. gada līdz 2019. gadam Vidzemes plānošanas reģions īstenojis Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projektu TENTacle, parādot, kādas ir Eiropas Savienības transporta pamattīkla (saukts par TEN-T*) koridoru izmantošanas iespējas un kā tas pozitīvi varētu ietekmēt reģionu attīstību.

Projektu ieviešot, izdevies sasniegt sākotnēji uzstādīto mērķi – domājot par iedzīvotāju piekļuves uzlabošanu pilsētu centriem un transporta mezgliem, maksimāli iesaistīt gan vietējā, gan nacionālā līmeņa lēmējvaru, arī transporta un teritoriju plānotājus, uzņēmējus un citus transporta sistēmas veidošanā un izmantošanā iesaistītos. Regulāri tiekoties darba grupās, organizējot intervijas, seminārus un konferences projekts ļāvis ne tikai apzināt un apkopot speciālistu pieredzi, bet arī padziļināti stiprināt izpratni par transporta sistēmas attīstības nozīmi un iespējām reģionos, rodot jaunas sadarbības formas un partnerības turpmākajam darbam.

Viens no lielākajiem ieguvumiem ir projekta laikā izstrādātais Vidzemes reģiona mobilitātes investīciju plāns 2030, kura izstrādē iesaistījās LR Satiksmes ministrija,  VAS “Latvijas valsts ceļi” un citas institūcijas.

30.04.2019

Trīs Eiropas Savienības finansēto Interreg projektu pārstāvji, tostarp arī projekts TENTacle, kas kopš 2016. gada tiek īstenots arī Vidzemes plānošanas reģionā, 6. martā Briselē, Beļģijā, organizēja noslēguma konferenci, sniedzot ieteikumus par to, kā vislabāk ieguldīt un attīstīt Eiropas transporta tīkla (TEN-T) pamata koridoru Baltijas jūras reģionā (BJR).

03.04.2019

Mobilitāte un pieejamība ir TENTacle projekta atslēgas vārdi. Ērta transporta sistēma un mobilitātes iespējas ir svarīgi priekšnoteikumi Vidzemes reģiona ekonomiskajai izaugsmei. Tāpēc Vidzemes plānošanas reģions 2019.gada 14.martā organizēja semināru, lai kopā ar pašvaldību vadītājiem, speciālistiem, pētniekiem un jomas ekspertiem dalītos pieredzē, mācītos un diskutētu par mobilitāti un tās kvalitātes uzlabošanu, salāgojot visu satiksmes dalībnieku vajadzības un ņemot vērā nākotnes attīstības tendences.

28.03.2019

Šādu secinājumu ļauj izdarīt Vidzemes plānošanas reģiona ilggadējā atbildība par sabiedriskā transporta maršrutu plānošanu reģionā, kā arī vairāku Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu īstenošana Interreg Baltijas jūras reģiona programmā: TENTacle, MAMBA, MARA.

TENTacle projekta ietvaros 2018. gadā tika izstrādāts Mobilitātes plāns 2030 ar detalizētu esošās situācijas analīzi un risinājumiem, kā uzlabot sasniedzamību  attālās lauku teritorijās, tādējādi nodrošinot piekļuvi darbam, izglītībai, veselības aprūpei un sociālajiem pakalpojumiem. Tas var būt par pamatu uzlabotu vai pavisam jaunu mobilitātes risinājumu radīšanai. Mobilitātes plāns sniedz būtisku ieskatu nākotnes attīstības virzienos, taču vienlaikus tas palīdz jau šobrīd, plānojot sabiedriskā transporta kustību reģionā, ceļu infrastruktūras uzlabošanas darbus pašvaldībās, kā arī ļauj skaidrāk noteikt prioritātes jautājumos, kuros nepieciešams pārstāvēt reģiona intereses nacionālā līmenī.

Vidzemes plānošanas reģions uzsāks proaktīvu rīcību, lai transporta un sasniedzamības plānošanā sēdētu pie viena galda ar transporta politikas veidotājiem nacionālā līmenī un nozares atbildīgajām institūcijām.

08.03.2019

Vidzemes plānošanas reģions izstrādājis Vidzemes reģiona mobilitātes investīciju plānu 2030. Tā mērķis ir uzlabot iedzīvotāju un uzņēmumu piekļuvi pilsētu centriem un transporta mezgliem, stiprināt Vidzemes kā tranzītreģiona lomu Ziemeļjūras - Baltijas transporta koridorā, tādējādi veicinot visa Vidzemes reģiona ekonomisko izaugsmi.

03.07.2018

Vidzemes reģiona attīstība nākotnē lielā mērā būs atkarīga no kvalitatīvas transporta infrastruktūras. Iedzīvotājiem jau tagad nākas  mērot arvien lielākus attālumu līdz darbavietai, kas atrodas galvenokārt reģionālas nozīmes attīstības centros. Transporta un sasniedzamības jautājumus īpaši veiksmīgi risina kaimiņvalsts Zviedrija, lai nodrošinātu ikvienam iedzīvotājam piekļuvi gan darbam, gan sociālajiem pakalpojumiem un veselības aprūpei.

27.06.2018

Marta nogalē Vidzemes plānošanas reģionu apmeklēja INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas TENTacle projekta vadītājs no Zviedrijas Blekinges reģiona Viktors Šidarovskis (Wiktor Szydarowski), lai iepazītos ar Vidzemes reģiona mobilitātes investīciju plānu 2030. Plāna izstrāde nule pabeigta. To paveikusi personu apvienība SIA “Ardenis”, SIA “Konsorts”, SIA “AC konsultācijas”, SIA “Reģionālie projekti” sadarbībā ar VPR projekta komandu. 05.04.2018


2018. gada 7. februārī norisinājās Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) organizētā Attīstības konference, kuras ietvaros projekta TENTacle pārstāvji un būtiskākās iesaistītās puses, izmantojot inovatīvu problēmu identificēšanas metodi, meklēja risinājumus un veidus tam, kā iesaistīt vietējo un reģionālo pārvaldes līmeni valsts transporta politikas veidošanā un pārvaldībā.

12.02.2018

Vidzemes plānošanas reģions līdz 2017. gada beigām izstrādās Vidzemes reģiona mobilitātes investīciju plānu 2030. Tā mērķis ir uzlabot iedzīvotāju un uzņēmumu piekļuvi pilsētu centriem un transporta mezgliem, stiprināt Vidzemes kā tranzītreģiona lomu Ziemeļjūras - Baltijas transporta koridorā, tādējādi veicinot visa Vidzemes reģiona ekonomisko izaugsmi. Ekspertu apvienība - SIA “Ardenis”, “Konsorts”, “AC Konsultācijas” un “Reģionālie projekti” šī gada pirmajā pusē veica esošās situācijas analīzi transporta jomā Vidzemē.

03.08.2017

14. jūnijā Berlīnē 8. ikgadējā Eiropas Savienības Baltijas jūras reģiona stratēģijas foruma ietvaros trīs transporta vadošie projekti TENTacle, NSB CoRe un Scandria®2Act sadarbībā ar  prioritārās jomas koordinatoru Tomasu Erlandsonu (Thomas Erlandson) seminārā pulcēja reģionālās attīstības politikas veidotājus un transporta ekspertus, lai diskutētu par  starpreģionu sadarbību, teritoriju labāku sasaisti ar TEN-T koridoriem, daudzlīmeņa pārvaldību, telpisko plānošanu Eiropas transporta politikas kontekstā. 

28.06.2017

 Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar personu apvienību SIA “Ardenis”, “Konsorts”, “AC Konsultācijas” un “Reģionālie projekti” ir uzsācis Vidzemes reģiona mobilitātes investīciju plāna 2030 izstrādi. Pirmā diskusija tika organizēta 23. martā, Cēsīs, lai kopā ar pašvaldību speciālistiem, ekspertiem un Vidzemes plānošanas reģiona speciālistiem runātu par galvenajām Vidzemes priekšrocībām, trūkumiem un iespējām transporta infrastruktūras, kravu pārvadājumu, pasažieru pārvadājumu un transporta pārvaldības jomā.

03.05.2017

Vairāk kā 60 transporta jomas eksperti, plānošanas speciālisti, vietējo un reģionālo pašvaldību pārstāvji no 10 Baltijas jūras reģiona valstīm 1.decembrī tikās konferencē Rīgā, lai dalītos pieredzē par Ziemeļeiropas transporta attīstības perspektīvām. Konferenci rīkoja Vidzemes plānošanas reģions Interreg Baltijas jūras reģiona programmas TENTacle projekta (TEN-T pamattīkla koridoru kapitalizācija labklājībai, izaugsmei kohēzijai) ietvaros sadarbībā ar Innovation Circle Network no Norvēģijas. 

06.12.2016

Lai meklētu risinājumus, kā veicināt ekonomisko izaugsmi no attīstības centriem attālinātās teritorijās, uzlabojot iedzīvotāju un uzņēmumu piekļuvi lielpilsētām un transporta mezgliem  Ziemeļjūras - Baltijas transporta koridorā, dalītos pieredzē par TEN-T pamattīkla koridoru izmantošanas iespējām un ieguvumiem, dzelzceļa lomu iedzīvotāju mobilitātē un uzņēmējdarbības attīstībā, kā arī gūtu jaunas zināšanas un projektu idejas, Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar TENTacle projekta partneri no Norvēģijas Innovation Circle Network rīko starptautisku konferenci ,,Eiropa kustībā” 2016. gada 1.-2. decembrī Rīgā, Hotel Roma. 23.11.2016


21. aprīlī Vidzemes plānošanas reģionu apmeklēja Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekta TENTacle (TEN-T pamattīkla koridoru kapitalizācija labklājībai, izaugsmei un kohēzijai) Igaunijas Valgas pilsētas projekta koordinatore Marika Post.

21.04.2016

Atsaucoties Vidzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītājas Gunas Kalniņas-Priedes uzaicinājumam, 17. februārī Cēsīs notika tikšanās ar jaunuzsāktā Interreg Baltijas jūras reģiona programmas TENTacle (TEN-T pamattīkla koridoru kapitalizācija labklājībai, izaugsmei un kohēzijai) projekta partneriem no Igaunijas Valgas pilsētas.

19.02.2016

Lai veicinātu Vidzemes reģiona ekonomisko izaugsmi lauku un no attīstības centriem attālinātās teritorijās, uzlabojot iedzīvotāju un uzņēmumu piekļuvi pilsētu centriem un transporta mezgliem, kā arī  stiprinātu  Vidzemes kā tranzītreģiona lomu Ziemeļjūras - Baltijas transporta koridorā, Vidzemes plānošanas reģions ir iesaistījies Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014-2020 projektā TENTacle - TEN-T pamattīkla koridoru kapitalizācija labklājībai, izaugsmei un kohēzijai.

12.02.2016

Notikumi

«Jūnijs 2024»
POTCPSSv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930